Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.5.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.12.2018 18:48

TJTA330 Ohjelmistotuotanto, 5 op

Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Tietotekniikan laitos

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 11.3.19 - 17.5.19
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 8:00 - 4.3.19 klo 23:00
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 25.02.2019 - 04.03.2019.
Ilmoittautuminen voidaan perua 3.4.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Ville Seppänen (ville.r.seppanen@jyu.fi)
Toni Taipalus (toni.taipalus@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 36
Maksimi osallistujamäärä: 120
Sopii vielä: 84
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietotekniikan laitos (TTL)
Sisältö:Ohjelmistotuotanto on tietokoneohjelmistojen rakentamisessa yleisesti käytettyjä tekniikoita, työkaluja ja periaatteita. Opintojaksolla käydään läpi ohjelmiston elinkaari määrittelystä käyttöönottoon ja ylläpitoon. Aiheen teoreettista käsittelyä tuetaan toteuttamalla toimeksiantoon perustuva pienimuotoinen ohjelmistoprojekti, jonka vaiheet ja toteutustavat kytkeytyvät luentojen teemoihin.
Osaamistavoitteet:

Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää ohjelmiston elinkaareen liittyvän käsitteistön ja erilaisia elinkaarimalleja sekä osaa soveltaa ohjelmistotuotannon menetelmällisiä periaatteita ja käytänteitä (esim. Scrum) työskentelyssään. Opiskelija osaa soveltaa erilaisia vaatimusmäärittelyn tekniikoita (vaatimusten tunnistaminen, kerääminen, dokumentointi, analysointi ja hallinta) ja arvioida niiden soveltuvuutta erilaisiin käyttötilanteisiin. Tämän lisäksi opiskelija ymmärtää ohjelmiston toteutukseen liittyviä tekniikoita ja vaihtoehtoja, ohjelmistojen laatutekijöitä ja laadunarviointia, ohjelmistotestauksen käytänteitä sekä ohjelmiston käyttöönoton suunnitteluun että ohjelmiston ylläpitoon liittyviä tekijöitä. Opiskelija osaa myös luoda ja toteuttaa pienimuotoisen ohjelmistoprojektin osana ryhmää.

Osaamistavoitetaulukko:
Osaamistavoitteet?1
muistaa
2
ymmärtää
3
osaa soveltaa
4
osaa analysoida
5
osaa arvioida
6
osaa luoda
Ohjelmiston elinkaarimallitymmärtää
Scrumosaa soveltaa
Vaatimusmäärittelyn tekniikatosaa soveltaa
Ohjelmiston toteutuksen tekniikatymmärtää
Ohjelmiston laatuymmärtää
Ohjelmiston testausymmärtää
Ohjelmiston käyttöönottoymmärtää
Ylläpitoymmärtää
Pienimuotoinen ohjelmistotuotantoprojektiosaa luoda
Esitiedot:

Opiskelija tuntee erilaisia ohjelmistoja sekä niiden suunnittelun ja toiminnan perusteita. Opiskelija on kiinnostunut saamaan syvällisempää ymmärrystä sekä käytännöllistä osaamista ohjelmistotuotannon tehtäviin ja työskentelytapoihin liittyen. Opiskelija on suorittanut seuraavista kursseista ainakin seitsemän: Tietojärjestelmien kehittäminen, Ohjelmointi 1, Ohjelmointi 2, Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet, Algoritmit 1, Tietoverkot, Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, Tietoverkkoturvallisuus, Yritysjärjestelmät ja niiden arkkitehtuurit, Projektin hallinta, Käyttöjärjestelmät, Web-palvelinohjelmointi, Tietoliikenneprotokollat, Ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus.

Opetusmuodot:

Luennot ja ryhmätyönä suoritettava pienimuotoinen ohjelmistotuotantoprojekti.

Suoritustavat:

Opintojakson suoritustavat ovat tentti ja pienryhmissä toteuttava harjoitustyö, jotka molemmat tulee suorittaa hyväksyttävästi. Työmäärät jakautuvat seuraavasti: luento-opetus 12 tuntia, itsenäinen materiaaleihin tutustuminen ja tenttiin valmistautuminen 36 tuntia, harjoitustyön parissa työskentely 102 tuntia.

Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Oppimateriaaleina toimivat luentomateriaalit ja näitä tukeva kirjallisuus sekä harjoitustyöhön liittyvät materiaalit.

Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
978-952-14-1754-2Ilkka Haikala & Tommi Mikkonen, Ohjelmistotuotannon käytännöt, 12., uudistettu painos tai uudempi.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tenttimenestys, harjoitustyön toteuttamiseen liittyvä pienryhmätyöskentely, harjoitustyön rakenteelliset ansiot, sen tuloksen vastaavuus vaatimusmäärittelyyn ja asiakkaan toiveisiin, käytetyn viitekehyksen hallinta ja sen osoittaminen työskentelyssä ja raportissa sekä harjoitustyön toteuttamiskelpoisuus.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 36, maksimi 120
ilm.aika: 15.8.2018 08:00 - 4.3.2019 23:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 10311ma11.3.201910:15-12:00Seppänen, TaipalusTapahtuman tiedot
2MaA 10312ma18.3.201910:15-12:00Seppänen, TaipalusTapahtuman tiedot
3MaA 10315ma8.4.201910:15-12:00Seppänen, TaipalusTapahtuman tiedot
4MaA 10317ma22.4.201910:15-12:00Seppänen, TaipalusTapahtuman tiedot
5MaA 10319ma6.5.201910:15-12:00Seppänen, TaipalusTapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 36, maksimi 120
ilm.aika: 15.8.2018 08:00 - 4.3.2019 23:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 311ke13.3.201910:15-12:00Seppänen, TaipalusTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 312ke20.3.201910:15-12:00Seppänen, TaipalusTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 315ke10.4.201910:15-12:00Seppänen, TaipalusTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 317ke24.4.201910:15-12:00Seppänen, TaipalusTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 319ke8.5.201910:15-12:00Seppänen, TaipalusTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 17.5.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 11.4.2018 00:00 - 13.5.2019 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 3, MaD 20220pe17.5.201912:00-16:00Seppänen, TaipalusTapahtuman tiedot
Tentti 16.8.2019 (1. uusinta) [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 9.8.2019 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 333pe16.8.201912:00-16:00Seppänen, TaipalusTapahtuman tiedot