Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.4.2019 16:22

ECOS1085 Ympäristövaikutusten arvioiminen ja maankäytön suunnittelu, 5 op, Opintojaksoa ei järjestetä 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 12.4.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 12.3.17 klo 0:00 - 12.4.17 klo 23:59
Opettaja(t): Professori Mikko Mönkkönen (mikko.monkkonen@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Elisa Vallius (elisa.vallius@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ekologia ja evoluutiobiologia (BIO) (ECO)
Ajankohtaista:

Opintojaksoa ei järjestetä lukuvuonna 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018.  

Sisältö:Vaikutusten arvioinnin periaatteet, ympäristövaikutusten arviointi (YVA), suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointi (SOVA), vaikutusten arviointi kaavoituksessa ja osana lupaprosessia, monitavoitearvioinnin menetelmät vaikutusten arvioinnissa, vaikutusten merkittävyyden arviointi, kumulatiiviset vaikutukset, vaihtoehtojen vertailu, vaikutusten lieventäminen ja seuranta.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- kykenee kuvailemaan erilaisia ihmistoiminnan vaikutuksia ympäristöön
- tunnistaa vaikutusten arvioimisen tarpeen erilaisissa suunnittelutilanteissa (hanke-YVA, suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointi, kaavoitus ja lupaprosessit).
- tuntee ympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioimisen periaatteet ja prosessin eri vaiheet
- osaa etsiä ja hyödyntää arviointityössä käytettäviä keskeisiä menetelmiä
Esitiedot:Luonnonvarat ja ympäristö -kandiopinnot tai vastaavat opinnot
Suoritustavat:Luennot, kirjalliset tehtävät, tietokoneharjoitukset ja seminaari
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Teoriaosasta tehtävät kirjalliset yksilötyöt (60%), ryhmätehtävät ja seminaari (40%)