Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.3.2024 00:44

XRUX000 Svenska / skriftlig, 1 op, reaaliaikainen lähiopetus, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.12.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.23 - 31.7.24
Ilmoittautumisaika: 1.8.23 klo 0:00 - 31.12.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.23 - 31.7.24
Laajuus: 1.0 op
Ilmoittautuneita: 58
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Ruotsi (viestintä- ja kieliopinnot) (Avoin yo) (AVOXRU)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Kurssien kokonaislaajuus on 3 op. Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella opintorekisteriin merkitään ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset erillisinä arvosanoina (tt/ht). Korppi-opintotietojärjestelmässä Svenska-kurssit (laajuus 3 op) on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUX000 Svenska / skriftlig 1 op ja XRUX900 Svenska / muntlig 2 op), vaikka kurssi suoritetaan yhtenä 3 op:n laajuisena opintojaksona. Opiskelija ilmoittautuu vain kirjalliseen (skriftlig) osioon, 1 op.

Sisältö:

Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon kurssi. Tälle opintojaksolle ilmoittautuvat kaikki JY:n avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa seuraavia yhteensä 3 op:n laajuisia ruotsin kursseja opiskelevat opiskelijat:

 • XRUT002/902 Svenska för ekonomer 
 • XRUH003/903 Svenska för historiker och etnologer 
 • XRUL005/905 Svenska för hälsovetare 
 • XRUH005/905 Svenska för journalister och kommunikationsvetare 
 • XRUH004/904 Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare 
 • XRUM002/902 Svenska för naturvetare och matematiker 
 • XRUK1001/9001 Svenska för pedagoger  
 • XRUY003/903 Svenska för psykologer 
 • XRUY002/902 Svenska för samhällsvetare och filosofer 
 • XRUH002/902 Svenska för språkvetare  
   

Tutkintoon vaadittava ruotsin kielen taito.

 • arkipäivän viestintätilanteisiin ja alakohtaisiin teemoihin liittyvää harjoittelua pienryhmissä ja pareittain
 • perehtyminen oman alan ruotsinkieliseen sanastoon
 • suullinen alustus ja kirjallisia tehtäviä
   

Kurssilla harjoiteltavat taidot

Kirjallinen viestintä (lukeminen, kirjoittaminen)

 • Erilaisten tekstien lukeminen ja ymmärtäminen, esim. alakohtaiset tekstit ja tieteelliset artikkelit
 • Keskeisen sisällön löytäminen tekstistä
 • Erityyppisten tekstien kirjoittaminen oman alan aiheesta
 • Referoiminen, tiivistäminen ja johtopäätösten tekeminen luetun tekstin pohjalta

Suullinen viestintä (kuunteleminen, puhuminen)

 • Puhutun viestin keskeisen sisällön ymmärtäminen
 • Suulliseen vuorovaikutukseen luonteva osallistuminen
 • Ääntäminen
 • Keskustelutaidot (aloitteellisuus, keskustelun ylläpitäminen, mielipiteen ilmaisu, keskustelussa esiin tulleiden asioiden tiivistäminen)
Osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa viestiä ymmärrettävästi ja luontevasti omaan tieteenalaansa liittyvistä kysymyksistä
 • osallistuu vuorovaikutukseen ja on aloitteellinen
 • hallitsee oman tieteenalan ja yleiskielen sanastoa
 • ymmärtää yleistä sekä tieteenalakohtaista puhuttua ruotsia
 • osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä
 • osaa hyödyntää kielellisiä apuvälineitä ja lähteitä
 • saavuttaa eurooppalaisessa viitekehyksessä vähintään taitotason B1
Esitiedot:

Esitietoina sinulla tulee olla suoritettuna lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot. Ennen kurssia voit testata kielitaitosi tasotestillä Moodlessa. Tasotestin sekä lisätietoa kurssista, sen tasosta ja arvioinnista löydät Movin sivuilta.

Jos ruotsin taitosi on päässyt ruostumaan, on suositeltavaa käydä ensin ruotsin valmentava kurssi.

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ytol_opintoihin_ilmoittautuminen
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Toiminnallista itsenäistä työskentelyä, pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (vähintään 80 %:n läsnäolo), itseopiskelutehtävien tekemistä, suullisen alustuksen pitämistä ja kirjallisen loppukokeen läpäisemistä.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.