Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.3.2019 01:28

TJTA104 Ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus, 5 op, Käyttäjälähtöisen sovellussuunnittelun perusteet [kotisivu]

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 27.2.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://kurssit.it.jyu.fi/TJTA104/
Alkaa - päättyy: 7.1.19 - 21.2.19
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 0:00 - 27.2.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 31.12.2018 - 07.01.2019.
Ilmoittautuminen voidaan perua 8.3.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Johanna Silvennoinen (johanna.silvennoinen@jyu.fi)
Tuntiopettaja(t): Sonja Kärkkäinen (sonja.i.karkkainen@jyu.fi)
Piia Perälä (piia.m.h.perala@student.jyu.fi)
Annriikka Tienari (annriikka.m.k.tienari@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 297
Maksimi osallistujamäärä: 330
Sopii vielä: 33
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietojärjestelmätiede (TJT), Työelämäpalvelut (URA)
Ajankohtaista:

Polkuavain videoluentoihin: tieto987

 

Sisältö:Kurssilla käydään läpi lähestymistapoja, joilla ihminen voidaan ja tulee huomioida tietojärjestelmiä ja muita teknologioita suunniteltaessa. Kurssilla käsitellään lisäksi käyttöliittymien visuaalista suunnittelua, toteutusta ja testausta käyttäjälähtöisestä näkökulmasta. Käyttöliittymäsuunnittelua lähestytään ihminen-teknologia-vuorovaikutuksen teorian, käytettävyystutkimuksen menetelmien ja visuaalisen suunnittelun näkökulmista, joita havainnollistetaan käytännön esimerkkien avulla.
Osaamistavoitteet:

Kurssilla esitellyt sisällöt luovat monipuolisen kuvan ihmisestä teknologia vuorovaikutuksessa. Näitä sisältöjä harjoitellaan ja konkretisoidaan visuaalisen käyttöliittymäsuunnittelun avulla. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys siitä, että tietojärjestelmien ja muiden teknologioiden suunnittelussa ihminen voidaan ja tulee ottaa huomioon monin eri tavoin. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on käsitteelliset välineet hahmottaa teknologisten sovellusten kehittämisprosessi käyttäjän, käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen näkökulmasta sekä ymmärtää käyttäjälähtöisen käyttöliittymäsuunnittelun, toteutuksen ja testauksen perusteet. Opiskelija osaa arvioida käyttöliittymien visuaalista ilmettä ja toiminnallisuutta käyttäjän näkökulmasta hyödyntäen käytettävyys- ja käyttäjäkokemustutkimuksen menetelmiä. Ydinosaamisalueena on ymmärtää argumentointipohjaisen suunnittelun merkitys ja tärkeys ihmisen ja teknologian vuorovaikutussuunnittelussa. Argumentoiva suunnittelu on teknologisten suunnitteluratkaisujen perustelemista ihmistä koskevaan tutkimustietoon perustuen. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää perusteet siitä, miten tieteellinen argumentoiva kirjoittaminen eroaa populaariteksteistä.

Osaamistavoitetaulukko:
Osaamistavoitteet?1
muistaa
2
ymmärtää
3
osaa soveltaa
4
osaa analysoida
5
osaa arvioida
6
osaa luoda
Ihmisen huomioiminen sovellussuunnittelussaymmärtää
Käyttäjälähtöisen suunnittelun haasteetymmärtää
Käyttäjälähtöisen suunnittelun mahdollisuudetymmärtää
Käytettävyystutkimuksen menetelmätosaa soveltaa
Visuaalinen käyttöliittymäsuunnitteluosaa arvioida
Käyttäjäkokemus moniulotteisena ilmiönäymmärtää
Sovelluksen suunnittelun perusteetosaa soveltaa
Käyttäjälähtöinen suunnitteluosaa soveltaa
Esitiedot:

Ihmisen huomioiminen teknologian kehitysprosessissa vaatii laajaa osaamista käytettävien ja miellyttävien teknologisten sovellusten suunnittelemiseksi. Kurssin tietojen avulla opiskelija tiedostaa teknologian ihmislähtöiseen suunnitteluun liittyvät haasteet ja mahdollisuudet. Kurssi on suunniteltu ensimmäiseksi kurssiksi ihmislähtöiseen teknologiasuunnitteluun perehtymisessä. Kurssi soveltuu yliopisto-opintojen alkuvaiheeseen, joten aikaisempaa tietämystä ihmislähtöisestä teknologiasuunnittelusta ei vaadita.

