Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.4.2019 03:42

BENA3012 Kandidaatintutkielma, 7 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 10.4.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Opettaja(t): Lehtori Jari Haimi (jari.m.haimi@jyu.fi)
Lehtori Heikki Hämäläinen (heikki.o.hamalainen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Esa Koskela (esa.m.koskela@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Anssi Lensu (anssi.lensu@jyu.fi)
Yliopistonlehtori, professori Leena Lindström (leena.m.lindstrom@jyu.fi)
Lehtori Timo Marjomäki (timo.j.marjomaki@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Elisa Vallius (elisa.vallius@jyu.fi)
Laajuus: 7 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 42
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:Kandidaatintutkielman tarkoituksena on perehdyttää opiskelija tutkimuksen tekoon ja työn tieteelliseen raportointiin ohjauksessa. Työ voi olla joko kirjallisuuteen perustuva, vertaileva tai kokeellinen. Työ suositellaan tehtäväksi kandidaattiprojektin (BENA3010, BENA3011, BENA3013) yhteydessä. Kandidaattitutkielma tehdään parityönä.
Osaamistavoitteet:Opintojakson käytyään opiskelija:
- osaa tehdä pienimuotoista tutkimustyötä ohjauksen alaisena noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä
- osaa kirjoittaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti tutkimusraportin, jossa hän arvioi, perustelee ja pohtii tutkimustuloksia ottaen huomioon vaihtoehtoiset tulkinnat sekä aineiston rajoitteet
- osaa liittää tutkimustuloksen laajempaan teoreettisen viitekehykseen.
Esitiedot:BENA3010, BENA3011 tai vastaavat
Suoritustavat:Kirjallinen tutkielma ohjeiden mukaan. Hyväksytyn tutkielman palauttaminen määräaikaan mennessä.
Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Optimassa

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Tutkielmasta arvioidaan:
- Tutkielman loogisuus ja selkeys
- Tutkittavan kysymyksen liittäminen teoreettiseen ja käsitteelliseen taustaan
- Kirjallisuuden hallinta
- Menetelmien hallinta ja/tai kokeellinen osuus
- Tulosten tarkastelu ja johtopäätösten teko
- Tekijöiden oma-aloitteisuus
- Tutkielman viimeistelyaste ja kieliasu

Kaksi arvioijaa kirjoittaa arviointikaavakkeen lisäksi sanallisen raportin työstä.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan määräaikaan mennessä palautettu kandidaatintutkielma, sekä jokaisesta arvioitavasta osa-alueesta vähintään arvio (3).