Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.11.2017 05:53

KOGS401 Kognitiotieteen keskeisiä kysymyksiä, 3 op [kotisivu]

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.12.11 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.jyu.fi/it/laitokset/cs/opetus/kog/tutki/KOG111
Alkaa - päättyy: 1.9.11 - 21.10.11
Ilmoittautumisaika: 15.5.11 klo 0:00 - 31.12.11 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.12.2011 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Pauli Brattico (pajubrat@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 40
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Kognitiotiede (TKO) (KOG), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL)
Sisältö:

Kurssi antaa perustiedot kognitiotieteen tärkeimmistä kysymyksenasetteluista, historiasta ja ajattelutavoista. Opintojakson tavoitteena on tutustua kognitiotieteeseen tieteenä, sen käsitteisiin sekä joihinkin keskeisiin teorioihin. Oppimistavoitteena on muodostaa väylä myöhempiin kognitiotieteellisiin opintoihin. Kurssi koostuu videoluennoista, kontaktiopetuksesta sekä tentistä. Lisäksi tehdään harjoitustehtäviä ja luetaan lisämateriaalia.
 
Kurssi alkaa mielenfilosofisella johdannolla, jossa pohditaan mielen ja mentaalisten prosessien olemusta muiden, tutunpien tieteiden viitekehyksestä. Tällaisia tieteitä ovat esimerkiksi fysiikka. Opiskelijan tulisi ymmärtää mielenfilosofiset perusteoriat kuten dualismi, materialismi, funktionalismi ja naturalismi. Lisäksi pohditaan reduktion käsitettä ja sen soveltuvuutta kognitiotieteen lähtökohdaksi. Lopuksi käydään läpi joitakin mentaalisten tilojen keskeisiä hypoteettisia ominaisuuksia, kuten intentionaalisuus, rationaalisuus ja konstituenttirakenteisuus (luennot 1-6).
Intentionaalisuuden ongelmaa käsitellään syventävästi ns. kiinalaisen huoneen ongelman kautta (luennot 7-8), joihin liittyy myös tietoisuuden ongelma ja sen rooli kognitiotieteessä ja ihmisen mentaalisten prosessien selittämisessä (luento 9). Oleellista on nähdä, että mentaalisuus voi olla myös tiedostamatonta. Rationaalisuuden kysymyksiä valotetaan tekoälyn kautta. Erityisenä analyysin kohteena ovat tekoälyn ongelmat ihmisen rationaalisuuden selittämisessä ja kuvaamisessa (luento 10). Lisäksi käydään läpi uudempia tutkimuksia emootioiden ja rationaalisuuden suhteesta (luento 11). Tässä oleellista on oppia näkemään emootiot osana ihmisen rationaalisuutta. Mentaalisten tilojen konstituenttirakenneolemusta hahmotetaan luennossa 12, jossa tarkastelun kohteena on esimerkiksi ns. ajattelun kieli -hypoteesi. Luento 13 kertaa edellä esitettyjä asioita.

Kognitiotieteen keskeinen käsite on representaatio. Representaatiossa yhdistyvät intentionaalisuus, rakenteisuus ja rationaalisuus. Representaation käsitettä selvitellään kolmessa luennossa (luennot 14-16). Esimerkkinä on luonnollisen kielen prosessointi ja sen edellyttämät representaatiot (luento 16). Lisäksi syvennytään modulaarisuuteen (luento 17) ja synnynnäisyyteen (luento 18). Näiden yhteydessä perehdytään mentaalisen arkkitehtuurin käsitteeseen sekä oppimiseen prosessina.
Kurssin kolmannessa jaksossa kognitiivisia prosesseja käsitellään aivojen näkökulmasta. Kognitiiviset ja neurobiologiset ominaisuudet kulkevat tarkastelussa rinnakkain. Lähtökohtana on aivojen yleinen rakenne sekä erityisesti lateralisaatio (luento 19). Lateralisaation käsitettä havainnollisestaan luonnollisen kielen avulla, jossa aivopuoliskojen työnjako on jossain määrin selkeä (luento 20). Modulaarisuuden aivoperustaa esitellään käyttämällä esimerkkinä visuaalista kognitiota ja aivojen näköjärjestelmien modulaarista arkkitehtuuria (luento 21). Tämän jälkeen siirrytään päälakilohkolle, jonka toimintaa havainnollistetaan ns. neglect -oireyhtymän avulla (luento 22). Sen jälkeen käytetään useita luentoja otsalohkon toimintaan perehtymiseen (luento 23). Koska otsalohkolla on useita funktioita, nämä käsitellään kukin omassa kokonaisuudessaan: työmuisti (luento 24), päättely ja hakuavaruus (luento 25), persoonallisuus (luento 26, 27) ja tarkkaavaisuus (luento 28). Lopuksi perehdytään ihmisen eri muistijärjestelmiin, jollaisia ovat esimerkiksi työmuisti, pitkäkestoinen muisti, pitkäkestoinen työmuisti, episodinen muisti, semanttinen muisti ja lähdemuisti (luento 29).
 

Osaamistavoitteet:
  • Opiskelija ymmärtää kognitiotieteen ominaisluonteen sekä tuntee kognitiotieteen keskeisiä käsitteitä ja teorioita

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 40, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 31.12.2011 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C22238to22.9.201114:15-16:00BratticoTapahtuman tiedot
2MaD 25939to29.9.201114:15-16:00BratticoTapahtuman tiedot
3Ag C22240to6.10.201114:15-16:00BratticoTapahtuman tiedot
4Ag C23441to13.10.201114:15-16:00BratticoTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 342to20.10.201114:15-16:00BratticoTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 28.10.2011 (uusintatentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 24.10.2011 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 343pe28.10.201112:00-16:00BratticoTapahtuman tiedot
Tentti 20.1.2012 (uusintatentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 16.1.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 33pe20.1.201212:00-16:00BratticoTapahtuman tiedot