Huom. Kurssin sisältö vastaa ITKA112 Käyttäjälähtöinen sovelluskehitys ja TJTA103 Ihminen ja tietojärjestelmä -kurssien sisältöjä. Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kummatkin kurssit tai toisen kursseista, eivät siten voi saada opintopisteitä tästä kurssista.

Valintamenettely:

Ensisijalla kurssille ilmoittautumisessa on informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijat. 

Opetusmuodot:

Luentoja yhteensä 28 tuntia. Lisäksi kurssilla on 3 kontaktiopetuskertaa (demot), joilla keskitytään harjoitustyön tekemiseen. Kurssiin liittyy myös kirjallista materiaalia harjoitustyön tekemisen tueksi. Demoissa saa ohjeistusta harjoitustyön tekemiseen ja viimeistelyyn.

Suoritustavat:Kurssilla on luentoja yhteensä 28 tuntia (14 luento-opetuskertaa). Luennoissa yhdistyy kaksi näkökulmaa ihmisen ja teknologian väliseen vuorovaikutukseen; teknologisten artefaktien suunnittelu sekä ihmisen kognitiiviset ja affektiiviset prosessit teknologiavuorovaikutuksessa. Lisäksi kurssilla on 3 kontaktiopetuskertaa (demot), joilla keskitytään käyttöliittymän suunnitteluun, heuristiseen vertaisarviointiin, sekä argumentointipohjaiseen harjoitustyön kirjoittamiseen. Kurssin voi suorittaa myös etänä. Suoritustapana toimii harjoitustyö, joka tehdään 2-3 hengen ryhmissä ja toteutetaan pääasiallisesti itsenäisesti. Harjoitustyönä toteutetaan argumentointipohjaisesti käyttöliittymän suunnittelua tai uudelleensuunnittelua perustellen suunnitteluratkaisut tieteelliseen tietoon ja luennolla esiteltyihin sisältöihin. Harjoitustyön tekemisen tueksi järjestetään demoja, joissa tehdään visuaalista käyttöliittymäsuunnittelua, heuristista vertaisarviointia sekä argumentointipohjaista kirjoittamista. Lisäksi jokainen kurssilainen kirjoittaa harjoitustyöpäiväkirjaa. Harjoitustyö tulee raportoida kirjallisesti luennoilla käsiteltyjen näkökulmien mukaisesti. Ydin harjoitustyön kirjoittamisessa on perustella tehdyt suunnitteluratkaisut tieteelliseen tietoon pohjautuen, ottaen huomioon ihmisen kognitiiviset ja affektiiviset kyvyt ja kokemukset teknologiavuorovaikutuksessa.
Kurssin työmäärä:

5 opintopistettä eli 28 tuntia luentojen seuraamista, 6 tuntia demoissa työskentelyä, kirjalliseen materiaaliin perehtymistä 20 tuntia ja 80 tuntia harjoitustyön tekemiseen.

