Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.4.2019 06:03

ECOS1071 Ekologia, seminaari, 5 op, Opintojaksoa ei järjestetä 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018.

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.8.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.17 - 15.9.18
Ilmoittautumisaika: 14.6.17 klo 0:00 - 31.8.18 klo 23:59
Opettaja(t): Professori Mikko Mönkkönen (mikko.monkkonen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: English; suorituskielet: English
Ilmoittautuneita: 1
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ekologia ja evoluutiobiologia (BIO) (ECO)
Sisältö:

Ekologian teoriat ja ekologiatieteen nykyinen empiirinen tieto yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasolla. Ekologisen teorian ja tiedon sovellutukset

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
- tuntee syvällisesti ja osaa kuvata ekologian perusteoriat yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasoilla. 
- pystyy kertomaan esimerkein, miten ekologiset teoriat jäsentävät luonnossa havaittuja ilmiöitä. 
- ymmärtää, miten tätä teoreettista tietoa voidaan soveltaa ekologisen hierarkian eri tasoilla 
- osaa kertoa pääpiirteissään sovellusten yleisistä periaatteista ja spesifisistä esimerkeistä.

Suoritustavat:

Keskusteluryhmät ja tehtävät. Kurssin luonteen takia kaikissa keskusteluissa on läsnäolovelvollisuus. Kurssiarvosana muodostuu tehtävien ja keskusteluryhmien pohjalta.

Kirjallisuus: <td style="vertical-align:top">978-1-4051-1117-1</td> <td style="vertical-align:top">Michael Begon, Colin R. Townsend, John L. Harper: Ecology, 4h edition</td>
Lisätiedot:

Huomioi, että opintojakso järjestetään joka toinen vuosi. Syksy 2018, 2020. 
Voidaan korvata kirjatentillä ECOS1070