Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.11.2017 14:07

TIES506 Graduryhmä, 1 - 2 op

Tietotekniikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.12 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.11 - 31.7.12
Ilmoittautumisaika: 1.8.11 klo 0:00 - 31.7.12 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.7.2012 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Tutkijatohtori, yliopistonopettaja Leena Hiltunen (leena.hiltunen@mit.jyu.fi)
Laajuus: 1 - 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Tietotekniikan laitos (TTL)
Ajankohtaista:Järjestetään, jos osallistujia tulee opintolinjalta vähintään viisi. Ensimmäinen luentokerta Pro gradu -seminaarin aloituskerran jälkeen. Jatko sovitaan ensimmäisellä luentokerralla.
Sisältö:Ohjelmistotekniikan ja tietotekniikan aineenopettajankoulutuksen suuntautumisvaihtoehdoissa pro gradu -tutkielmien tekeminen pyritään integroimaan opintojakson TIES501 Pro gradu -seminaari yhteyteen. Tämä opintojakso jatkaa ko. seminaarissa alkanutta tutkielman tekemistä pienryhmissä, joita ohjaavat linjan opettajat. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa ja ryhmässä tutkielman tekijät esittelevät, keskustelevat ja opponoivat muiden ryhmäläisten tutkielmia sekä saavat ohjaavan opettajan yleistä ja yksityiskohtaista neuvontaa ja palautetta tutkielman etenemisestä. Kurssin laajuus määräytyy toteutuneen kokonaistyömäärän perusteella.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella oman opinnäytetyön rakenteen, osaa valita opinnäytteen aineiston keruussa ja analysoinnissa käytettävät menetelmät, sekä osaa valita ja käyttää asianmukaisia lähteitä opinnäytetyönsä tukena.
Opetusmuodot:Luennot ja oppimistehtävät. Opetusta on mahdollista seurata reaaliajassa etänä Adobe Connect Pro -videokonferenssiohjelman kautta sekä luentotallenteiden avulla.
Suoritustavat:Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen.
Kirjallisuus:Ilmoitetaan luennolla.