Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
2.10.2023 01:18

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot, 35 op, B temaattinen moduuli, kevät 2023, JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomat opinnot, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 13.4.23 klo 15:00.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 2.5.23 - 31.7.25
Ilmoittautumisaika: 30.3.23 klo 9:00 - 13.4.23 klo 15:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 2.5.23 - 31.7.25
Laajuus: 35 op
Ilmoittautuneita: 7
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomi toisena ja vieraana kielenä (avoin yo) (AVOSTK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämän Korppi-sivun kautta haetaan opinto-oikeutta JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomiin Suomi toisena ja vieraana kielenä aineopintoihin. Huom! Myös Suomi toisena kielenä opetuksessa B temaattisten moduuleja suorittavat opiskelijat hakevat opinto-oikeutta koko S2 aineopintoihin (35 op) ja ilmoittautuvat opinto-oikeuden saatuaan erikseen moduuleihin kuuluville opintojaksoille. Hakuaika: 30.3.2023-13.4.2023,​ klo 9:00.

Jos kiintiöttömiin opintoihin hakeutuu enemmän opiskelijoita kuin avoin yliopisto voi kohtuudella ottaa vastaan, haku voidaan keskeyttää. Tässä tapauksessa opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

HUOM! Opiskelijoiden perustutkinto-oikeus sekä mahdolliset esitiedot tarkistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä, ja heille ilmoitetaan opinto-oikeuden myöntämisestä. Myönnetty maksuton opinto-oikeus on voimassa 2.5.2023-31.7.2025.

Opiskelijat, joille myönnetään maksuton opinto-oikeus, voivat ilmoittautua Suomi toisena ja vieraana kielenä aineopintojen opintojaksoille opinto-oikeuden alettua. 

Sisältö:

Oppiainetta suomi toisena ja vieraana kielenä opiskellaan yleensä osana suomen kielen opintoja ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan tutkintoa. Työelämässä on kuitenkin opettajia, jotka jo opettavat suomea toisena kielenä ja haluaisivat hankkia arvosanan siitä. Heille on tarjolla erilliset suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -aineopinnot, jotka järjestää Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto. Opintojen toteutettava laajuus on 35 opintopistettä.

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot sisältävät sekä alaa kielitieteellisenä tutkimuskohteena käsitteleviä että käytännön opetustyöhön perehdyttäviä jaksoja. Opintojen tavoitteena on luoda kattava kuva S2-alaan liittyvistä keskeisistä aiheista. Lisäksi S2-aineopinnoissa pyritään kehittämään sellaista teoreettista tietämystä ja sellaisia käytännön taitoja, joita tarvitaan erityisesti opettajan työssä. Suomi toisena ja vieraana kielenä tarjoaakin mahdollisuuden syventää osaamistaan sekä maahanmuuttajien opetuksessa Suomessa että ulkomaalaisten opetuksessa eri puolilla maailmaa.

S2-aineopinnot eivät anna äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta. Opinnot täydentävät ja syventävät eri koulutusasteilla opettavien ja työskentelevien S2-alan osaamista.

Opiskelija saa tarvitsemaansa ohjausta opintojensa eri vaiheissa. Opintojen aluksi voidaan laatia henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops). Yliopistonopettajat toimivat opinto-ohjaajina, ja opintojen sisältöihin liittyvää ohjausta saa kunkin jakson opettajalta.

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot ja opintojen tarkemman sisällön näet opinto-oppaasta.

Osaamistavoitteet:

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää suomen kielen sekä oppijan monikielisyyden ja monilukutaidon merkityksen osallisuutta vahvistavana ja identiteettiä muovaavana voimavarana
  • tiedostaa toisen kielen oppimisprosessin yksilöllisyyden, jatkuvuuden ja tilanteisuuden
  • osaa analysoida suomen kieltä opittavana kielenä ja oppimisen välineenä eri kielitaustoista tulevien ja eri-ikäisten oppijoiden näkökulmasta
  • tunnistaa kielen roolin kaikessa oppimisessa ja osaa soveltaa kielitietoisen opetuksen periaatteita eri oppimisympäristöissä
  • tuntee suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -alan tutkimusta ja yhteiskunnallista merkitystä
  • tuntee toisen kielen oppimisen, opetuksen ja arvioinnin teorioita sekä osaa hyödyntää niitä opetus- ja arviointityössään
  • osaa arvioida ja kehittää työtään S2-opetuksen ajankohtaiset kehitysnäkymät huomioiden.
Esitiedot:

Aineopintoihin ja niihin sisältyviin opintojaksoihin osallistuvilta edellytetään pohjaopintoina suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot. 

Jos pohjaopinnoista on yli kymmenen vuotta aikaa, opiskelijan tulee virkistää kielitietouttaan tekemällä päivitystehtävät (laajuus 4 op) ennen aineopintojen aloittamista. Ennen opintojaksolle ilmoittautumista ota yhteyttä jakson opettaja Irene Hallamäkeen (irene.m.hallamaki@jyu.fi).

Ilmoittautuminen:
  • Ilmoittautuminen on sitova. 
Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

040 576 7760

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit