Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 13:21

KAIA052 Toimijuus ja identiteetti erilaisilla elämänkentillä, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 110
Organisaatiot:Aikuiskasvatustiede (avoin yo) (AVOAIK), Avoin yliopisto (AYO), Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Sisältö:Toimijuus teorioissa ja käytännöissä, erilaiset vallan muodot, identiteettien rakentaminen ja tuunaus, toimijuuden mahdollisuudet ja rajoitteet
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata erilaisia toimijuutta ja identiteettiä koskevia teoreettisia näkökulmia
- tunnistaa toimijuutta erilaisissa ympäristöissä ja elämänkentillä
- tunnistaa identiteettiä ja toimijuutta erilaistavat resurssit, esimerkiksi sukupuoli, ikä, kulttuurinen tausta
- käsitteellistää omaa oppimistaan, toimijuuttaan ja identiteettiään teoreettisten näkökulmien avulla
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut

 • kasvatustieteen perusopinnot tai
 • kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot tai
 • aikuiskasvatustieteen perusopinnot tai
 • varhaiskasvatustieteen perusopinnot tai
 • kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot.

Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Oppimistehtävä.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:

Valitaan kaksi seuraavista teoksista:

 • Eteläpelto, A., Heiskanen, T. & Collin, K. (toim.) 2011. Valta ja toimijuus aikuiskasvatuksessa. Aikuiskasvatuksen 49. Vuosikirja. Vantaa: Kansanvalistusseura.
 • Jokinen, E. 2005. Aikuisten arki. Helsinki: Gaudeamus.
 • Ojala, H., Palmu, T. & Saarinen, J. (toim.) 2009. Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa. Tampere: Vastapaino.

sekä valitaan neljä seuraavista artikkeleista:

 • Honkasilta, J., Vehkakoski, T. & Vehmas, S. 2015. Power struggle, submission and partnership: Agency constructions of mothers of children with ADHD diagnosis in their narrated school involvement. Scandinavian Journal of Educational Research, 59 (6), 674-690.
 • Hökkä, P., Vähäsantanen, K. & Mahlakaarto, S. 2017. Teacher educators’ collective professional agency and identity: Transforming marginality to strength. Teaching and Teacher Education, 63, 36–46.
 • Jääskelä, P., Poikkeus, A-M., Vasalampi, K. Valleala, U. M., & Rasku-Puttonen, H. 2016. Assessing agency of university students: Validation of the AUS scale. Studies in Higher Education, DOI:10.1080/03075079.2015.1130693
 • Pikkarainen, A., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S. & Eteläpelto, A. 2015. Older rehabilitees’ lifecourse agency in Finnish gerontological rehabilitation. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22(6), 424–434.
 • Sevon, E. 2015. Who’s got the power? Young children’s power and agency in the child-parent relationship. International Journal of Child, Youth and Family Studies, 6(4.1), 622–645.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään oppiaineen Koppa-sivuilla.

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.