Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 12:34

ECOS1077 Ihmisen aiheuttamat valintapaineet, 5 op, Opintojaksoa ei järjestetä 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 12.4.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 12.4.17 klo 0:00 - 12.4.17 klo 23:59
Opettaja(t): Akatemiaprofessori, professori Johanna Mappes (johanna.r.mappes@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ekologia ja evoluutiobiologia (BIO) (ECO)
Ajankohtaista:

Opintojaksoa ei järjestetä lukuvuonna 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018.  

Sisältö:Kurssilla syvennytään ihmisen toiminnan aikaansaavien evolutiivisiin muutoksiin eläin- ja kasvipopulaatioissa. Tavoitteena on oppia soveltamaan evoluutioteoriaa käytännön luonnonsuojelu- ja ympäristöongelmiin. Luennoilla perehdytään mm. metsästys- ja kalastusselektioon, ympäristön kemikalisoitumisen aikaansaamiin käyttäytymis- ja geneettisiin muutoksiin (pestisidit, herbisidit, lääkkeet, hormonit, GMO), valo- ja melusaasteeseen, domestikaatioon ja ionisoivan säteilyn lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutuksiin.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tietää tärkeimmät antropogeneettiset riskit eläin ja kasvipopulaatioissa
- osaa ennustaa ihmistoiminnan mahdollisia vaikutuksia populaatioihin
- osaa suunnitella tutkimuksia ennusteiden toteutumisesta
Suoritustavat:Luennot, käytännön harjoituksia, seminaari ja tentti.
Arviointi:
Arviointiperusteet

Luennoille osallistuminen ja aktiivisuus (25 %) tehtävät ja harjoitukset (25%) seminaari (25%) ja tentti (25%)