Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.9.2023 03:07

LTKY1012 Laadullisen tutkimustiedon analysointi ja arviointi, 3 op, verkkokurssi, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.4.23 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 15.3.23 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 15.3.23 klo 0:00 - 30.4.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 15.3.23 - 31.7.23
Opettaja(t): Päivi Eskola (paivi.eskola@jyu.fi)
Heli Tyrväinen (heli.h.tyrvainen@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Ilmoittautuneita: 9
Maksimi osallistujamäärä: 60
Sopii vielä: 51
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI), Terveystieteiden yhteiset opinnot (avoin yo) (TERYHAVO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Verkkokurssi toteutetaan, kun vähintään 10 opiskelijaa ilmoittautuu mukaan.

Sisältö:

Opintojaksolla muodostetaan käsitys tutkimusidean tieteellistämisen prosessista. Huomio kiinnittyy siihen, miten tutkimusaihetta käsittelevien tieteellisten tekstien analyyttinen tarkastelu ohjaa uutta tietoa tuottavan tutkimusasetelman muodostamista. Tässä yhteydessä olennaista on taito tunnistaa tieteellisten tekstien argumentaatiorakenteita sekä muodostaa tutkimuskohdetta ymmärrettäväksi tekeviä synteesejä lähdekirjallisuuden erilaisista sisällöistä. Luennoilla esitellään erilaisten metodologioiden kytkeytyminen tekstimuotoisia aineistoja analysoiviin tutkimusasetelmiin, analyyttisten kirjallisuuskatsausten lajit sekä tieteellisten tutkimusten laadun arviointikäytännöt. Opintojaksoon sisältyvissä harjoituksissa harjoitellaan lähdekirjallisuuden argumentaation analysointia, lähdekirjallisuuden sisältöjen temaattista analysointia ja analyysin pohjalta tehtävien synteesien muodostamista sekä analyysin kohteena olevien tutkimusten laadun arviointia. Harjoituksissa tehtävien harjoitustehtävien pohjalta opiskelijat työstävät kirjallisen oppimistehtävän.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata analyyttisen kirjallisuuskatsauksen ja tutkimusaiheen tieteellistämisen eri vaiheet
 • tuntee laadullisen tutkimuksen erilaiset suuntaukset ja osaa soveltaa tutkimuksen laadun arvioinnin menetelmiä
 • hallitsee lähdekirjallisuuden sisältöjen temaattisen analysoinnin ja siihen pohjautuvien synteesien ja johtopäätösten tekemisen prosessin
 • tunnistaa tieteellisen tekstin argumentaatiorakenteita ja osaa arvioida kriittisesti argumenttiketjujen oikeutusta
Esitiedot:

Edeltävinä opintoina suositellaan: 

LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen periaatteet

LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
 • Jos avoin yliopisto joutuu perumaan opinnot esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi, opiskelijalle tarjotaan ensisijaisesti suoritusoikeuden siirtämistä toiseen suoritustapaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelijalle hyvitetään koko opintomaksu.
Suoritustavat:

Verkkokurssi 2.5.–11.6.2023 

Harjoitukset

 • tiistaina 16.5. klo 16.15–18.00
 • torstaina 25.5. kello 16.15–18.00
 • torstaina 1.6. klo 16.15–18.00

Oppimistehtävän palautus 12.6. 

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Alasuutari, Pertti 2012. Laadullinen tutkimus 2.0. Vastapaino.

Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa 2013. Argumentti ja kritiikki: lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot. Gaudeamus.

Valli, Raine ; Aaltola, Juhani 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin. 2, Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. PS-kustannus.

Kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/

Harjoituksissa jaettava materiaali 

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste
help.jyu.fi
029 441 8080

Avainsanat:

Laadullisen tutkimustiedon analysointi ja arviointi 

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.