Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.3

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.6.2022 23:22

KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö, 5 op, oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.21 - 31.7.22
Ilmoittautumisaika: 1.8.21 klo 0:00 - 31.7.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.21 - 31.7.22
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 106
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Autere-opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Gradia Jämsä, Joutsenon opisto, Karstulan evankelinen opisto, Kauhajoen evankelinen opisto, Kouvolan kansalaisopisto, Lahden kansanopisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:
 • vuorovaikutusteoriat ja niiden soveltaminen 
 • eettisyys ja kulttuurinen moninaisuus vuorovaikutuksessa 
 • vuorovaikutuksen havainnointi ja tutkiminen
 • oma vuorovaikutusosaaminen
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija  

 • osaa havainnoida erilaisissa konteksteissa tapahtuvia vuorovaikutustilanteita, eritellä niitä valituista näkökulmista ja tarkastella niiden herättämiä tunteita itsessä ja muissa
 • osaa kuunnella toista ja ilmaista itseään ymmärrettävästi kulttuurinen moninaisuus huomioiden
 • osaa tarkastella yksilöä ryhmän jäsenenä sekä ryhmän dynamiikan ja yhteisöllisyyden rakentumista 
 • soveltaa ymmärrystään ja taitojaan vuorovaikutuksesta erilaisissa tilanteissa (esim. palaute- ja ristiriitatilanteissa), ja kykenee toimimaan vuorovaikutustilanteissa eettisesti kestävällä tavalla
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Oppimistehtävä suoritetaan ryhmäsuorituksena lähiryhmässä.
Ryhmä valmistelee tehtävän yhdessä ja suorittaa sen ryhmässä työskennellen ja keskustellen.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 • Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A.-M., Lahikainen, A. R. & Ahokas, M. 2010 tai uudemmat. Arjen sosiaalipsykologia. Helsinki: Sanoma Pro. (Saatavilla e-kirjana)
 • Goffman, E. 2012. Vuorovaikutuksen sosiologia. Tampere: Vastapaino. 
 • Huttunen, R. 1999. Dialogiopetuksen filosofia. Teoksessa R. Huttunen. Opettamisen filosofia ja kritiikki. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 153, 48-59. (Saatavilla e-aineistona Moodlessa) 
 • Vuorikoski, M. & Kiilakoski, T. 2005. Dialogisuuden lupaus ja rajat. Teoksessa T. Kiilakoski, T. Tomperi & M. Vuorikoski (toim.) Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Tampere: Vastapaino, 309-334. (Saatavilla e-kirjana)
 • Englanninkielinen kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvä tieteellinen artikkeli (Saatavilla e-aineistona Moodlesta)

 

Vertailu

Korpissa on valittavana 9 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.