Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.8.2019 15:43

ENVS1133 Metallit ympäristössä ja niiden ekotoksikologia, 4 op, Opintojaksoa ei järjestetä 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 12.4.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 12.3.17 klo 0:00 - 12.4.17 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Anssi Vähätalo (anssi.vahatalo@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ympäristötiede (ENV)
Ajankohtaista:

Opintojaksoa ei järjestetä lukuvuonna 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018.  

Sisältö:Metallien kemialliset perusominaisuudet, metallien esiintyminen ympäristössä, happamat sulfaattimaat, organismien altistus metalleille, vaikutukset solutasolla, fysiologiassa ja adaptaatio. Metallien määritysdemonstraatio (ICP-OES) opiskelijoiden keräämistä ympäristönäytteistä. Luentoja ajankohtaisista aiheista. Essee ja seminaari.
Osaamistavoitteet:Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää metallien esiintymistä ympäristössä ja niiden ekotoksikologisia vaikutuksia.
Esitiedot:BENA4029 Ekotoksikologian perusteet.
Suoritustavat:Kurssi on luentoseminaarityyppinen eli koostuu johdantoluennoista (n.16 h), kirjoitusharjoituksesta (esseestä) sekä loppuseminaarista ja lyhyestä kuulustelusta. Esseet (noin 10 sivua) laaditaan kandidaattityön tapaan, ja ovat korjattuina osa opetusmateriaalia. Esseet esitellään loppuseminaarissa. Kuulustelu koskee luennoilla ja esseissä esitettyä materiaalia.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tentti, essee, aktiivisuus loppuseminaarissa sekä demonstraatiossa.