Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.0.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
15.10.2019 20:47

YMAA2110 Kuluttajakäyttäytyminen, 6 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 90.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kauppatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.12.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 6 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 11
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Markkinointi (avoin yo) (AVOYMA)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen. Huomioi jakson esitietovaatimukset (ks. kohta "Esitiedot").

Sisältö:

Kuluttajakäyttäytyminen kokonaismallina

 • Kuluttajien käyttäytymismekanismit ja -ajurit
 • Ostopäätösprosessin vaihemalli
 • Havainnot, tulkitseminen ja oppiminen
 • Motivaatio, tarpeet, arvot ja sitoutuneisuus
 • Demo- ja sosiografiset tekijät, elämäntyyli ja kulttuuri
 • Asenteet
 • Uskollisuus
 • Referenssiryhmien vaikutus ja word-of-mouth
 • Trendit
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • yhdistää kuluttajamarkkinoinnin teoriat käytännön markkinointiongelmien ratkaisemiseksi
 • eritellä kuluttajan ostopäätösprosessin vaiheet
 • arvioida kuluttajan ostokäyttäytymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä eri ympäristöissä
 • tuottaa informaatiota kuluttajan ostokäyttäytymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä liikkeenjohdolle
 • suunnitella, toteuttaa ja analysoida kuluttajamarkkinointia asiakasymmärrykseen pohjautuen
Esitiedot:

Yksittäisen markkinoinnin aineopintojakson pohjaopinnoksi edellytetään Markkinoinnin perusteet –jakso tai vastaavat tiedot. Jos suorittaa aineopintokokonaisuuden, tulee sen pohjaopinnoiksi tehdä:

 • liiketoimintaosaamisen perusopinnot 28 op tai Basic Business Studies TAI
 • soveltuva kaupallisen alan korkeakoulututkinto (esim. liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto)

Edeltävät opinnot tulee olla suoritettuna vähintään arvosanalla hyvät tiedot (HT). Jäljennökset edeltävien opintojen todistuksesta ja opintorekisteriotteesta toimitetaan skannattuna liitetiedostona koulutussuunnittelijalle ennen opintoihin ilmoittautumista. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Oppimistehtävät ja verkkomateriaali opiskelun tueksi Moodle-verkko-opiskeluympäristössä. Oppimistehtävän voi palauttaa koko lukuvuoden ajan voimassaolevan opinto-oikeuden puitteissa.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S. & Hogg, M.K. (2006 tai uudempi) Consumer Behavior: A European Perspective. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall
(vaihtoehtoisesti) Hoyer W., Pieters, R. & MacInnis, D. (2013) Consumer Behavior. Mason, OH: South-Western Cengage Learning (e-kirja: https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1497806)

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arviointiperusteet avoimen yliopiston opetuksessa
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiasteikko on 0-5. Tarkemmat arviointiperusteet löytyvät opintojakson Koppa-sivulta.