Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

13.2.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.5.2018 09:16

TJTA116 Uudet teknologiat yhteiskunnassa, 5 op

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 11.9.17 klo 23:59.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 4.9.17 - 19.10.17
Ilmoittautumisaika: 1.8.17 klo 0:00 - 11.9.17 klo 23:59
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 28.08.2017 - 04.09.2017.
Ilmoittautuminen voidaan perua 15.9.2017 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Lehtori Panu Moilanen (panu.moilanen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 157
Maksimi osallistujamäärä: 151 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietojärjestelmätiede (TJT)
Ajankohtaista:

HUOM! Kurssin tentti on omana itsenäisenä tenttinään viikolla 42. Viikko 41 on luennoton tenttiinlukuviikko.

Sisältö:Kurssin tavoitteena on esitellä opiskelijoille sitä, kuinka uudet ja innovatiiviset teknologiat ovat muovanneet yhteiskuntaamme, sen organisaatioita ja sitä kautta yksilöiden arkea. Kurssilla käsitellään monipuolisesti aiheeseen liittyviä teemoja, mm. tietoyhteiskuntakehitystä, informaatiotaloutta, globalisaatiota, sosiaalista tietojenkäsittelyä, innovaatioiden diffuusiota, liiketoimintamalleja sekä tietoyhteiskuntaan liittyviä käytännön aspekteja kuten turvallisuus ja aiheeseen liittyvä relevantti lainsäädäntö. Kurssille on ominaista holistinen ja monitieteinen näkemys uusiin teknologioihin ilmiönä.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 1) osaa kuvailla tietoyhteiskuntakehitystä globaalissa ja kansallisessa kontekstissa sekä tiedostaa siihen liittyvät haasteet ja ongelmat; 2) tuntee informaatiotalouteen liittyvät peruskäsitteet ja -periaatteet; 3) tuntee innovaation käsitteen ja osaa innovaatioiden diffuusioteorian (teoria innovaatioiden yleistymisestä) perusteet, 4) tuntee liiketoimintamallin ja liiketoimintaprosessin käsitteet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa konteksteissa, 5) on tutustunut arvontuotannon teoriaan, 6) tiedostaa sosiaalisen tietojenkäsittelyn merkityksen myös yritysten toiminnassa, 7) tunnistaa modernin teknologian sekä siihen liittyvän viestinnän merkityksen osana yhteiskunnan turvallisuutta sekä 8) osaa arvioida tietoyhteiskuntaa ja siihen liittyviä taloustieteellisiä ilmiöitä monitieteisestä ja myös omasta asemastaan poikkeavasta näkökulmasta
Esitiedot:

Suurin osa opintojaksolle osallistuvista opiskelijoista on tietojärjestelmätieteen toisen vuoden pääaineopiskelijoita. Opintojakso sijoittuu syyslukukaudelle, mikä tarkoittaa sitä, että opiskelijalla on takanaan yhden tai kahden lukuvuoden opinnot, joiden aikana hänen olisi tullut suorittaa noin 60-120 op. Näihin opintoihin sisältyvät perusopintokokonaisuus yrityksen taloustieteissä tai kansantaloustieteessä sekä noin 35 op:n laajuiset tietojärjestelmätieteen opinnot. Opintojaksolle osallistuu vuosittain noin 150 sitä aktiivisesti suorittavaa opiskelijaa. Opiskelijat ovat aiemmissa opinnoissaan tutustuneet taloustieteiden ja tietojärjestelmätieteiden peruskäsitteisiin. Heidän näkökulmansa nykyaikaiseen tietoyhteiskuntaan ja siellä harjoitettavaan liiketoimintaan kytkeytyy kiinteästi opiskelijoiden omaan kokemusmaailmaan ja osaamistasoon. 

Suoritustavat:

Kurssi suoritetaan tentillä, joka voi olla joko perinteinen tentti tai kotitentti. Jos suoritusmuotona on kotitentti: Kurssin kotitentissä on kaksi osaa: 1) aikarajoitettu monivalinta ja 2) aikarajoittamaton esseeosio. Aikarajoitettu monivalinta tuottaa enintään 25% kotitentin kokonaispistemäärästä. Osio toteutetaan Moodlessa tai jossain muussa yliopiston oppimisympäristössä. Monivalintaosion voi suorittaa ainoastaan kerran, ja ennalta määrätty aika alkaa kulua, kun tentin avaa Moodlessa. Monivalintakysymykset perustuvat kurssin luentoihin ja kuhunkin teemaan liittyviin lisämateriaale-hin. Monivalintakysymyksissä selkeä paino on luennoilla käsitellyissä asioissa. Jos suoritusmuotona on tentti: Kurssi suoritetaan neljän tunnin kestoisella tentillä, jossa voi olla essee-, määrittely- ja monivalintakysymyksiä. Tentti voidaan toteuttaa normaalina luentosalitenttinä tai e-tenttinä.

Kurssin syyslukukauden 2017 toteutuksessa suoritusmuoto on perinteinen tentti.

Opetusmuodot:

Opintojakso toteutetaan luentojen ja omatoimisen opiskelun yhdistelmänä. 

Kurssin työmäärä:
  • Ilman perinteistä tenttiä: luentoja 30 h, kontaktiopetuksen reflektio 30 h, itsenäinen työskentely (kotitentti tai oppimispäiväkirja) 45 h. (Laajuus noin 15 sivua), kirjallisuuteen ja muuhun materiaaliin perehtyminen 30 h. (noin 180 sivua suomenkielistä tekstiä tai 110 sivua vieraskielistä tekstiä tai näiden yhdistelmä). YHTEENSÄ 135 TUNTIA.
  • Perinteisellä tentillä: luentoja 30 h, kontaktiopetuksen reflektio 30 h, kirjallisuuteen ja muuhun materiaaliin perehtyminen 48 h (noin 290 sivua suomenkielistä tai 175 sivua vieraskielistä tekstiä tai näiden yhdistelmä), tenttiin valmistautuminen 23 h, tenttitilanne 4 h. YHTEENSÄ 135 TUNTIA.

 

Aikataulu:

Kurssi järjestetään opetusperiodissa 1 (S1).

Kirjallisuus:
Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Vaihtelee toteutuskerroittain, pääasia materiaalista on opiskelijoiden saatavilla sähköisesti jossain yliopiston oppimisympäristöistä. Kurssin kirjallisuudessa pyritään mahdollisimman suureen ajankohtaisuuteen ja korkeaan tieteelliseen tasoon kuitenkin siten, että kirjallisuuden vaikeustaso pyritään pitämään kohtullisena.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen arvosanalla 1 edellyttää 50 % kurssin kokonaispistemäärästä. Kunkin toteuttamiskerran tarkat pisterajat määräytyvät kunkin suorituskohortin mukaisesti siten, että arvosanojen jakauma normalisoidaan.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento MA [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 157, maksimi 200
ilm.aika: 1.8.2017 00:00 - 11.9.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1L 30236ma4.9.201710:15-12:00MoilanenTapahtuman tiedot
2MaA 10337ma11.9.201710:15-12:00MoilanenTapahtuman tiedot
3MaA 10338ma18.9.201710:15-12:00MoilanenTapahtuman tiedot
4MaA 10340ma2.10.201710:15-12:00MoilanenTapahtuman tiedot
Luento KE [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 157, maksimi 200
ilm.aika: 1.8.2017 00:00 - 11.9.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 10336ke6.9.201714:15-16:00MoilanenTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 238ke20.9.201714:15-16:00MoilanenTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 240ke4.10.201714:15-16:00MoilanenTapahtuman tiedot
Luento TO [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 157, maksimi 200
ilm.aika: 1.8.2017 00:00 - 11.9.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali36to7.9.201712:15-14:00MoilanenTapahtuman tiedot
2MaA 10337to14.9.201712:15-14:00MoilanenTapahtuman tiedot
3MaA 10338to21.9.201712:15-14:00MoilanenTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali39to28.9.201712:15-14:00MoilanenTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali40to5.10.201712:15-14:00MoilanenTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali42to19.10.201710:00-12:15MoilanenTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali42to19.10.201712:15-14:00MoilanenTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 15.12.2017 (1. uusintatentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 78, maksimi 200
ilm.aika: 1.8.2017 00:00 - 11.12.2017 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 3, MaA 10350pe15.12.201712:00-16:00MoilanenTapahtuman tiedot
Tentti 6.7.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 25.6.2018 00:00 - 2.7.2018 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali27pe6.7.201812:00-16:00MoilanenTapahtuman tiedot