Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
17.6.2019 12:49

KIVS1000 Medialingvistiikka, 5 op

Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 14.1.19 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 16.1.19 - 24.4.19
Ilmoittautumisaika: 10.12.18 klo 8:00 - 14.1.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 24.5.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Tutkijatohtori Lauri Haapanen (lauri.m.haapanen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 17
Maksimi osallistujamäärä: 25
Sopii vielä: 8
Organisaatiot:Englannin kieli (KLS) (EKI), Journalistiikan maisteriohjelma (JOUMA), Journalistiikka (VIE) (JOU), Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opinnot (KIV), Kieli- ja viestintätieteiden laitos (KIVI), Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa maisteriohjelma (KIEMA), Monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelma (MOKMA), Romaaninen filologia (KLS) (RFI), Ruotsin kieli (KLS) (RUO), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS) (SAX), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos) (SOK), Suomen kieli (KLS) (SKI), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS) (VEN), Viestinnän kandidaattiohjelma (VISKA), Viestinnän maisteriohjelma (VISMA)
Ajankohtaista:

Kurssi on avoin kaikille kieli- ja viestintätieteiden laitoksen perustutkinto-opiskelijoille. Koska kurssi on syventävän tasoinen, tulee kandidaatintutkielman olla tekeillä tai tehty osallistuakseen kurssille. 

Sisältö:Medialingvistiikka on (journalistista) mediaa kielenkäytön näkökulmasta ja työprosesseja analysoimalla tutkiva soveltavan kielitieteen tutkimussuunta. Opintojaksolla tutustutaan medialingvistiseen tutkimukseen kirjallisuutta lukemalla ja siitä keskustelemalla. Opiskelijat myös soveltavat lukemaansa käytäntöön hahmottelemalla pienryhmissä tutkimusasetelmia, joissa erilaiset mielenkiinnon kohteet ja osaamiset täydentävät toisiaan. Näin opintojakso antaa käytännön valmiuksia ja kontakteja monitieteiseen tutkimusyhteistyöhön tulevaisuudessa.

Journalistiikan ja viestinnän opiskelijoille kurssi muun muassa osoittaa, että kielen eri piirteiden yksityiskohtainen analyysi voi luoda uutta tietoa tekstien taustalla vaikuttavista makrorakenteista. Kielten opiskelijoille, joilla analyysin keskiössä ovat edelleen usein vain valmiit tekstit eli produktit, kurssi tarjoaa näkökulman laajennusta: medialingvistiikassa aineiston keruu ja analyysi ulotetaan myös tekstintuottamisen prosesseihin ja kirjoittajan intentioihin.
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata, minkälaisia tutkimuskysymyksiä, -aineistoja ja -menetelmiä medialingvistiikassa on käytetty
- löytää ja rajata relevantteja medialingvistisiä kysymyksenasetteluja sekä hahmotella juuri näihin kysymyksiin sopivia aineistonkeruun ja -analyysin menetelmiä.

Suoritustavat:

Luennot, tutkimusartikkelit, pienryhmätyöskentely ja kirjalliset tehtävät.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Perrin, Daniel (2013). The Linguistics of Newswriting. Amsterdam: John Benjamins.
Haapanen, Lauri (2018). Piilossa tekstin takana. Teoksessa Robert Sundman, Melissa Heikkilä ja Veera Jussila (toim.), Voittaneet totuudet -antologia. Ylioppilaslehden Kustannus Oy.
Haapanen, Lauri (2018). Overcoming methodological challenges in text production research: a holistic approach through data triangulation. AFinLA-e: Suomen soveltavan kielitieteen tutkimuksia, nro 11. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA.
Haapanen, Lauri (2016). Siteeraus lehtijutuissa. Teoksessa Liisa Tiittula ja Pirkko Nuolijärvi (toim.), Puheesta tekstiksi. Puheen kirjallisen esittämisen alueita, keinoja ja rajoja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1424. Helsinki: SKS.
Huan, Changpeng (2018). News production and attribution construction in Chinese local press: a progression analysis. Teoksessa Marcel Burger (toim.), Investigating journalism practices: Combining media discourse analysis and newsroom ethnography. Cahiers de l’ILSL no. 54. Université de Lausanne.
Vandendaele, Astrid, Ludovic De Cuypere ja Ellen Van Praet (2015). Beyond ‘Trimming the Fat’ – The Sub-editing Stage of Newswriting. Written Communication 32.
Velthuis, Olav (2016). The Production of a Newspaper Interview: Following the Story at the Business Desk of a Dutch Daily. Journalism 17(7).

