Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.6.2023 08:33

ERIP104 Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa, 5 op, oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 111
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI)
Opetuksen järjestäjät:Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Hämeen kesäyliopisto, Itä-Hämeen opisto, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto, Työväen akatemia, Vaasan kesäyliopisto, Vuolle-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa kuuluu erityispedagogiikan perusopintokokonaisuuteen (25 op).

Sisältö:

Erilaiset oppimisen, osallisuuden ja käyttäytymisen haasteet (mm. luki, matematiikka, tarkkaavuus, autismikirjo). Tuen tarpeiden arviointi ja tukikeinot yksilöllisen osallisuuden ja oppimisen mahdollistajina.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee erityyppisten oppimisen vaikeuksien keskeiset piirteet ja niiden syytaustat
 • ymmärtää erityisvaikeuksien luonteen osana taitojen, oppimisedellytysten ja osallisuuden yksilöllistä vaihtelua
 • tuntee erilaisia arvioinnin tavoitteita ja arviointitapoja sekä niihin pohjautuvia tukikeinoja oppimisessa ja osallisuudessa
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Oppimistehtävässä on kolme itsenäisesti suoritettavaa osatehtävää (väittämät, essee ja keskustelu) sekä itsearvioinnit. Oppimistehtävä arvioidaan, kun osatehtävät on palautettu. Tehtäviä otetaan arvioitavaksi kunkin kuukauden vaihteessa.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta: https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 1. ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö). Käypä hoito -suositus. (2019). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Saatavilla https://www.kaypahoito.fi/hoi50061 
 2. Ahonen, T., Aro, M., Aro, T., Lerkkanen, M.-K., & Siiskonen, T.  (2019). Kehityksen yksilöllisyyden ymmärtäminen ja oppimisvaikeudet. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet (s. 22–39). Niilo Mäki Instituutti.
 3. Ahonen, T., Kere, J., & Parviainen, T. (2019). Oppimisvaikeuksien perinnöllinen ja neurokognitiivinen tausta. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet (s.102–127). Niilo Mäki Instituutti.
 4. Aro, M. (2018). Lukivaikeudet. Tallenne. LUKILOKI.
 5. Aro, T., Ahonniska-Assa, J., Aro, M., & Ahonen, T. (2019).  Oppimisen vaikeuksien tunnistaminen ja arviointi. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet (s. 40–64). Niilo Mäki Instituutti.
 6. Berggren, K., & Hämäläinen. J. (toim.) (2018). ADHD-käsikirja. PS-kustannus. Luvut: Berggren, K., & Hämäläinen, J. Esipuhe; Puustjärvi, A., Voutilainen, A., & Pihlakoski, L. Mitä on ADHD?; Berggren, K. Lapsen itsesäätelykyky ja ADHD; Närhi, V. ADHD-oireinen lapsi koulussa.
 7. Mononen, R., Aunio, P., Väisänen, E., Korhonen, J., & Tapola, A. (2017). Matemaattiset oppimisvaikeudet. PS-kustannus. [Luku 2 Matemaattiset oppimisvaikeudet ja luku 4 Matemaattisten taitojen kehityksen ja oppimisen arviointi.] TAI Koponen, T. Salminen, J., & Sorvo, R. (2019). Matematiikan perustaitojen oppimisvaikeudet. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet (s. 324–349). Niilo Mäki Instituutti. [Etenkin sivut 324–336.]
 8. Niilo Mäki Instituutti. (2017). LukiMat. (Lukeminen, Matematiikka, Oppimisen arviointi). Saatavilla http://www.lukimat.fi/etusivu
 9. Nurmi, P., & Tarvonen, S. (2018). Lapsi, jolla on näkövamma. Teoksessa P. Pihlaja & R. Viitala (toim.), Varhaiserityiskasvatus (s. 321–336). PS-kustannus.
 10. Seppälä, H. (2017). Erilaiset eväät. Kirja kehitysvammaisuudesta. Kehitysvammaliitto.
 11. Siiskonen, T., Ahonen, T., & Määttä, S. (2019). Kielenkehityksen vaikeudet. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet (s. 224–250). Niilo Mäki Instituutti. TAI Kehityksellinen kielihäiriö (kielellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret). Käypä hoito -suositus. (2019). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen yhdistyksen asettama työryhmä. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Saatavilla https://www.kaypahoito.fi/hoi50085
 12. Socada, L. (2020). Autismikirjon häiriöt. Lääkärikirja Duodecim.
 13. Sume, H. (2018). Lapsi, jolla on kuulovamma. Teoksessa P. Pihlaja & R. Viitala (toim.), Varhaiserityiskasvatus (s. 305–319). PS-kustannus.
 14. Viholainen, H., & Asunta, P. (2018). Motorisen oppimisen vaikeudet lapsen arjessa. Teoksessa P. Pihlaja & R. Viitala (toim.), Varhaiserityiskasvatus (s. 241–254). PS-kustannus.
 15. YLE. (2013). Kun oppiminen ei suju. Saatavilla https://areena.yle.fi/1-1992758

HUOM. Oppimisen vaikeudet- ja Varhaiserityiskasvatus -teoksista voi käyttää myös uudempia painoksia.

Vertailu

Korpissa on valittavana 6 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.