Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.12.2022 14:18

ODKA2410 Draamaprojekti, 2 op, oppimistehtävä, Tampereen kesäyliopisto

Draamakasvatus (avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 31.7.23
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 9
Organisaatiot:Draamakasvatus (avoin yo) (AVOODK)
Opetuksen järjestäjät:Tampereen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy draamakasvatuksen aineopintokokonaisuuteen.

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:
 • Esittävän ja soveltavan draaman projektit: suunnittelu, toteutus, arviointi ja reflektio
 • Oman draamaosaamisen syventäminen
 • Draamakasvatus tutkimuskohteena
 • Tieteelliseen tietoon perustuva kriittinen reflektio
Osaamistavoitteet:

Opintojaksot ODKA2410 ja ODKA2420 suoritettuaan opiskelija

 • osaa ohjata draamakasvatuksen genrejä erilaisissa oppimiskonteksteissa
 • osaa arvioida, reflektoida ja kehittää pedagogiikkansa draamaopettajana
 • tuntee kansallista ja kansainvälistä draamakasvatuksen tutkimusta
 • osaa soveltaa tieteellisen tutkimuksen periaatteita omissa projekteissaan
 • osaa arvioida kriittisesti draamatyöskentelyn ja -tutkimuksen yhteiskunnallista merkitystä
Esitiedot:

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt, joilla on draamakasvatuksen perusopinnot tai vastaavat tehtynä.

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Tämä oppimistehtävä vaatii, että sinulla on joku ryhmä, jota ohjaat. Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella joko yhden laajan tehtävän tai useampia rajattuja tehtäviä. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

 • Ackroyd, J. 2007. Research Methodologies for Drama Education. London: Trentham Books.
 • Anderson, M. & Dunn, J. 2013. How Drama Activates Learning: Contemporary Research and Practice. London: Bloomsbury.
 • Anderson, M., Carroll, J. & Cameron, D. 2011. Drama Education with Digital Technology. London: Continuum.
 • Anttila, P. 2006. Tutkiva toiminta ja ilmaisu, teos, tekeminen. Hamina: Akatiimi.
 • Duffy, P., Hatton, C. & Sallis, R. 2019. Drama research methods: Provocations of practice. Leiden: Brill Sense.
 • Freebody, K., Balfour, M, Finneran, M & Anderson, M. (2018.) Applied Theatre: Understanding Change (Landscapes: the Arts, Aesthetics, and Education). Cham: Springer.
 • Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. & Sinivuori, E. 2009. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
 • Hughes, J. & Nicholson, H. 2016. Critical Perspectives on Applied Theatre. Cambridge: University Press.
 • Preston, S. 2016. Applied theatre: Facilitation. London: Bloomsbury Methuen Drama.
 • Prendergast, M. & Saxton, J. 2017. Applied theatre: International case studies and challenges for practice (Second edition.). Bristol: Intellect.
 • Prendergast, M. & Saxton, J. 2013. Applied drama: A facilitator's handbook for working in community. Bristol: Intellect.
 • Valli, R. & Aarnos, E. 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-Kustannus.
 • Valli, R., Aaltola, J. & Herkama, S. 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-Kustannus.
 • Dewey, J. 2010. Taide kokemuksena. Tampere: Niin & näin.
Arviointi:

Arviointiasteikko: 0-5

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.