Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

13.0.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.4.2018 03:45

TAIA1104 Vertaileva taide- ja kulttuurihistoria, 5 op, Kl. 2018 teema: Antiikin taide ja kulttuuri [kotisivu]

Kirjallisuus (TAIKU), Taidehistoria ja taidekasvatus, Taidehistoria (TAIKU), Taidekasvatus (TAIKU)

Tiedotus:
Kurssille voivat ensisijaisesti ilmoittautua tiettyjen organisaatioiden opiskelijat. Koska et ole kirjautunut järjestelmään, ei organisaatiosi ole tiedossa.
Tiedotus:
Etusijalla kurssilla ovat opettajan painottamien yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Näiden jälkeen tulevat muiden yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja jonotuksesta.
organisaatiopainokerroin
kaikki muut yksiköt0 

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/214366
Alkaa - päättyy: 13.3.18 - 16.5.18
Ilmoittautumisaika: 6.4.17 klo 0:00 - 15.5.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 15.5.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Tutkijatohtori Lauri Ockenström (lauri.ockenstrom@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 62
Maksimi osallistujamäärä: 90 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Kirjallisuus (TAIKU) (KIR), Taidehistoria ja taidekasvatus (THK), Taidehistoria (TAIKU) (TAH), Taidekasvatus (TAIKU) (TKA)
Sisältö:

Opintojakson kohteena on vanhan ajan (antiikki, keskiaika, renessanssi) ja uuden ajan alun taiteen ja kulttuurin historia kuvataiteen, kirjallisuuden, filosofian, musiikin, tieteen, tapakulttuurin ja aatteiden vuorovaikutuksena mukaanlukien perinteisten kaanonien ulkopuoliset kuvastot ja tekstit sekä marginaaliset ilmiöt mysteeriuskontojen, magian ja okkultismin aloilta. Kurssilla on vuosittain vaihtuva teema.

KEVÄT 2018 - ANTIIKIN TAITEEN JA KULTTURIN JOHDANTOKURSSI

Keväällä 2018 kurssin teemana on antiikin ja varhaiskeskiajan kulttuuri. Tarkasteluväli kattaa kreikkalais-roomalaisen antiikin sekä Euroopan ja Välimeren alueen varhaiskeskiajan noin vuosina 800 eaa. - 800 jaa. Keväällä 2019 teemana ovat vastaavasti keskiaika ja renessanssi.

 

LAAJA KURSSIKUVAUS

Kevään 2018 kurssi sisältää tiivistetyssä muodossa sen mitä jokaisen humanistin tulee tietää antiikista. Kurssi tarjoaa laajan peruskatsauksen kreikkalais-roomalaisen antiikin kuvataiteeseen, arkkitehtuuriin, kirjallisuuteen, kulttuuriin, kieliin, maailmankuviin ja uskomuksiin uusimman tutkimustiedon valossa.

 

Perinteinen, usein ylevöittävä, antiikkikäsityksemme on muotoutunut 1700-1900-luvuilla. Tällä kurssilla pyritään sukeltamaan muinaisten kreikkalaisten, roomalaisten ja heidän naapuriensa maailmaan heidän omista näkökulmistaan käsin. Antiikkia ei lähestytä monoliittisena periodina tai marmorinhohtoisena esikuvallisena menneisyytenä, vaan elävänä, muuttuvana ja moni-ilmeisenä, alati rajoiltaan vaikutteita vuotavana ja imevänä kulttuurisena organismina, jonka tarinaa polariteetit, murrokset ja limittäisyydet ovat sävyttäneet.

 

Antiikin taiteiden kaanonit käydään kurssilla läpi monipuolisen kuva- ja tekstiaineiston avulla, mutta ei isoloituina, vaan toisiinsa tiiviisti linkittyvinä saman maailmankäsityksen osina. Temaattisesti yhteen sopivia kaunokirjallisia tekstejä ja taideteoksia käsitellään rinnakkain esimerkiksi silloin, kun ne kuvaavat samaa mytologista tapahtumaa.

 

Antiikin taideteoksia ei lähestytä kuitenkaan vain vakiintuneen kaanonin tai säilyneen lähdeaineiston osina, vaan informatiivisina kulttuuridokumentteina. Antiikissa taide ei ollut gallerioihin tai muihin ns. korkean taiteen suojakkeisiin eristettyä, vaan niin ruukut kuin runotkin olivat käyttöartefakteja, joilla oli praktinen funktio omassa kulttuurisessa kontekstissaan. Esimerkiksi runot ja laulut olivat iltojen ratoksi esitettyä epiikkaa, menestyneille urheilijoille julkisesti esitettyjä ylistyslauluja tai jumalille suunnattuja, maagissävytteisiä hymnejä, jotka sidottu tiiviisti esitystapoihinsa, vakiintuneisiin runomittoihinsa ja alkukielensä konventioihin.

