Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 12:22

Aikuiskasvatustieteen aineopinnot, 40 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 400.00 euroa
Maksuerät: 2 tasaerää

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/aikuiskasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 720 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 40.0 op
Ilmoittautuneita: 11
Organisaatiot:Aikuiskasvatustiede (avoin yo) (AVOAIK), Avoin yliopisto (AYO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:
 • HUOM! Voit ilmoittautua aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”.
 • Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen. Opinnot on kuitenkin mitoitettu kahdelle lukuvuodelle.
 • Ainoastaan proseminaarissa vaaditaan läsnäoloa (3-4 lähipäivää)
 • Voit ilmoittautua joko aikuiskasvatustieteen tai kasvatustieteen aineopintoihin, lopullinen oppiaineen valinta tehdään vasta proseminaariin ilmoittauduttaessa (todistus kirjoitetaan sille oppiaineelle, jonka proseminaariin olet osallistunut).
 • Jos olet ilmoittautunut kasvatustieteen aineopintoihin ja haluat osallistua aikuiskasvatustieteen proseminaariin, ota ennen proseminaariin ilmoittautumista yhteyttä oppiaineen opintosihteeriin (yhteystiedot löydät oppiaineen verkkosivuilta
Sisältö:

Aineopinnot koostuvat sisältöopinnoista (20 op) sekä tutkimusmenetelmä- ja tutkielmaopinnoista (20 op). Tutkimusmenetelmäopinnot (10 op) jakaantuvat laadullisiin ja määrällisiin menetelmiin sekä aineopintokokonaisuuden ulkopuoliseen yleisopintojaksoon johdatukseen tilastolliseen tutkimukseen (2 op). Tutkielmaopinnoissa (10 op) kirjoitetaan opinnäytetyö, joka vastaa alemman korkeakoulututkinnon ns. kandidaatintutkielmaa ja sen tekeminen on edellytys mikä haluaa jatkossa suorittaa kandidaatintutkinnon kasvatustieteestä tai aikuiskasvatustieteestä. Mikäli aineopintokokonaisuuden tavoitteena ei ole kandidaatintutkinto on tutkielmaopinnoille tarjolla vaihtoehto, jossa suoritetaan harjoittelu (5 op) ja perehtyminen kasvatustieteellisen tutkimukseen (5 op).

Aikuiskasvatustieteen aineopinnoissa syvennetään ja täydennetään perusopintojen osa-alueiden sisältöjä.

Kenelle opinnot sopivat?

Aikuiskasvatustieteen aineopinnot sopivat paitsi kasvatustieteellisiä yliopisto-opintoja suunnitteleville, myös erilaisissa koulutustehtävissä toimiville ja mm. järjestötyön työtehtävien tueksi laajentamaan perusopinnoissa hankittua tietämystä. Erilaisten suoritusvaihtoehtojen ja opintoihin kuuluvan proseminaaritutkielman kautta opinnoissa on mahdollista painottaa opiskelijan oman työn tai mielenkiinnon kannalta keskeisiä teemoja. Opinnoissa kehitetään edelleen myös tiedonhankinta-, viestintä- ja opiskelutaitoja.

Opiskelutavat

Opinnoissa korostuu itsenäinen, ohjattu opiskelu vaihtelevin suoritustavoin ja opinnot onkin mahdollista suorittaa lähes kokonaan verkko ja etäopintoina. Suosittelemme sisältöopintojen aloittamista opintojaksosta KAIA052. Proseminaariin kuuluu 3-4 läsnäoloa vaativaa ryhmäohjauskertaa. Proseminaariryhmiä järjestetään sekä Jyväskylässä että Helsingissä. Proseminaariin kuuluvien läsnäoloa vaativien kokoontumisten korvaamisesta muilla suoritustavoilla tulee neuvotella etukäteen yliopistonopettajan kanssa. Opetuksessa hyödynnetään Connect -verkkokokousjärjestelmää ja Optima -verkko-oppimisympäristöä. Lisätietoa suoritustavoista kunkin opintojakson kuvauksessa.

Jos olet suorittanut aikuiskasvatustieteen aineopintoja aikaisemmilla opintovaatimuksilla, ota  yhteyttä yliopistonopettajiin. Saat tiedon aikaisempien suorituksiesi korvautuvuudesta ja ohjeet opintojesi jatkamiseksi.

 

AINEOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

Kaikki opiskelijat suorittavat

 • tutkimusmenetelmäopinnot (5 op + 5 op).
 • KTKO105 Johdatus tilastolliseen tutkimukseen yleisopintojakso ( ei sisälly aineopintokokonaisuuden opintomaksuun). Mikäli saat näyttökoeoikeuden KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op) -opintojaksolle, sinulta ei edellytetä tämän kurssin suorittamista.
 • sisältöopinnot (20 op).
 • AIKA4200 Proseminaari (10 op) tai AIKA3283 harjoittelu (5 op) ja KLAA4100 Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen (5 op). Mikäli opiskelija aikoo hakea tutkinto-opiskelijaksi Jyväskylän yliopiston aikuiskasvatustieteen koulutukseen avoimen yliopiston väylän kautta, tulee AIKA4200 Proseminaari (10 op) olla suoritettuna.

Tutkimusmenetelmäopinnot:

Laadulliset tutkimusmenetelmät:

KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op)

Määrälliset tutkimusmenetelmät:

Ennen KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op) -opintojaksoa, sinun tulee suorittaa yleisopintojakso KTKO105 Johdatus tilastolliseen tutkimukseen (2 op). Yleisopintojakso ei sisälly aineopintokokonaisuuden opintomaksuun.

Sisältöopinnot:

Proseminaari / Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen JA harjoittelu:

 • AIKA4200 Proseminaari (10 op) Seminaarityöskentely (Jyväskylä tai Helsinki), työskentely Moodlessa sekä Connect-verkkokokousjärjestelmässä, proseminaarityön tekeminen ja raportointi. Katso proseminaarin edeltävät opinnot linkin kautta.

tai

Osaamistavoitteet:

Aineopinnot suoritettuaan aikuiskasvatustieteen opiskelija:

 • on perehtynyt aikuiskasvatustieteen teoreettisiin näkökulmiin, joiden avulla tarkastellaan laaja-alaisesti aikuiskasvatustieteen tutkimuskohteita ja aikuiskasvatustieteellisiä ilmiöitä
 • on perehtynyt aikuisten kehitykseen, oppimiseen ja identiteetin rakentamiseen sekä niiden tukemiseen liittyviin sisältöihin ja käytäntöihin niin yksilöllisellä, yhteisöllisellä kuin yhteiskunnallisellakin tasolla
 • on rakentanut monipuolisen käsityksen aikuisten elämänalueista kuten koulutuksesta, työstä, perheestä ja yhteiskunnallisilla foorumeilla tapahtuvasta toiminnasta
 • on perehtynyt aikuiskasvatustieteelliseen tutkimuskenttään ja omaa valmiudet tutkimuksen toteuttamiseen sekä tieteelliseen viestintään
 • on rakentanut perustan omalle akateemisen ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiselle, niin tieteellisen ajattelun ja uuden tiedon tuottamisen, jatkuvan oppimisen valmiuksien kuin työelämän tehtävärooleihin orientoitumisen osalta
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut

 • kasvatustieteen perusopinnot tai
 • kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot tai
 • aikuiskasvatustieteen perusopinnot tai
 • varhaiskasvatustieteen perusopinnot tai
 • kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot.

Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”
 • Opintokokonaisuuden opintojaksoja on mahdollista suorittaa yksittäisinä opintojaksoina edellyttäen, että aineopintoja edeltävät opinnot on suoritettu.
Suoritustavat:

Suoritustavat vaihtelevat opintojaksoittain. Opintoihin sisältyy myös läsnäoloa vaativaa lähiopetusta.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit