Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.6.2023 07:20

KEMP1130 Epäorgaanisen kemian perusteet, 5 op, reaaliaikainen lähiopetus ja lähitentti, Alkio-opisto

Kemia (avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 3
Organisaatiot:Kemia (avoin yo) (AVOKEM)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa kuuluu kemian perusopintokokonaisuuteen (25 op).

Sisältö:

Atomien elektronirakenteet.

 • Jaksollinen järjestelmä ja sen trendit.
 • Kemiallisen sitoutumisen perusteet.
 • Ionisidokset ja ioniset yhdisteet.
 • Metallisidokset ja metallit.
 • Yksinkertaisten kiinteiden aineiden rakenteet.
 • Hapot ja emäkset.
 • Hapetusluvut ja hapetus-pelkistys –reaktiot.
 • Epäorgaanisten yhdisteiden nimeäminen.
Osaamistavoitteet:

Opintojakson hyväksytysti suorittanut opiskelija:

 • Tietää jaksollisen järjestelmän rakenteen ja sen päätrendit.
 • Muistaa epäorgaanisen kemian perustermit.
 • Ymmärtää kemiallisten sidosten jaon päätyyppeihin.
 • Pystyy kuvaamaan yksinkertaisten kiinteiden aineiden rakenteita.
 • Tuntee Brønstedin ja Lowryn sekä Lewisin teoriat hapoista ja emäksistä.
 • Osaa soveltaa hapetuslukuja hapetus-pelkistys -reaktioiden kuvaamiseen.
 • Osaa soveltaa IUPAC:n nimeämissääntöjä yksinkertaisten epäorgaanisten yhdisteiden nimeämiseen.

Työelämätaidot:

 • Tuntee yleisimpien (epäorgaanisten) tutkimusmenetelmien perusteet ja niiden kemiallisia sovelluskohteita.
 • Harjaantuu luonnontieteeseen perustuvan vieraskielisen testin (kirja) käytössä.
Esitiedot:

Esitiedoiksi suositellaan opintojaksoa KEMP1110 Molekyylien maailma (tai KEMP111 Kemian perusteet 1) tai vastaavia tietoja. Huolehdithan, että sinulla on vaadittavat edeltävät opinnot suoritettu, jotta menestyt hyvin opinnoissa. Neuvottele opettajan kanssa, jos olet epävarma.

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Saat ohjeet opintojakson suorittamiseen omasta oppilaitoksestasi.

Arvosana muodostuu joko tentin arvosanasta (100 %) TAI tentin (75 %) ja laskuharjoitusten (25 %) yhdistelmästä. Opintosuoritus arvostellaan opiskelijalle edullisemman tavan perusteella.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=18541

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 

Kirjallisuus:
 • Weller, Mark; Overton, Tina; Rourke, Jonathan; Armstrong Fraser: Inorganic Chemistry, 6. painos (ISBN-13: 9780199641826), Oxford University Press, 2014, soveltuvin osin luvut 1-5 ja 7-9.
 • Connelly, Neil G.; Damhus, Ture; Hartshorn, Richard M.; Hutton, Alan T. (toim.): Nomenclature of Inorganic Chemistry: IUPAC Recommendations 2005 (ISBN-13:9780854044382), RSC Publishing, 2005, soveltuvin osin luvut 1-9.
 • Tenttimateriaalina luentomoniste, joka perustuu edellä mainittuun kirjallisuuteen.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.