Lisätiedot:

Kurssi käy osaksi kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opetussuunnitelmia seuraavasti: 

 • Journalistiikan maisteriohjelman opetussuunnitelma 2017–2020 > Journalistiikan syventävät opinnot > Vapaavalintaiset syventävät opinnot > Muita mahdollisia syventäviä opintoja
 • Journalistiikan opetussuunnitelma 2015 - 2017 > Journalistiikan syventävät opinnot > Journalismin analyysin ja journalistisen työn erikoistumisopinnot
 • Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa maisteriohjelman opetussuunnitelma 2017–2020 
  • englannin kielen, romaanisen filologian, ruotsin kielen, saksan kielen ja kulttuurin, suomen kielen ja venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunnat > Yhteiset syventävät opintojaksot > Diskurssintutkimus
  • soveltavan kielitieteen opintosuunta > Soveltavan kielitieteen syventävät opinnot > Opintosuunnan valinnaiset opintojaksot > Diskurssintutkimus
 • Monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelman opetussuunnitelma 2017–2020 > englannin kielen, romaanisen filologian, ruotsin kielen, saksan kielen ja kulttuurin, suomen kielen ja venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunnat > Yhteiset syventävät opintojaksot
 • Syventävien opintojen erilliset (valinnaiset) opintokokonaisuudet 2017-2020 > englannin kieli, romaaninen filologia, ruotsin kieli, saksan kieli ja kulttuuri, suomen kieli ja venäjän kieli ja kulttuuri 
 • Monialaisen kieliasiantuntijan ja sivuaineopiskelijan opetussuunnitelma 2015-2017 > englannin kielen, romaanisen filologian, ruotsin kielen, saksan kielen ja kulttuurin, soveltavan kielitieteen, suomen kielen ja venäjän kielen ja kulttuurin​ syventävät opinnot pää- tai sivuaineena
 • Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelman opetussuunnitelma 2017 - 2020 > Yhteiset syventävät opintojaksot
 • Suomalaisen viittomakielen opetussuunnitelma 2015 - 2017 > Suomalaisen viittomakielen syventävät opinnot

Kaikilla kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opiskelijoilla kurssi käy myös tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.  

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kirjalliset tehtävät, aktiivinen osallistuminen luennoilla (vähintään 80 % luennoista oltava läsnä, ensimmäisellä luennolla läsnäolopakko) sekä pienryhmätyöskentelyssä luentojen ulkopuolella.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 17, maksimi 25
ilm.aika: 17.12.2018 00:00 - 15.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1S 3033ke16.1.201914:15-15:45HaapanenTapahtuman tiedot
2-3pe18.1.201909:00-11:00HaapanenPaikka: Lyhty. Vierailuluento: medialingvistiikan professori Daniel Perrin (Zurich University of Applied Sciences)Tapahtuman tiedot
3S 3036ke6.2.201913:15-15:45HaapanenTapahtuman tiedot
4S 3039ke27.2.201913:15-15:45HaapanenTapahtuman tiedot
5S 30314ke3.4.201913:15-15:45HaapanenTapahtuman tiedot
6S 20417ke24.4.201913:15-15:45HaapanenTapahtuman tiedot