Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.4.2019 22:32

ECOS1092 Syventävä lajintuntemus, 1 - 10 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 12.4.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Opettaja(t): Lehtori Jari Haimi (jari.m.haimi@jyu.fi)
Laajuus: 1 - 10 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 12
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ekologia ja evoluutiobiologia (BIO) (ECO)
Sisältö:Vaihtuva-alainen lajintuntemuskurssi, jolla syvennetään vuorollaan tietoja tietyn eliöryhmän rakenteesta, ekologiasta ja evoluutiosta. Kurssilla harjoitellaan näytteiden määrittämistä sekä laboratoriossa että maastossa. Harjoitellaan määrityskaavojen käyttöä. Tarkemmat tiedot kunkin kurssikerran sisällöstä annetaan vuosittain opetusohjelmassa. Kursseja järjestetään selkärangattomista ja selkärankaisista eläimistä, putkilokasveista, sammalista, sienistä ja käävistä.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kertoa kurssilla käsitellyn eliöryhmän luokittelun perusteet ja pystyy määrittämään näyteyksilöt tarpeelliselle tasolle
- osaa käyttää tärkeimpien eliöryhmien määrityskaavoja, hallitsee itse määritystyön ja osaa näytteiden käsittelyn
- tunnistaa eliöistä määrityksessä käytettävät morfologiset piirteet
- osaa kuvailla tutkittavien eliöiden biologian ja ekologian pääpiirteet
Esitiedot:Lajintuntemuksen peruskurssit.
Suoritustavat:Läsnäolo opetustapahtumissa ja kurssin tehtävien tekeminen sekä tentti.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Harjoitukset ja tentti.