 

Monipuolisen kulttuuritaustan luomiseksi antiikin kulttuurien taidetta pyritään selittämään – ja esittämään – esimerkiksi tieteen, filosofian, estetiikan, myyttien, uskontojen, uskomusten, aatteiden, arvojen, maailmankuvien ja tapakulttuurin näkökulmasta, unohtamatta marginaalisina pidettyjä ilmiöitä, kuten mysteeriuskontoja, esoteerisia liikkeitä ja magiaa.

 

Maantieteellisesti tarkastelukohde keskittyy Välimeren piiriin ja Rooman valtakunnan alueelle. Kreikkalais-roomalaisen kulttuurin rinnalla tuodaan esiin muiden antiikin kulttuuripiirin rajoilla ja sisällä vaikuttaneiden kielten ja kulttuurien olemassaolo ja niiden vaikutus siihen kokonaisuuteen, jonka olemme tottuneet tuntemaan antiikkina.

 

Kronologisesti kurssin pääkohteena on antiikiksi määriteltävä ajanjakso (n. 600 eaa. – 600 jaa.). Johdantona käsitellään lyhyesti edeltäviä kulttuureja ja periodeja (esim. mykeneläinen ja minolainen kulttuuri, Kreikan ja Italian arkaainen kausi).  Antiikin jälkielämän käsittely ulottuu bysanttilaiseen ja karolingiseen aikaan noin vuoteen 800 jaa.

 

 

 

Kurssilla käsiteltävät teemat:

 

 

JOHDANTO

 

- Yleiskatsaus antiikin kulttuureihin: antiikin kansat, kielet ja kirjaimistot.

- Antiikin lähteet ja kuinka niitä luetaan

 

 

ANTIIKIN TAIDE JA KIRJALLISUUS:

 

- Antiikin aikajana ja taiteen periodit. Kronologinen katsaus perinteiseen tarinaan antiikin taiteesta ja vaihteleviin käsityksiin antiikin taiteen tyylikausista ja periodisaatiosta.

- Kreikkalaisen antiikin kuvataide

- Roomalaisen antiikin kuvataide

- Antiikin arkkitehtuuri

- Taiteen teoria ja taidekirjoittaminen antiikissa.

- Taiteen lähteet: myytit ja mytologiaa käsittelevä kirjallisuus, historia ja aikalaiskulttuuri

- Bysantin varhainen taide ja arkkitehtuuri

- Varhaiskeskiajan taide; romaanisen tyylin juuret.

 

 

KULTTUURIKATSAUKSIA

 

- Antiikin uskonnot ja uskomukset

- Antiikin taikuus ja magia

- Tapakulttuuri ja taide: politiikka, urheilu, teatteri, rituaalit, mysteerit, erotiikka, juhlat, viini etc.

 

 

JÄLKIVAIKUTUS

 

- Antiikin vaikutus jälkimaailmaan ja jälkimaailman vaikutus antiikkiin: miten antiikin ideaa on hyödynnetty ja muokattu.

 

 

 

Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee vanhan ajan taiteen ja kulttuurin kehityksen pääpiirteet ja osaa suhteuttaa sen yhteydet myöhempiin kulttuurikausiin.
- hahmottaa ikonografisen ja ikonologisen koulukunnan merkityksen osana taidehistorian, kulttuurintutkimuksen ja historiatieteiden kehitystä.
- kykenee hahmottamaan niin sanotun torjutun tiedon (magia, taikausko, esoteeriset liikkeet) historiallisen ja kulttuurisen muotoutumisen suhteessa esimerkiksi tieteeseen ja muihin uskomusjärjestelmiin.
- osaa erottaa akateemisesti tutkitun ja loogisesti perustellun tiedon analogioihin, assosiaatioihin ja intuitioon perustuvasta tiedosta ja niin kutsutusta arkitiedosta.
Esitiedot:

On suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut enimmiltä osin taidehistorian (tai vaihtoehtoisesti kirjallisuuden, historian, etnologian tai vastaavan alan) perusopinnot ja Länsimaisen taiteen kaanon -kurssin, tai omaa muutoin vastaavat tiedot.

Suoritustavat:

Kontaktiopetus ja kertauskuulustelu.

Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Kirjallisuus ja verkkomateriaali ilmoitetaan keväällä 2018.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 62, maksimi 100
ilm.aika: 6.4.2017 00:00 - 15.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1C 511ti13.3.201816:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
2C 511ke14.3.201816:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
3C 512ti20.3.201816:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
4C 512ke21.3.201816:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
5C 514ti3.4.201816:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
6C 514ke4.4.201816:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
7C 515ti10.4.201816:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
8C 515ke11.4.201816:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
9C 516ti17.4.201816:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
10C 517ti24.4.201816:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
11H 32017ke25.4.201816:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
12H 32020ke16.5.201816:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot