Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.3.2021 19:00

XRUX000 Svenska / skriftlig, 1 op, reaaliaikainen lähiopetus, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.20 - 31.7.21
Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 31.7.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 31.7.21
Laajuus: 1.0 op
Ilmoittautuneita: 93
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Ruotsi (viestintä- ja kieliopinnot) (Avoin yo) (AVOXRU)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota ensin yhteyttä yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Kurssien kokonaislaajuus on 3 op. Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella opintorekisteriin merkitään ruotsin perustason kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset erillisinä arvosanoina (tt/ht). Korppi-opintotietojärjestelmässä Svenska-kurssit (laajuus 3 op) on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUX000 Svenska / skriftlig 1 op ja XRUX900 Svenska / muntlig 2 op), vaikka kurssi suoritetaan yhtenä 3 op:n laajuisena opintojaksona. Opiskelija ilmoittautuu vain kirjalliseen (skriftlig) osioon, 1 op.

Sisältö:

Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon kurssi. Tälle opintojaksolle ilmoittautuvat kaikki JY:n avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa seuraavia yhteensä 3 op:n laajuisia ruotsin kursseja opiskelevat opiskelijat:
 

XRUT002/902  Svenska för ekonomer

XRUH003/903 Svenska för historiker och etnologer

XRUK003/903 Svenska för förskolepedagoger

XRUL005/905  Svenska för hälsovetare

XRUH005/905 Svenska för journalister och kommunikationsvetare

XRUH004/904 Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare

XRUM002/902 Svenska för naturvetare och matematiker

XRUK002/902  Svenska för pedagoger 

XRUY003/903  Svenska för psykologer

XRUY002/902  Svenska för samhällsvetare och filosofer

XRUH002/902 Svenska för språkvetare 
 

Sisältö:

 • arkipäivän viestintätilanteisiin ja alakohtaisiin teemoihin liittyvää harjoittelua pienryhmissä ja pareittain
 • perehtyminen oman alan ruotsinkieliseen sanastoon
 • suullinen alustus ja kirjallisia tehtäviä
   

Kurssilla harjoiteltavat taidot:

Kirjallinen viestintä (lukeminen, kirjoittaminen):

 • erilaisten tekstien lukeminen ja ymmärtäminen, esim. alakohtaiset tekstit ja tieteelliset artikkelit
 • keskeisen sisällön löytäminen tekstistä
 • erityyppisten tekstien kirjoittaminen oman alan aiheesta
 • referoiminen, tiivistäminen ja johtopäätösten tekeminen luetun tekstin pohjalta
   

Suullinen viestintä (kuunteleminen, puhuminen):

 • puhutun viestin keskeisen sisällön ymmärtäminen
 • suulliseen vuorovaikutukseen luonteva osallistuminen
 • ääntäminen
 • keskustelutaidot (aloitteellisuus, keskustelun ylläpitäminen, mielipiteen ilmaisu, keskustelussa esiin tulleiden asioiden tiivistäminen)

                

Kurssista annetaan erilliset arvosanat kirjallisesta ja suullisesta taidosta (tt / ht). Lisätietoa kurssiarvioinnista löytyy yliopiston kielikeskuksen www-sivuilta.

Osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa viestiä ymmärrettävästi ja luontevasti omaan tieteenalaansa liittyvistä kysymyksistä
 • osallistuu vuorovaikutukseen ja on aloitteellinen
 • hallitsee oman tieteenalan ja yleiskielen sanastoa
 • ymmärtää yleistä sekä tieteenalakohtaista puhuttua ruotsia
 • osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä
 • osaa hyödyntää kielellisiä apuvälineitä ja lähteitä
 • saavuttaa eurooppalaisessa viitekehyksessä vähintään taitotason B1
Esitiedot:

Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot tarvittaessa täydennettynä ruotsin valmentavalla kurssilla (XRU0005) tai ruotsin valmentavalla verkkokurssilla (XRU0008). Jos olet epävarma, riittääkö kielitaitosi Svenska-kurssille vai pitäisikö sinun suorittaa ensin ruotsin valmentava kurssi tai ruotsin valmentava verkkokurssi, voit tehdä ruotsin tasotestin.

Ilmoittautuminen:

- Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
- Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ytol_opintoihin_ilmoittautuminen
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.

Suoritustavat:

Toiminnallista itsenäistä työskentelyä, pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (vähintään 80 %:n läsnäolo), itseopiskelutehtävien tekemistä, suullisen alustuksen pitämistä ja kirjallisen loppukokeen läpäisemistä.

Avainsanat:

ruotsi, ruotsin kieli, svenska

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.