Kirjallisuus:
Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Kaikki kurssilla tarvittavat sisällöt, kuten videoluennot, luentokalvot, aikataulu, kirjallisuus, raportointiohjeet, mallipohjat (harjoitustyölle, kurssipäiväkirjalle ja heuristiselle arvioinnille) ja demo-ohjeet ovat saatavilla kurssin verkkosivuilta: https://kurssit.it.jyu.fi/TJTA104/. Oppimateriaaleina toimivat pääasiallisesti luentokalvojen lähteet, jotka ovat merkitty luentokalvojen lähdeluetteloihin ja sisältävät linkit viitattuihin tutkimuksiin. Tällä tavoin kurssin opiskelijoille on tarjolla pääsy lukuisiin eri tutkimusartikkeleihin. Kurssin alussa luettavan artikkelina on: Saariluoma, P. (2005). Explanatory frameworks for interaction design. In A. Pirhonen, H. Isomäki, C. Roast, & P. Saariluoma (Eds.), Future interaction design (pp. 67–83). London: Springer. Lisäksi verkkosivuilta materiaalit-osiosta on saatavilla muita olennaisia tutkimusartikkeleita. Kurssilla lukemistona toimivat myös useat eri kirjat, joita hyödynnetään valitun harjoitustyöaiheen mukaisesti. Näitä on esimerkiksi (kirjat ovat saatavilla Jykdoksista e-kirjoina): Schlatter, T., & Levinson, D. (2013). Visual Usability: Principles and Practices for Designing Digital Applications. MA, USA: Morgan Kaufman. ; Galitz, W. O. (2007). The Essential Guide to User Interface Design: An Introduction to GUI Design Principles and Techniques. John Wiley & Sons.

Yhteystiedot:

Kurssin vastuuopettaja on tutkijatohtori Johanna Silvennoinen (FT, TaM) Kognitiotiede.

 

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Harjoitustyön arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen: Miten kattavasti harjoitustyössä on hyödynnetty kurssin luento- ja kirjallista materiaalia argumentoivassa suunnittelussa; miten hyvin näkökulmat käyttäjälähtöiseen teknologiasuunnitteluun ja ihminen kognitiivisena ja affektiivisena toimijana teknologiavuorovaikutuksessa on sisällytetty harjoitustyöhön ja pohdittu; miten huolella työ noudattaa harjoitustyön ohjeistusta; miten hyvin jokaisen ryhmäläisen osuus työssä tulee esiin.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 291, maksimi 330
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 27.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 32ti8.1.201910:15-12:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 33ti15.1.201910:15-12:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 34ti22.1.201910:15-12:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 35ti29.1.201910:15-12:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 36ti5.2.201910:15-12:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 37ti12.2.201910:15-12:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 38ti19.2.201910:15-12:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 291, maksimi 330
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 27.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 32to10.1.201914:15-16:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 33to17.1.201914:15-16:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 34to24.1.201914:15-16:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 35to31.1.201914:15-16:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 36to7.2.201914:15-16:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 37to14.2.201914:15-16:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 38to21.2.201914:15-16:00SilvennoinenTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Demo 1 ryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 65, maksimi 100
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 27.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka, Ag B212.1 (Finland), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka6ma4.2.201910:15-12:00KärkkäinenTapahtuman tiedot
Demo 1 ryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 50, maksimi 100
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 27.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka, Ag B212.1 (Finland), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka6ma4.2.201912:15-14:00KärkkäinenTapahtuman tiedot
Demo 1 ryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 85, maksimi 100
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 27.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka, Ag B212.1 (Finland), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka6ma4.2.201914:15-16:00KärkkäinenTapahtuman tiedot
Demo 2 ryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 50, maksimi 100
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 27.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka, Ag B212.1 (Finland), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka8ma18.2.201910:15-12:00KärkkäinenTapahtuman tiedot
Demo 2 ryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 35, maksimi 100
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 27.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B113.1 (Europe), mikroluokka, Ag B212.1 (Finland), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka8ma18.2.201912:15-14:00KärkkäinenTapahtuman tiedot
Demo 2 ryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 81, maksimi 100
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 27.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B113.1 (Europe), mikroluokka, Ag B212.1 (Finland), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka8ma18.2.201914:15-16:00KärkkäinenTapahtuman tiedot
Demo 3 ryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 44, maksimi 100
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 27.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka, Ag B212.1 (Finland), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka10ma4.3.201910:15-12:00KärkkäinenTapahtuman tiedot
Demo 3 ryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 24, maksimi 100
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 27.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B113.1 (Europe), mikroluokka, Ag B212.1 (Finland), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka10ma4.3.201912:15-14:00KärkkäinenTapahtuman tiedot
Demo 3 ryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 63, maksimi 100
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 27.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B113.1 (Europe), mikroluokka, Ag B212.1 (Finland), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka10ma4.3.201914:15-16:00KärkkäinenTapahtuman tiedot