Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.12.2022 13:17

KIKA426 Haastattelu- ja havainnointimenetelmät, 5 op, Oppimistehtävä, Hämeen kesäyliopisto

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 22.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:Hämeen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:

Havainnointi- ja haastattelumenetelmä tutkijan ja kirjoittajan työssä. Havainnointi menetelmänä ja kirjoittamisen lähtökohtana. Haastattelun suunnittelu ja haastatteluvuorovaikutus. Havainnoinnin ja haastattelun tutkimusetiikka. 

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • suunnitella (ja toteuttaa) tutkimushaastattelun
 • käyttää havainnoinnin perusmenetelmiä
 • tuntee tutkimusaineiston analysoinnin ja tulkinnan periaatteet
 • tuottaa aineiston pohjalta sekä tieteellistä että taiteellista tekstiä.
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Voi sisältää lähiopetusta.

Suoritustavat saattavat vaihdella eri yhteistyöoppilaitoksissa. Tarkempia tietoja saa niiden opetusohjelmista.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 • Haavikko, R. (toim.) 2000. Miten kirjani ovat syntyneet 4. Virikkeet, ainekset, rakenteet. Helsinki: WSOY.
 • Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2008. Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino.
 • Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja 3/2019. *
 • Koivula, M., Kuukka, A. & Vuorisalo, M. 2019. Havainnointi aineistonkeruumenetelmänä. Luentotallenne. Jyväskylän yliopisto.*
 • Lappalainen, H. 2012. Osallistuva havainnointi. Teoksessa V. Heikkinen, E. Voutilainen, P. Lauerma, U. Tiililä & M. Lounela (toim.) Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käsikirja. Helsinki: Gaudeamus.*
 • Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. 2005. Tutkimushaastattelu ja vuorovaikutus. Teoksessa J. Ruusuvuori & L. Tiittula 
 • (toim.)  Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino, 22–56.*
 • Terävä, J. 2019. Tutkimushaastattelu: Miksi, mitä ja miten? Luentotallenne. Jyväskylän yliopisto.*
 • Turunen, M. (toim.) 2012. Miten kirjani ovat syntyneet 5. Kirjailijoiden studia litteraria 2011–2012. Helsinki: WSOY.
 • Vilkka, H. 2006. Tutki ja havainnoi. Helsinki: Tammi.*

Lisäksi opettajan antama muu materiaali. 

* Saatavilla sähköisenä.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.