Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 11:52

KAIA1022 Kasvatus- ja tieteenfilosofia, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 62
Organisaatiot:Aikuiskasvatustiede (avoin yo) (AVOAIK), Avoin yliopisto (AYO), Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Sisältö:kasvatusfilosofia, käyttäytymistieteiden tieteenfilosofian peruslähtökohdat, konstruktivismi - realismi erottelu ontologian, tietoteorian, hermeneutiikan sekä oppimisen ja opetuksen teorian näkökulmista
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• hahmottaa oppimista erilaisista filosofisista näkökulmista
• soveltaa filosofisia käsitteitä oppimisen ilmiöiden kriittiseen arviointiin
• tiedostaa käyttäytymistieteellisen tutkimuksen perustavat tieteenfilosofiset lähtökohdat
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut

  • kasvatustieteen perusopinnot tai
  • kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot tai
  • aikuiskasvatustieteen perusopinnot tai
  • varhaiskasvatustieteen perusopinnot tai
  • kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot.

Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.

Suoritustavat:

Valitse yksi alla olevista suoritustavoista:

Suoritustapa 1: Etätentti Kopassa alla mainittuina tenttipäivinä. Ilmoittautuminen alla olevien linkkien kautta:
- etätentti Kopassa 12.9.2019 klo 16.30-20.30
- etätentti Kopassa 14.11.2019 klo 16.30-20.30
- etätentti Kopassa 16.1.2020 klo 16.30-20.30
- etätentti Kopassa 14.5.2020 klo 16.30-20.30

Suoritustapa 2: Oppimistehtävä.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus
ISBN Teoksen tiedot
  1. WULF, C, 2003. Educational Science: Hermeneutics, Empirical Research, Critical Theory. Münster: Waxmann
Verkosta luettavissa: http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/arbeitsbereiche/antewi/media/buecher_European_Studies/Educational_Science/Educational_Science.pdf
  2. NODDINGS, N. 2011. Philosophy of education. Boulder: Westview Press.
  3. PUOLIMATKA, T. 2002. Opetuksen teoria konstruktivismista realismiin. Helsinki: Tammi.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään oppiaineen Koppa-sivuilla.

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.