Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.8.2019 19:46

BENS5037 Pro Gradu -tutkielma, 30 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 11.4.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Opettaja(t): Professori Janne Ihalainen (janne.ihalainen@jyu.fi)
Professori Juha Karjalainen (juha.s.karjalainen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori, professori Emily Knott (emily.knott@jyu.fi)
Professori Jussi Kukkonen (jussi.v.k.kukkonen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori, professori Leena Lindström (leena.m.lindstrom@jyu.fi)
Akatemiaprofessori, professori Johanna Mappes (johanna.r.mappes@jyu.fi)
Professori Tuula Tuhkanen (tuula.a.tuhkanen@jyu.fi)
Professori Jari Ylänne (jari.p.ylanne@jyu.fi)
Laajuus: 30 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 96
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Ajankohtaista:

Tämä viesti koskee kaikkia bio- ja ympäristötieteiden maisteriopiskelijoita, paitsi nanotieteiden opiskelijoita. Jos olet tehnyt kandityön valmiiksi, tulee sinun lukea tämä meili loppuun asti. 

Uuden opetussuunnitelman  mukaan laitoksemme maisteriseminaarit tullaan yhdistämään yhdeksi kokonaisuudeksi. Tavoitteemme on luoda systeemi, jossa maisteriseminaaria käydään koko maisteriopintojen ajan. Tähän pakettiin kuuluu harjoituksia ja keskustelutilaisuuksia muun muassa projektin suunnittelusta ja toteuttamisesta, tiedonhankinnasta ja kirjallisuuskatsauksista, apuraha-hakemuksista, tulosten julkaisemisesta ja seminaarityöskentelystä. Koska aiheita on paljon, maisteriseminaaripaketti on jaettu kolmeen kurssiin; Maisteriseminaari I (BENS4039, 3 OP), Maisteriseminaari II (BENS5039, 2 OP) ja Tieteellinen kirjoittaminen (BENS5035, 3 OP).

Nämä kolme kurssia ovat ”jatkuvatoimisia kursseja” ja limittyvät toisiinsa mahdollisimman saumattomasti. Kurssien informaatioalustana toimii yhteinen Moodlen sivu: https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=1268  .  Toivoisimme, että kaikki maisteriopiskelijat ilmoittautuisivat kursseille ja kirjautuisivat yllä mainitulle Moodlen kurssisivulle. Kurssiavain 111. Ylimenovaiheen aikana ne opiskelijat, jotka jo tällä hetkellä tekevät Pro Gradu työtänsä, tekevät vain Maisteriseminaari II (BENS5039, 2 OP).

Pidämme aiheesta tiedotustilaisuuden 18.9.2017 klo 14:15, YAA303, jossa esittelemme nämä kolme kurssia, vastaamme kaikkiin tarvittaviin kysymyksiin ja aloitamme kursseihin liittyvän ryhmäytymisen. Toivomme, että kaikki maisteriopiskelijat tulevat tilaisuuteen paikalle, riippumatta siitä onko graduaihe jo valittu vai ei. Näin varmistamme, että tiedotus kaikille opiskelijoille onnistuu mahdollisimman kattavasti.

Sisältö:Tarkoituksena on kouluttaa opiskelija itsenäisen tutkimuksen tekemiseen. Ohjauksessa tehtävä tieteellinen tutkimustyö, josta sovitaan pro gradun aloittamislomakkeella. Tutkielman aiheesta ja työn tekemisestä on sovittava etukäteen pääaineen professorin kanssa. Työn teoreettinen tausta sekä pro gradu -suunnitelma esitetään maisteriseminaarin 1 vaiheessa ja työn tulokset seminaarin 2 vaiheessa.
Osaamistavoitteet:Pro gradu –tutkielman tehtyään opiskelija:
- tietää tärkeimmät tutkimuksen tekemistä koskevat eettiset periaatteet ja menettelytavat
- osaa tehdä tieteellisen tutkimuksen ohjauksen alaisena
- osaa hakea tietoa ja pystyy lukemaan tieteellisiä artikkeleita
- kykenee analysoimaan tutkimustuloksensa
- pystyy esittämään työnsä teoreettisen taustan sekä tuloksensa kirjallisesti
- raportoi tutkielmassaan tulokset johdonmukaisesti ja selkeästi
- tietää tieteellisen tekstin vaatimukset ja pystyy kirjoittamaan sitä
Suoritustavat:Pro gradu tutkielma.
Hyväksytty pro gradu pitää palauttaa Jyväskylän yliopiston kirjaston JYX-tietokantaan ennen kurssimerkintää.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tutkielmasta arvioidaan:
- Tutkielman loogisuus ja selkeys
- Tutkittavan kysymyksen liittäminen teoreettiseen ja käsitteelliseen taustaan
- Kirjallisuuden hallinta
- Menetelmien hallinta ja/tai kokeellinen osuus
- Tulosten tarkastelu ja johtopäätösten teko
- Tekijän itsenäisyys
- Tutkielman viimeistelyaste ja kieliasu

Kaksi arvioijaa kirjoittaa arviointikaavakkeen lisäksi kirjallisen raportin laitoksen pedagogiselle johtajalle, joka arvioi gradun.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

ENV ryhmä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 65, maksimi 200
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 31.7.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31242ke18.10.201712:00-14:00TuhkanenTapahtuman tiedot