Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.11.2017 05:52

TJTSD90 Digitaalisen median syventävä harjoittelu, 1 - 15 op

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.11 - 28.5.12
Opettaja(t): Tiina Parkkonen (tiina.parkkonen@jyu.fi)
Laajuus: 1 - 15 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Digitaalinen media (TKTL) (DM), Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietojärjestelmätiede (TJT)
Ajankohtaista:

Opintojaksolle ei ilmoittauduta Korpin kautta. Jos olet kiinnostunut suorittamaan tämän opintojakson, sovi tapaaminen Tiina Parkkosen kanssa (tiina.parkkonen@jyu.fi).

Sisältö:<div> <div>

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija suuntautumislinjan ammattikäytäntöihin organisaatiossa toimien ja antaa mahdollisuus soveltaa tai reflektoida saatua koulutusta todellisissa ammatillisissa tilanteissa. Harjoittelun tulee toimenkuvaltaan ja toteutukseltaan koostua sellaisista tehtävistä, joihin suuntautumisvaihtoehdon syventävässä opetuksessa pyritään antamaan valmiuksia. Harjoittelun aikana opiskelija tutustuu organisaation toimintaan ja kulttuuriin, työnjakoon, sosiaalisiin suhteisiin työpaikalla sekä harjaantuu työskentelemään asiantuntijaorganisaation jäsenenä soveltaen ja kehittäen työssään opiskelunsa aikana hankkimiaan tietoja ja taitoja.

</div> </div>
Osaamistavoitteet:

Harjoittelun aikana opiskelija tutustuu organisaation toimintaan ja kulttuuriin, työnjakoon, sosiaalisiin suhteisiin työpaikalla sekä harjaantuu työskentelemään asiantuntijaorganisaation jäsenenä soveltaen työssään opiskelunsa aikana hankkimiaan tietoja ja taitoja.

Esitiedot:

Kandidaatin tutkintoon sisältyvät opinnot ja menestyksekkäästi aloitetut suuntautumisvaihtoehdon syventävät opinnot.

Valintamenettely:

Harjoittelu on tarkoitettu ainoastaan digitaalisen median varsinaisille opiskelijoille sekä uusille TVL-suuntautumisvaihtoehtoon valituille opiskelijoille.

Opetusmuodot:Harjoittelu ja sen raportointi ohjeiden ja ohjauksen mukaisesti.
Suoritustavat:<div>

Harjoittelu tulee raportoida dokumentin muodossa. Dokumentti koostuu:

 

1. Harjoittelupäiväkirjasta (pakollinen), jossa mahdollisimman luovasti, riittävän laajasti ja syvällisesti raportoit, mitä harjoittelussa olet oppinut, mitä hyötyä koulutuksessamme saaduista valmiuksista on ollut, mitä asioita olisi ollut hyvä osata lisää, miten käsityksesi alasta ja tulevista työtehtävistä ovat muuttuneet. Päiväkirjan voi toteuttaa esimerkiksi viikkopäiväkirjana siten, että se sisältää analyyttista osaamisen ja opittujen asioiden pohdintaa sekä reflektointia eikä siis vain pelkkiä kuvauksia työtehtävistä.

2. Työtodistuksesta (pakollinen), josta ilmenee selvästi työnantaja, työn kesto (sis. viikkotuntimäärä) ja tehtävien laatu (kuvaus työtehtävistä). Tehtävien tulee olla ei-rutiiniluonteisia, tyypillisesti kehitys-, selvitys-, tai asiantuntijatehtäviä.

3. Harjoittelusopimuksesta (pakollinen).

4. Mahdollisista työnäytteistä tai portfoliosta.

5. Mahdollisista harjoittelupaikan yhteyshenkilön kanssa käydyistä kehittämis- ja muiden keskusteluiden raporteista tai harjoittelupaikan antamasta harjoittelun arvioinnista.

 

Mikäli dokumentointi estyy kokonaan työtehtävien luottamuksellisen tai salassa pidettävän luonteen vuoksi, sovitaan järjestelyistä erikseen. Harjoitteluopintojakson laajuus (1-15 op) määräytyy harjoittelun pituuden mukaan. Yhden kuukauden mittainen kokopäiväinen suuntautumislinjan osaamisalueisiin liittyvä työ vastaa kahta opintopistettä. Harjoittelujakson arvosana (1-5) määräytyy harjoittelusta tehtävän raportoinnin perusteella.

</div>
Kirjallisuus:Tapauskohtaisen tarpeen ja tilanteen mukaan.