Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.10.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
11.8.2020 10:14

ERIP104 Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa, 5 op, erityispedagogiikan sivuaineopiskelijoille [kotisivu]

Erityispedagogiikka (oppiaine)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.8.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/228109
Alkaa - päättyy: 1.9.18 - 31.8.19
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.8.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.8.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Lehtori Elina Oksanen (elina.m.oksanen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 248
Organisaatiot:Erityispedagogiikka (oppiaine) (ERI)
Ajankohtaista:

HUOM! E-tenttiin pääsee taas ilmoittautumaan Exam järjestelmässä. Oppimistehtävän tarkemmat ohjeet Kopassa.

Arviointi: 0-5

Sisältö:
 • oppimisvaikeudet
 • tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmat
 • käytöshäiriöt
 • kehitysvammaisuus
 • kielen kehityksen vaikeudet
 • autismin kirjo
 • arviointi yksilöllisten haasteiden tunnistamisessa ja tukemisessa
 • arvioinnin tavoitteet
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee erityyppisten oppimisen ongelmien keskeiset piirteet ja ongelmien syytaustat
 • ymmärtää erityisvaikeuksien luonteen osana taitojen ja oppimisedellytysten yksilöllistä vaihtelua
 • tuntee erilaiset arvioinnin tavoitteet ja arviointitavat sekä arvioinnin roolin oppimisen ja opetuksen tukena
Opetusmuodot:

Itsenäinen työskentely

 

Suoritustavat:

eTentti TAI oppimistehtävä.

Oppimistehtävä: Valitse kolme erilaista tapausta (casea) eli yksilöä, joilla on todettu oppimisen ongelmia. Erittele kunkin tapauksen oppimisen ongelmia ja syytaustoja sekä kuvaa monipuolisesti, miten tapausten arviointi on toteutettu. Tee lopuksi selvitys siitä, millaisiin oppimisen ja opetuksen tukitoimiin kunkin tapauksen osalta on päädytty.

Oppimistehtävän pituus n. 2500 sanaa

Oppimistehtävän rakenne: 1. Kansilehti: nimi, syntymäaika, kurssikoodi sekä oppimistehtävän palautuspäivämäärä 2. Sisällysluettelo + sivunumerointi 3. Lyhyt johdanto-luku, jossa kerrot, mitä tuleman pitää: mitkä teemat olet valinnut ja miksi 4. Nimeä kukin tapaus erikseen otsikoiden sekä vastaa oppimistehtävässä esitettyihin osioihin (oppimisen ongelma ja syytaustat, arviointi ja tukitoimet) 5. Pohdinta-luku, jossa kuvaat omaa oppimistasi ja tämän opintokokonaisuuden erityispedagogista merkitystä tai hyödyllisyyttä – miksei myös hyödyttömyyttä 6. Laadi työn loppuun lähdeluettelo asiamukaisesti

Oppimistehtävä palautetaan kurssin Koppaan.

Tarkemmat kirjoitusohjeet ovat Kopassa.

 

 

Aikataulu:

Tentaattori tarkastaa saapuneet oppimistehtävät noin kahden viikon välein läpi lukuvuoden.

Kirjallisuus:
 • ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö). 2017. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. (materiaali saatavilla http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50061 ) 
 • Aro, M., Aro, T., Koponen, T. & Viholainen, H. 2012. Oppimisvaikeudet. Teoksessa M. Jahnukainen (toim.) Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino, 299–332.
 • Geary, D. 2011. Consequences, Characteristics, and Causes of Mathematical Learning Disabilities and Persistent Low Achievement in Mathematics.  Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics 32(3), 250–263.
 • Heikkinen, E. Ukkola, S., Leppänen, P.H.T. & Kunnari, S. 2016. Kielellinen erityisvaikeus - ei pelkästään kielellisten taitojen ongelma. Puhe ja kieli 1, 45–56. http://journal.fi/pk/article/view/56010/18507
 • Kielellinen erityisvaikeus. 2017. Käypä hoito. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. (materiaali saatavilla http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50085 )
 • Kokkonen, J., Salonen, J. & Mykkänen, S. 2013. Lasten kuulovikojen seulonta. Suomen Lääkärilehti 35, 2119–2122. (materiaali saatavilla esim. https://docplayer.fi/592778-Lasten-kuulovikojen-seulonta.html )
 • Lebeer, J., Birta-Szekely, N., Demeter, K., Bohacs, K., Candeias, A., Sönnesyn, G., Partanen, P. & Dawson, L. 2011. Re-assessing the current assessment practice of children with special education needs in Europe. School Psychology International 33(1), 69–92.
 • Moilanen, I., Mattila, M.-L., Loukusa, S. & Kielinen, M. 2012. Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 128 (14), 1453–62.
 • Niilo Mäki Instituutti. 2017. Lukimat - Oppimisen arviointi http://www.lukimat.fi/lukimat-oppimisen-arviointi/tietopalvelu 
 • Närhi, V. & Klenberg, L. 2010. ADHD - Tutkimuksellinen mysteeri, käytännössä kaikille tuttu. NMI Bulletin 20(3), 29–38. (artikkeli löytyy Kopasta)
 • Räsänen, P. 2012. Laskemiskyvyn häiriö eli dyskalkulia. Duodecim 128(11), 1168–1177.
 • Sointu, E. 2014. Multi-informant Assessment of Behavioral and Emotional Strengths. Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto.  (ss. 3–13)
 • Äikäs, A. 2012. Toiselta asteelta eteenpäin. Narratiivinen tutkimus vaikeavammaisen nuoren aikuisen koulutuksesta ja työllistymisestä. Publications of the University of Eastern Finland: Dissertations in Education, Humanities, and Theology. (ss.12–18)
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.