Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.10.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
11.8.2020 10:42

KEMP1140 Orgaanisen kemian perusteet, 6 op, reaaliaikainen lähiopetus, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Kemia (avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.20 - 31.7.21
Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 31.7.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 31.7.21
Laajuus: 6 op
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Kemia (avoin yo) (AVOKEM)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Hämeen kesäyliopisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa kuuluu kemian perusopintokokonaisuuteen (25 op).

Sisältö:
 • Orgaanisten yhdisteiden rakenteet, sidokset ja niiden piirtäminen.
 • Molekyylien avaruudelliseen rakenteeseen ja reaktiivisuuteen vaikuttavat tekijät.
 • Konjugaatio-, resonanssi- ja aromaattisuuskäsitteet.
 • Orgaanisten yhdisteiden nimeämisen perusteita, kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien arviointia. Tyypillisimmät kemialliset reaktiot seuraavista yhdisteryhmistä: alkaanit, alkeenit, alkyynit, alkyylihalidit, alkoholit, eetterit, epoksidit ja karboksyylihapot.
Osaamistavoitteet:

Opintojakson hyväksytysti suorittanut opiskelija:

 • Osaa piirtää ja tunnistaa orgaanisia yhdisteitä sekä hahmottaa yhdisteiden 3-ulotteisuutta (stereokemiaa) ja tuntee isomeriatyypit.
 • Osaa nimetä yksinkertaisia orgaanisia yhdisteitä.
 • Tunnistaa tavallisimmat funktionaaliset ryhmät ja niiden perusreaktiot sekä pystyy arvioimaan yhdisteiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia. ·
 • Osaa soveltaa opittuja asioita yksinkertaisten synteesien suunnittelussa.


Työelämätaidot:

 • Aikataulutus, ajanhallinta.
 • Tieteellisen ajattelun perusteita.
 • Harjaantuu luonnontieteeseen perustuvan vieraskielisen tekstin (kirja) käytössä.
Esitiedot:

Esitiedoiksi suositellaan joko opintojaksoa KEMP1110 Molekyylien maailma tai KEMP111 Kemian perusteet sekä vähintään lukiotason matemaattisia valmiuksia. Huolehdithan, että sinulla on vaadittavat edeltävät opinnot suoritettu, jotta menestyt hyvin opinnoissa.

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Saat ohjeet opintojakson suorittamiseen omasta oppilaitoksestasi.

Kirjallisuus:
 • J.G. Smith: Organic Chemistry, 4. painos (tai uudempi): luvut 1-12, 16, 17, 19. (ISBN 978-981-4581-88-2)