Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.2.2024 20:25

KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1, 2 op, oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.12.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.23 - 31.7.24
Ilmoittautumisaika: 1.8.23 klo 0:00 - 31.12.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.23 - 31.7.24
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 201
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Ammattiopisto Gradia, Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Eurajoen kristillinen opisto, Joutsenon opisto, Jämsän työväenopisto, Kouvolan kansalaisopisto, Lahden kansanopisto, Mikkelin kesäyliopisto, STEP-koulutus, Tampereen kesäyliopisto, Työväen akatemia, Vaasan kesäyliopisto, Vuolle-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:
 • oppiminen, ohjaus ja oppimisympäristöt elämänkulun eri vaiheissa
 • erilaisten oppijoiden huomioiminen oppimisessa ja ohjauksessa
 • oppimiskäsitykset ja niiden merkitys pedagogiikassa
 • oppimisen ja osaamisen arvioinnin erilaiset periaatteet
 • omien arvojen ja käsitysten reflektointi kasvatusalan asiantuntijana
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tarkastella omia näkemyksiään jatkuvasta oppimisesta ja ohjauksesta kytkemällä niitä tutkimukseen perustuviin käsitteisiin ja näkökulmiin
 • hahmottaa oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden
 • osaa tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja erilaiset oppijat huomioiden
 • tuntee oppimisen arvioinnin erilaisia periaatteita ja ymmärtää arvioinnin merkityksen jatkuvan oppimisen tukemisessa
 • tiedostaa omia arvojaan ja omaa vastuutaan tulevana kasvatusalan asiantuntijana.
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Opintojakso suoritetaan oppimistehtävänä. Saat valita oppimistehtävän aiheen kolmesta eri vaihtoehdosta: A) Valloittava varhaiskasvatus tai B) Oppiminen eri elämänvaiheissa tai C) Oivaltava oppiminen.

Oppimistehtävä on kirjallinen työ, jonka teet itsenäisesti tai parin kanssa tehtävänannon ja opintojakson lähdeaineiston perusteella. Pääset yhdistämään omia havaintojasi ja kokemuksiasi jakson lähdeaineistoon ja soveltamaan tutkimustietoa käytäntöön. Saat oppimistehtävävastauksestasi opettajalta henkilökohtaisen palautteen, jonka pohjalta voit kehittyä kirjoittajana ja opiskelijana.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/

 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://r.jyu.fi/EVH

Kirjallisuus:

Valitaan yksi seuraavista teoksista:

 • Koivula, M., Siippainen, A. & Eerola-Pennanen, P. (toim.). (2017 tai uudemmat). Valloittava varhaiskasvatus - Oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia. Vastapaino. (Saatavilla myös e-kirjana.)

      TAI

 • Lonka, K. (2015 tai uudemmat). Oivaltava oppiminen. Otava.

     TAI

 • Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2006 tai uudemmat). Ihmisen psykologinen kehitys. WSOY. tai Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2014 tai uudemmat). Ihmisen psykologinen kehitys. PS-kustannus. (Saatavilla myös e-kirjana.)

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.