Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.3

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.6.2022 23:28

KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2, 2 op, Oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.21 - 31.7.22
Ilmoittautumisaika: 1.8.21 klo 0:00 - 31.7.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.21 - 31.7.22
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 111
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Autere-opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Gradia Jämsä, Joutsenon opisto, Karstulan evankelinen opisto, Kauhajoen evankelinen opisto, Kouvolan kansalaisopisto, Lahden kansanopisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:
 • kasvatus- ja koulutusinstituutiot ja -järjestelmät ja niiden muutos 
 • kasvatuksen ja koulutuksen suhde valtarakenteisiin, kulttuureihin ja ideologioihin 
 • kasvatuskäytänteet ja lapsuudessa, nuoruudessa, perheessä sekä työelämässä tapahtuneet kulttuuriset muutokset 
 • keskeisiä käsitteitä: yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, inkluusio, osallisuus, moninaisuus, toiseus, eriarvoistuminen, sukupuolistunut väkivalta
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija   

 • hahmottaa, miten kasvatus ilmenee yhtäältä yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytänteiden osana ja toisaalta niitä muuttavana voimana 
 • osaa tarkastella kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta hyödyntäen kasvatussosiologian käsitteitä  
 • osaa eritellä kasvatuskäytänteiden ja lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa tapahtuneiden kulttuuristen muutosten yhteyksiä
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Oppimistehtävä on kirjallinen työ, jonka teet itsenäisesti tai parin kanssa tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella. 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Valitaan yksi seuraavista teoksista:

 • Alanen, L. & Karila, K. (toim.) 2009. Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Tampere: Vastapaino. (Saatavilla e-kirjana) TAI
 • Autio, T., Hakala, L. & Kujala, T. (toim.) 2019. Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa. Opetussuunnitelmatutkimuksen näkökulmia. Tampere: Tampere University Press. (Saatavilla e-kirjana) TAI
 • Eerola, P., Pirskanen, H., Goldblatt, T. & Alasuutari, V. (toim.) 2018. Perhe ja tunteet. Helsinki: Gaudeamus. (Saatavilla e-kirjana) TAI
 • Golombok, S. 2015. Modern Families: Parents and Children in New Family Forms. Cambridge: Cambridge University Press. TAI
 • Husso, M. & Heiskala, R. (toim.) 2016. Sukupuolikysymys. Helsinki: Gaudeamus. (Saatavilla e-kirjana) TAI
 • Kiilakoski, T., Tomperi, T. & Vuorikoski, M. (toim.) 2005. Kenen kasvatus. Tampere: Vastapaino. Sivut 1-308 ja 335–357. (Saatavilla e-kirjana) TAI
 • Raiker, A. & Rautiainen, M. (Eds.) 2017. Educating for Democracy in England and Finland: Principles and Culture. Abingdon, Oxon: Routledge. (Saatavilla e-kirjana) TAI
 • Silvennoinen, H. & Pihlaja, P. (toim.) 2012. Rajankäyntejä. Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä. Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A 214. TAI
 • Suoranta, J., Kauppila, J., Rekola, H., Salo, P. & Vanhalakka-Ruoho, M. 2008. Aikuiskasvatuksen risteysasemalla. 2. korjattu ja uudistettu painos. Joensuu: Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus tai Suoranta, J., Kauppila, J., Rekola, H., Salo, P. & Vanhalakka-Ruoho, M. 2012. Aikuiskasvatuksen risteysasemalla. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, koulutus ja kehittämispalvelu Aducate.

Vertailu

Korpissa on valittavana 6 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.