Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.9.2023 06:47

MTEP1020 Musiikkipsykologia I, 5 op, reaaliaikainen lähiopetus ja oppimistehtävä, Etelä-Karjalan kesäyliopisto

Musiikkiterapia (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 10
Organisaatiot:Musiikkiterapia (avoin yo) (AVOMTE)
Opetuksen järjestäjät:Etelä-Karjalan kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa kuuluu musiikkiterapian perusopintokokonaisuuteen (25 op).

Sisältö:

Musiikin kehityspsykologia lapsuusvaiheessa. Musiikillisten aktiviteettien ja harrastusten merkitykset lapsen kasvussa ja kehityksessä. Musiikin kehityspsykologia suhteessa musiikkiterapiaan. Musiikki havaintopsykologisena ilmiönä. Musiikin ja tunteiden välinen yhteys. Musiikin vaikutukset.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä erityisesti leikki- ja kouluikäisten kehityksessä

 • kuvata musiikillisten aktiviteettien ja harrastusten merkityksiä kasvuun ja kehitykseen

 • hahmottaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä suhteessa musiikkiterapian lähestymistapoihin ja tyypillisiin kohderyhmiin (esim. kehitykselliset viivästymät).

 • hahmottaa yleiskuvan musiikista havaintopsykologisena ilmiönä

 • kuvata musiikin ja tunteiden yhteyksiä

 • kuvata ja selittää musiikin tiedettyjä vaikutuksia.

Esitiedot:

Johdatus musiikkiterapiaan (MTEP011) suositellaan edeltäväksi opintojaksoksi.

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Reaaliaikainen lähiopetus ja oppimistehtävä.

Kirjallisuus:
 • Huotilainen, M. (2011). Aivotutkimus tunnistaa musiikin erityisen merkityksen ihmiselle. In L.-M. Lilja-Viherlampi (Ed.), Ihminen ja musiikki (pp. 35–52). Turku: Turun ammattikorkeakoulu.

 • Huotilainen, M. (2019). Näin aivot oppivat. Keuruu: PS-kustannus.

 • Louhivuori, J. & Saarikallio, S. (toim.) 2010. Musiikkipsykologia. Jyväskylä: Atena. (luvut 1-6).

 • Saarikallio, S. (2009). Musiikki ja nuoren psykososiaalinen kehitys. Teoksessa J. Louhivuori; P. Paananen & L. Väkevä (toim.). Musiikkikasvatus: Näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen. Jyväskylä: Atena.

 • Schwartz, E. (2008). Music Therapy and Early Childhood: A Developmental Approach. Gilsum, NH: Barcelona Publishers. Sivut 29-43.

 • Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja kalvosarjoja.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.