Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.2.2020 01:39

TERV305 Tutkimus terveystiedon opetuksessa, 5 op [kotisivu]

Terveystiedon monitieteinen opintokokon.

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/216616
Alkaa - päättyy: 1.8.17 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 19.4.17 klo 14:00 - 31.7.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.7.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Maija Kaisla (maija.kaisla@jyu.fi)
Lehtori Olli Paakkari (olli.paakkari@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 11
Organisaatiot:Terveystiedon monitieteinen opintokokon. (TTM)
Ajankohtaista:

Huom. Palauta oppimistehtävä kurssin kotisivulla Kopassa olevan Palauta tehtävä -painikkeen kautta.

Kurssille voivat ilmoittautua vain erillisen opinto-oikeuden terveystiedon syventäviin opintoihin saaneet opiskelijat, eivät terveyskasvatuksen tutkinto-opiskelijat. Kysy tarvittaessa lisätietoa: opintoasiat-ter@jyu.fi.

Sisältö:Tieteellisen tiedon ja sen hankkimisen yleisperiaatteet
Keskeiset terveystutkimuksen tutkimusorientaatiot ja -menetelmät (määrällinen ja laadullinen)
Tutkimuksen vaiheet
Tiedon ja tutkimuksen luotettavuuden arviointi
Tutkimuseettiset periaatteet
Ydinainesanalyysi: lukion TE3 Terveyttä tutkimassa -kurssin tavoitteet terveystutkimuksen osalta
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• selittää tutkimuksen tekemiseen liittyviä peruskäsitteitä ja käyttää niitä luontevasti oppimistehtävässään
• esitellä terveystutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä keskeisiä tekijöitä
• eritellä perustellen mitä lukiolaisen tulee osata TE3:n kurssin jälkeen terveystutkimuksesta (ydinainesanalyysi)
Suoritustavat:Oppimistehtävä
Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. (268 s)
Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. 2013. Tutki ja kirjoita. 15.-17. painos. Helsinki: Tammi. (464 s.) (soveltuvin osin) Aikaisemmatkin painokset käyvät, jotka on julkaistu 2004 tai myöhemmin.
Menetelmäopetuksen tietovaranto. Tampereen yliopisto. http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/
Menetelmäpolkuja humanisteille. Jyväskylän yliopisto. https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja
Nummenmaa, L. 2011. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 3. painos (myös aikaisemmat painokset käyvät). Helsinki: Sanoma Pro Oy. (468 s)
Sarja, T. 2016. Kuka oikein tietää - Kun mielipide haastoi tieteen. Jyväskylä: Docendo. (235 s)
Silverman, D. 2011. Interpreting qualitative data: a guide to the principles of qualitative research. 4. painos (myös 3. painos käy). Thousand Oaks, CA: Sage. (500 s.)
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi. Helsinki: Tammi. (175 s)
Uhari, M. & Nieminen, P. 2012. Epidemiologia ja biostatistiikka. 2. painos. Helsinki: Duodecim. (316 s)

Lisätiedot:Syys- ja kevätlukukausi
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Oppimistehtävä 100 %