Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.2.2020 01:02

MUSA063 Musiikkipsykologia I, 5 op, Itsenäinen työskentely

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.8.19 klo 00:00.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 3.9.18 - 31.8.19
Ilmoittautumisaika: 3.9.18 klo 0:00 - 31.8.19 klo 0:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.8.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Henna-Riikka Peltola (henna-riikka.a.peltola@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 31
Maksimi osallistujamäärä: 149
Sopii vielä: 118
Organisaatiot:Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos (MUTKU), Musiikkitiede (MUS)
Sisältö:

Musiikkipsykologia pyrkii ymmärtämään ja selittämään musiikillisia ilmiöitä inhimillisen kokemuksen, toiminnan ja arkielämän näkökulmista. Kurssilla tutustutaan musiikkipsykologian tutkimustraditioon, sen keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin sekä alan valikoituihin nykysuuntauksiin.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa nimetä musiikkipsykologian keskeisiä käsitteitä ja selittää niiden tieteenfilosofisia taustasitoumuksia
• ymmärtää käsiteltyjen teorioiden ydinajatukset ja osaa sijoittaa ne musiikkipsykologian tutkimustraditioon
• ymmärtää musiikkipsykologisten tutkimusmenetelmien perusteita ja tutkimuksen tekemiseen liittyviä keskeisiä haasteita
• osaa soveltaa musiikkipsykologian teoreettisia lähtökohtia ja menetelmiä omien tutkimusaiheiden muodostamisessa
• osaa soveltaa musiikkipsykologian tutkimustietoa tutkimuksellisessa tai käytännöllisessä kontekstissa.

Opetusmuodot:

Itsenäinen työskentely. Katso tarkemmat ohjeet, materiaalit ja aikataulu kurssin Koppa-työtilasta.

Suoritustavat:

Oppimispäiväkirjaraportti. Katso tarkemmat ohjeet, materiaalit ja aikatalul kurssin Koppa-työtilasta.