Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.2.2020 00:07

EKOS305 Boreaalisen havumetsävyöhykkeen monimuotoisuus ja erityispiirteet, 6 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 1.8.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Opettaja(t): Professori Janne Kotiaho (janne.kotiaho@jyu.fi)
Laajuus: 6 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 12
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ekologia ja ympäristönhoito (BIO) (EKO)
Sisältö:

Boreaalisten havumetsien historiaa, lajiston erityispiirteitä ja metsäluonnon monimuotoisuutta. Ihmisen vaikutus lajistoon ja monimuotoisuuteen sekä monimuotoisuuden ylläpitäminen suojelualueilla ja talousmetsissä. Monimuotoisuuteen liittyviä sosioekonomisia tekijöitä sekä suojelun ristiriitoja ja niiden ratkaisuja. Kurssi perustuu monimuotoisuutta käsittelevään kirjaan Metsän kätköissä 2004.

Osaamistavoitteet:

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää metsien suojelun ja monimuotoisuuden säilyttämisen ekologisia perusteita. Opiskelija ymmärtää Suomen metsiin kohdistuvia ristipaineita talouskäytön, virkistyskäytön ja luonnonsuojelun välillä ja tiedostaa syvällisesti, että yhteiskunnassa vallitsee erilaisia arvoja ja katsantokantoja metsien käytön suhteen. Opiskelija osaa perustella omia näkemyksiään ja osaa kriittisesti arvioida muiden kirjoittamia julkaistuja tekstejä. Opiskelija tiedostaa monien eri arvojen ja käyttötapojen yhteensovittamisen haasteellisuuden mutta ymmärtää sen tarpeellisuuden.

Valintamenettely:Etusija Ekologian ja ympäristönhoidon opiskelijoilla.
Suoritustavat:

Kurssi suoritetaan lukemalla itsenäisesti kirjat Metsän kätköissä ja Uusi metsäkirja sekä tekemällä oppimistehtävä. Oppimistehtävä ja kirjallisuus löytyy kurssin kansiosta Optimassa. 

Kirjallisuus:

Metsän kätköissä, Edita (2004); Uusi metsäkirja, Gaudeamus; Metsähallituksen metsätalouden ympäristöopas. Kirjallisuus saatavilla Optiman kautta (Työtila Ekologia --> kurssin EKOS305 kansio)