Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.4.2019 16:21

ECOS1084 Yhteisö- ja ekosysteemiekologia, 5 op, Opintojaksoa ei järjestetä 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 12.4.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Opettaja(t): Lehtori Minna-Maarit Kytöviita (minna-maarit.kytoviita@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: English; suorituskielet: English
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ekologia ja evoluutiobiologia (BIO) (ECO)
Sisältö:Kurssilla perehdytään yhteisöjen monimuotoisuuteen vaikuttaviin tekijöihin, diversiteettiä selittäviin teorioihin ja ekosysteemien tuottavuuden, monimuotoisuuden ja ympäristötekijöiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin.Kurssilla tutustutaan verkostoteoriaan ja biologisten verkkojen rakenteeseen.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa ekosysteemiekologian keskeiset teoriat ja käsitteet
- osaa kuvailla ekologisten verkkojen rakennetta ja hahmottaa verkon rakenteen ja vakauden välisen suhteen
Esitiedot:Kandidaattia vastaavat opinnot.
Suoritustavat:Osallistuminen luentoihin, keskusteluun ja harjoitustöihin.
Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Tieteelliset artikkelit.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kurssitentti (1-5) ja seminaari (pass/fail).