Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.3.2021 18:58

TGEP1003 Fyysinen ja sosiaalinen ympäristö vanhuudessa, 5 op, Oppimistehtävä, Hämeen kesäyliopisto

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.1.21 - 31.12.21
Ilmoittautumisaika: 1.1.21 klo 0:00 - 31.7.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.1.21 - 31.12.21
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 7
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Gerontologia (avoin yo) (AVOGER), Gerontologia (Avoin yo) (AVOTGE)
Opetuksen järjestäjät:Hämeen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy gerontologian perusopintoihin.

Sisältö:
 • Ympäristögerontologian teoriat ja käsitteet
 • Ympäristön fyysisten piirteiden havainnointi ja arviointi ikääntyneen ihmisen näkökulmasta
 • Fyysinen ympäristö ikääntyneen henkilön terveyden ja liikkumisen edistämisessä
 • Sosiaalinen ympäristö ja terveyden edistäminen ihmisen vanhetessa
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata ympäristögerontologian tyypillisimmät teoriat ja käsitteet
 • kuvata  fyysisen ja sosiaalisen ympäristön merkityksen ikääntyneen ihmisen näkökulmasta
 • arvioida ympäristön piirteitä iäkkään henkilön asumisen, liikkumismahdollisuuksien ja elämänlaadun kannalta
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

 Jakson luennot ovat tallenteena. Jakso opiskellaan kirjallisten tehtävien avulla. Toinen tehtävä perustuu luentoihin ja toinen kirjallisuuteen. Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella joko yhden laajan tehtävän tai useampia rajattuja tehtäviä. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä. Saat tehtävistä kirjallisen palautteen.  Yhteistyöoppilaitoksessa jaksoon liittyen on yhteinen tapaaminen. Saat lisätietoja oppilaitoksestasi.

Tehtävät otetaan tarkastukseen: 15.12.20, 28.2.21. Kevään palautuspäivämäärät löytyvät Moodlesta.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/   

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 • Tiikkainen (toim.) Vanheneminen ja terveys. Helsinki: Edita, 41–68. (17 s.)
 • Rantakokko M. 2019. Elinympäristö aktiivisen arjen ja hyvinvoinnin tukena. s.259-274. Teoksessa: Hyvä vanhuus. Menetelmiä aktiivisen vanhenemisen tukemiseen. Toimittanut Kulmala J. PS-kustannus. Otavan kirjapaino Oy. Keuruu 2019.
 • Rantakokko, M. & Rantanen, T. 2016. Ulkoympäristö ja toimintakyvyn edistäminen. Teoksessa E. Heikkinen, J. Jyrkämä & T. Rantanen (toim). 2016. Gerontologia. Helsinki: Duodecim , 541–548. (8 s.)
 • Åkerblom S. Arkiympäristö – Iäkkäiden fyysisen aktiivisuuden perustekijä. 2008. Teoksessa Leinonen R. & Havas E. (toim.) Fyysinen aktiivisuus iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnin edistäjänä. Jyväskylä; Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 212, 31–39. (8 s.)
 • Muuta jakson tentaattorin osoittamaa kirjallisuutta. 

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.