Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.3.2019 17:09

VIES010 Syventävä tutkimuskurssi, 5 op, Optima-opintopiiri

Journalistiikka (VIE), Puheviestintä (VIE), Viestintä, Viestintätiede, Yhteisöviestintä (VIE)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 14.1.18 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 19.1.18 - 18.5.18
Ilmoittautumisaika: 11.12.17 klo 8:00 - 14.1.18 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Leena Mikkola (leena.a.mikkola@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 6
Maksimi osallistujamäärä: 12
Sopii vielä: 6
Organisaatiot:Journalistiikka (VIE) (JOU), Puheviestintä (VIE) (PUH), Viestintä (VIS), Viestintätiede (VIE), Yhteisöviestintä (VIE) (YVI)
Sisältö:

Opintojaksolla syvennytään viestinnän ja median tutkimuksen menetelmiin ja opitaan arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta, tieteenfilosofisia lähtökohtia ja eettisiä valintoja.

Osaamistavoitteet:Opiskelija
- ymmärtää tutkimusmenetelmien tieteenfilosofisia lähtökohtia
- osaa vertailla ja arvioida erilaisia tutkimusasetelmia
- osaa soveltaa viestintätieteissä käytettäviä aineistonkeruu- ja analyysitapoja
- osaa arvioida erilaisilla menetelmillä tuotetun tiedon luonnetta ja luotettavuutta
- sisäistää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja arvostaa niitä.
Suoritustavat:

Kontaktiopetus, työpajat ja oppimistehtävät ja/tai verkko-opetus.

Kevään 2018 kurssi toteutetaan Optima-opintopiirinä verkossa.

Opintopiiriin otetaan 12 opiskelijaa. Etusija on niillä,

1) joilla on perusteltu syy sille, ettei voi tehdä Syventävää tutkimuskurssia syksyllä 2017. Perusteluksi ei pääsääntöisesti hyväksytä työssäkäyntiä (poislukien pääaineen harjoittelu), muiden oppiaineiden opetusta tai lomamatkoja.
2) jotka aloittavat maisterintutkielman tekemisen keväällä 2018.
 
Valinta kurssille tapahtuu ilmoittautumisen yhteydessä täytettävän esitietokyselyn perusteella. Muistathan siis täyttää esitietokyselyn! Ilman sen täyttämistä ei kurssille ole mahdollista päästä.

Kirjallisuus:
Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Berger 2000 tai uudempi painos. Media and communication research methods: An introduction to qualitative and quantitative approaches
Denzin & Lincoln 2011.The Sage handbook of qualitative research
Fielding, Lee & Blank (toim.) 2008 tai uudempi painos. The Sage handbook of online research methods
Frey, Botan & Kreps 2000. Investigating communication: an introduction to research methods
Hollingshead & Poole 2012. Research methods for studying groups and teams: a guide to approaches, tools, and technologies

Lisätiedot:Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 2. vuosi)
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Oppimistehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Kontaktiopetuksena järjestetyn kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää työpajatyöskentelyyn osallistumista.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.