Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.1.2023 16:33

XKV0025 Tutkimusviestinnän verkkokurssi, 3 op, itseopiskelukurssi, oppimistehtävä, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika alkaa 6.2.23 klo 18:00.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 6.2.23 - 31.8.23
Ilmoittautumisaika: 6.2.23 klo 18:00 - 6.6.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 6.2.23 - 31.8.23
Laajuus: 3 op
Ilmoittautuneita: 0
Maksimi osallistujamäärä: 30
Sopii vielä: 30
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoitusviestintä (viestintä- ja kieliopinnot) (Avoin yo) (AVOXKV)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Kurssi voi soveltua kandidaatin tutkinnossa vaadittaviin viestintä- ja kieliopintoihin Jyväskylän yliopistossa lähinnä kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla. Kurssi käy kirjoitusviestinnän opinnoiksi tutkintotavoitteisille opiskelijoille, jotka tähtäävät esim. varhaiskasvatuksen, erityispedagogiikan, kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen, sosiaalityön tai psykologian koulutukseen tai Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajien aikuiskoulutukseen. Soveltuvuus muihin yliopistoihin on tarkistettava vastaanottavasta yliopistosta.

Kurssi on tarkoitettu opiskelijalle, jonka kandidaatintutkielman (tai proseminaarin) kirjoittaminen on käynnissä ja jolla on tutkielman asiasisällön ohjaus saatavilla muualta. Kurssin sisältö painottuu opiskelijan kandidaatintutkielman kirjoitusprosessissa tarvittavien kirjoittamisen taitojen monipuoliseen kehittämiseen. Jos opiskelet psykologiaa, muttet tee psykologian aineopinnoissasi varsinaista kandidaatintutkielmaa, sen sijasta tällä kurssilla työstettäväksi työksi soveltuu psykologian aineopintojen vapaavalintaisiin opintoihin sisältyvä artikkelikatsaus.

Kurssista voi olla hyötyä myös esim. pro gradun tekemisessä, mutta kurssi ei ole varsinaisesti tarkoitettu maisterin tutkintoon sisältyväksi. Jatkotutkinto-opiskelijoille kurssi ei sovellu.

Sisältö:

Kurssin sisällölliset painopisteet ovat

- tutkielman tekstilajipiirteet

- tekstin kriittinen lukeminen ja argumentointi sekä

- tutkielman kirjoitusprosessin vaiheiden hallinta.

Kurssin sisältö on ajateltu pääasiallisesti kasvatustieteiden ja muiden käyttäytymistieteiden opinnäytetöitä ja niiden rakennetta silmällä pitäen, mutta kurssin tietoja voi soveltaa muillekin aloille. Tutkimusraportin rakenteen ja 

viittaustekniikan osalta kurssin ohjeet perustuvat Sirkka Hirsjärven, Pirkko Remeksen ja Paula Sajavaaran teokseen ”Tutki ja kirjoita”. Monilla muilla aloilla käytetään tästä poikkeavia menettelytapoja, joten opiskelijan on opinnäytettään laatiessaan viime kädessä itse huolehdittava perehtymisestä oman ainelaitoksensa erityisohjeistoihin.

HUOM: Ilmoittaudu kurssille vasta sitten, kun sinulla on kandidaatintutkielman tai proseminaarin kirjoittaminen parhaillaan käynnissä, sillä kurssin viimeisessä vaiheessa työstetään oman tutkielmasi tekstiä.

Osaamistavoitteet:

Opiskelijan odotetaan syventävän tietämystään tieteellisestä tutkielmasta tekstilajina ja harjaantuvan tieteellisten tekstien lukijana ja kirjoittajana. Hänen odotetaan ymmärtävän, että kirjoittaminen on olennainen osa tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosessia, johon kuuluu olennaisena osana palautteen antaminen ja saaminen kirjoitusprosessin eri vaiheissa.

Opiskelijan odotetaan ymmärtävän tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina ja osaavan rakentaa omaa tekstiään argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen. Opiskelijan oman tutkimustekstin odotetaan täyttävän tyyliltään, kieleltään ja rakenteeltaan tieteellisen tekstin olennaisimmat tekstilajipiirteet.

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin
  • Ilmoittautuminen on sitova. 
  • ​Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista
  • Jos avoin yliopisto joutuu perumaan opinnot esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi, opiskelijalle tarjotaan ensisijaisesti suoritusoikeuden siirtämistä toiseen suoritustapaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelijalle hyvitetään koko opintomaksu. 
Suoritustavat:

Kurssi suoritetaan verkko-oppimisympäristö Moodlessa perehtymällä kurssin sisältöalueisiin ja niiden tietojen pohjalta suorittamalla kurssiin liittyvät tehtävät suoritusoikeuden aikana. Kurssin tehtävät ohjaavat opiskelijaa tutustumaan tutkielman kirjoittamisen eri osa-alueisiin sekä kehittämään omaa tieteellistä kirjoittamistaan.

Kurssilla teet ensin tilannettasi kartoittavan aloitustehtävän ja sen lisäksi kolme varsinaista kurssitehtävää. Ensimmäisessä kurssitehtävässä tutustut olennaiseen lähdemateriaaliin lukupäiväkirjan avulla. Toisessa tehtävässä tutustut ohjatusti oman alan pro gradu -tutkielmaan ja tarkastelet sitä kurssin materiaalin avulla. Kolmannessa tehtävässä työstät omaa tutkimustekstiäsi eteenpäin kahdessa vaiheessa palautteen avulla.

Kurssin materiaalit ja tehtävien ohjeistukset ovat Moodlessa, ja tehtävät myös palautetaan Moodleen. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, eli kurssi on suoritettu, kun opiskelija on tehnyt sovitut tehtävät ohjeiden mukaisesti, palauttanut ne tarkastettavaksi ja saanut niistä opettajalta palautteen. Lähitapaamisia ei ole, mutta opiskelija on opettajaan yhteydessä Moodlen kautta.

Huomioi, että kurssin aloitustehtävä tulee palauttaa kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta, ja kurssin viimeinenkin tehtävä tulee olla palautettuna suoritusoikeusajan puitteissa. Huomioi viive palautteessa ja suoritusmerkinnän saannissa kesän aikana palautettujen tehtävien osalta.

Arviointiasteikko: Hyväksytty – hylätty. Opiskelija saa myös sanallista palautetta teksteistään.

Kurssin ohjaajan yhteystiedot:
Pauliina Ylipuranen

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

029 441 8080

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.