Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
3.2.2023 06:26

VKTA1029 Pedagoginen asiantuntijuus ja tiimijohtajuus, 5 op, reaaliaikainen verkko-opetus ja oppimistehtävä, JY:n avoin yliopisto

Varhaiskasvatustiede (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 11.9.22 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.22 - 1.12.22
Ilmoittautumisaika: 19.7.22 klo 0:00 - 11.9.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.9.22 - 1.12.22
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 23
Maksimi osallistujamäärä: 40
Sopii vielä: 17
Organisaatiot:Varhaiskasvatustiede (avoin yo) (AVOVAR)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

pedagoginen asiantuntijuus ja ammatti-identiteetti, tiimin pedagoginen johtajuus ja laatu, jatkuva oppimisen tukeminen työyhteisössä, ryhmäilmiöt, yhteisön hyvinvointi, työsuojelu, ammatillinen vuorovaikutus

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa jäsentää oman pedagogisen toimintansa perustana olevia kasvatusfilosofisia ja teoreettisia lähtökohtia sekä johtaa niistä omaa kasvatus- ja opetustyötä linjaavia ja ohjaavia periaatteita
  • tiedostaa pedagogisen johtamisen perustehtävät varhaiskasvatustyössä sekä opettajan roolin tiimin pedagogisena johtajana
  • ymmärtää ammatillisen vuorovaikutuksen periaatteita ja jatkuvan oppimisen merkityksen yksilö- ja yhteisötasolla
  • kykenee omalla toiminnallaan edistämään yhteisön hyvinvointia sekä tunnistaa työsuojelun merkityksen
  • kykenee kehittämään ja arvioimaan pedagogista toimintaa työyhteisössä ja edistää pedagogisen asiantuntijuuden kehittymistä yksilö- ja yhteisötasolla
Esitiedot:

Tämän jakson edeltävinä opintoina suositellaan kasvatustieteen perusopintoja.

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin.
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista.
  • Jos avoin yliopisto joutuu perumaan opinnot esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi, opiskelijalle tarjotaan ensisijaisesti suoritusoikeuden siirtämistä toiseen suoritustapaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelijalle hyvitetään koko opintomaksu.
Suoritustavat:

Reaaliaikainen verkko-opetus

Opetus järjestetään tiettynä ajankohtana, ja siihen osallistuminen edellyttää sinulta läsnäoloa verkossa. Opetukseen osallistumisen lisäksi edellytetään yleensä jokin kirjallinen työ.

Toiminnallinen verkko-opetuspäivä: lauantai 1.10.2022 klo 9–16

Oppimistehtävä

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella joko yhden laajan tehtävän tai useampia rajattuja tehtäviä. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä.

Oppimistehtävän palautuspäivämäärä: 6.11.2022 klo 23.59

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Suoritustapa toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 15.

Kirjallisuus:

Oppimateriaalit

Fonsen, E., Koivula, M., Korhonen, R. & Ukkonen-Mikkola, T. 2021. (toim.) Varhaiskasvatuksen asiantuntijat. Yhteistyössä eteenpäin. (soveltuvin osin) 

Hujala, E. & Turja, L. 2017. (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus. Osat 1 ja 5. 

Niemistö, R. 2016. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Helsinki: Palmenia-kustannus. Saatavilla myös e-kirjana.  

Parrila, S. & Fonsén, E. 2016. Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus. Jyväskylä: PS-Kustannus 

Vlasov, J. ym. 2019. Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.

Lisäksi täydentävää ja ajankohtaista muuta materiaalia: tarkennetaan opintojaksolla.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Lisätiedot:

Osasuorituksia edellisestä opetussuunnitelmasta 2017-2020 ei huomioida.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.