Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.6.2023 11:41

LPEY1003 Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys, 2 op, oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 22.1.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 22.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 19
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Lasten ja nuorten liikunta (avoin yo) (AVOLNL), Liikunta ja terveys (avoin yo) (AVOLTP), Liikunta ja terveys (avoin yo) (AVOLTKMO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Opetuksen järjestäjät:Helsingin evankelinen opisto, Lahden kansanopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy Liikunnan ja terveyden monitieteisiin perusopintoihin, Lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuuteen, Terveystieteiden perusopintoihin. 

Sisältö:

Ihmisen kehitys elämänkulun eri vaiheissa, muutos ja jatkuvuus.

Tieteidenvälinen näkökulma ihmisen fyysisen aktiivisuuden edellytyksiin ja mahdollisuuksiin.
Kehityspsykologisen lähestymistavan peruskäsitteet.

Fyysinen kasvu ja motorinen kehitys lapsuudessa.
Sosio-emotionaalinen kehitys ja se, miten nämä näkyvät lapsen toiminnassa ja oppimisessa.
Pätevyydenkokemukset ja motivaatio kouluiässä ja nuoruudessa.

Kognitiivinen kehitys lapsuudessa ja nuoruudessa ja sen huomioon ottaminen opetuksessa ja ohjauksessa.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee kehitys- ja kasvatuspsykologian keskeisiä käsitteitä, teorioita ja tutkimustuloksia elämänkulkuajattelun näkökulmasta
  • tiedostaa lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyviä tarpeita ja mahdollisuuksia
  • osaa kuvata kokonaisvaltaisen kehityksen pääpiirteet ja miten kehitystä voidaan tukea
Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. 5. uudistettu painos. Helsinki: WSOY. (ss. 1-307).

TAI

Weiss, M. R. 2004. Developmental sport and exercise psychology. A lifespan perspective. Morgantown, WV: Fitness Information technology, (ss. 1–71, 101–221) (191 s.).

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.