Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.2.2024 19:18

KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö, 5 op, oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.12.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.23 - 31.7.24
Ilmoittautumisaika: 1.8.23 klo 0:00 - 31.12.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.23 - 31.7.24
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 188
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Ammattiopisto Gradia, Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Joutsenon opisto, Jämsän työväenopisto, Kouvolan kansalaisopisto, Lahden kansanopisto, Mikkelin kesäyliopisto, STEP-koulutus, Tampereen kesäyliopisto, Työväen akatemia, Vaasan kesäyliopisto, Vuolle-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:
 • vuorovaikutusteoriat ja niiden soveltaminen 
 • eettisyys ja kulttuurinen moninaisuus vuorovaikutuksessa 
 • vuorovaikutuksen havainnointi ja tutkiminen
 • oma vuorovaikutusosaaminen
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija  

 • osaa havainnoida erilaisissa konteksteissa tapahtuvia vuorovaikutustilanteita, eritellä niitä valituista näkökulmista ja tarkastella niiden herättämiä tunteita itsessä ja muissa
 • osaa kuunnella toista ja ilmaista itseään ymmärrettävästi kulttuurinen moninaisuus huomioiden
 • osaa tarkastella yksilöä ryhmän jäsenenä sekä ryhmän dynamiikan ja yhteisöllisyyden rakentumista 
 • soveltaa ymmärrystään ja taitojaan vuorovaikutuksesta erilaisissa tilanteissa (esim. palaute- ja ristiriitatilanteissa), ja kykenee toimimaan vuorovaikutustilanteissa eettisesti kestävällä tavalla
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Oppimistehtävä suoritetaan ryhmäsuorituksena lähiryhmässä. Ryhmä valmistelee tehtävän yhdessä ja suorittaa sen ryhmässä työskennellen ja keskustellen.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/

 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://r.jyu.fi/EVH

 

Kirjallisuus:
 • Goffman, E. (2012). Vuorovaikutuksen sosiologia. Vastapaino. Luvut Kasvotyöstä ja Kehysanalyysistä.
 • Huttunen, R. (1999). Dialogiopetuksen filosofia. Teoksessa R. Huttunen. Opettamisen filosofia ja kritiikki (s. 48-59). Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 153. (Saatavilla e-aineistona Moodlessa.)
 • Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A.-M., Lahikainen, A. R. & Ahokas, M. (2010 tai uudemmat). Arjen sosiaalipsykologia. Sanoma Pro. (Saatavilla myös e-kirjana.)
 • Vuorikoski, M. & Kiilakoski, T. (2005). Dialogisuuden lupaus ja rajat. Teoksessa T. Kiilakoski, T. Tomperi & M. Vuorikoski (toim.), Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus (s. 309-334). Vastapaino. (Saatavilla myös e-kirjana.)
 • Englanninkielinen kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvä tieteellinen artikkeli (Saatavilla e-aineistona Moodlessa.)

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.