Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.11.2017 05:41

KOGS432 Biolingvistiikka II, 5 op [kotisivu]

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 28.5.12 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://staff.jyu.fi/Members/pajubrat/biolinguistics/johdatus-biolingvistiikkaan
Alkaa - päättyy: 12.3.12 - 28.5.12
Ilmoittautumisaika: 15.5.11 klo 0:00 - 28.5.12 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 28.5.2012 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Pauli Brattico (pajubrat@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 7
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Kognitiotiede (TKO) (KOG), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL)
Sisältö:

Biolingvistiikan jatkokurssilla biolingvistiikan teorioihin perehdytään luentojen ja harjoitusten kautta. Erityinen painoarvo opintojaksolla on harjoitustehtävillä, joiden tekeminen on välttämätöntä ja niistä osa vaatii jonkin verran ponnisteluja. Harjoitustehtävät mahdollistavat sellaisen osaamistason, jonka avulla on mahdollista tehdä biolingvistinen pro gradu -tutkielma. Harjoitustehtävien materiaalina on suomen kieli ja sen biologiset ominaisuudet.

Johdannon (luento 1) jälkeen perehdytään automaattien teoriaan (luento 2). Tässä oleellista on tehdä jako äärellisten tilojen kielten ja kontekstivapaiden kielioppien välillä. On osattava rakentaa automaatteja sekä kielioppeja annettujen ohjeiden perusteella, sekä pystyttävä kuvailemaan kielen ilmiöitä käyttämällä annettuja formalismeja. Varsinaisia matemaattisia todistuksia tähän kurssiin ei ole sisällytetty. Toiseksi opiskelijan on ymmärrettävä missä mielessä luonnollinen kieli ei ole äärellisten tilojen kieli. Tämän jälkeen siirrytään konstituenttimalleihin ja argumentoidaan siirtymien (permutaatioiden) olemassaolon puolesta luonnollisessa kielessä (luento 3). Universaalikieliopin teorioista perehdytään ns. X´-teoriaan (luento 4), johon sisältyy monta osaa: perusteet (luento 5), teorian ydinideat (luento 6), sen suhde semantiikkaan (luento 7) ja kieliopin ydinominaisuuksiin kuten EPP-periaatteeseen (luento 8) ja sanastoon (luento 9). Näihin jaksoihin sisältyy paljon vaativia harjoituksia. Opiskelijan tulisi hallita sekä teorian että käytännön tasolla biolingvistiikan perusteoriat ja -tulokset.

Luennot 10-23 paneutuvat biolingvistiikan tutkimusmenetelmiin, missä lisäksi esitellään lukuisia erilaisia teoreettisia malleja ja käytännöllisiä työvälineitä. Omaksuttavia käsitteitä ovat diagnostiset testit, formaali mallinnus (k-komennus esimerkkinä), ”lokaalisuus” superperiaatteena, selittäminen ja kuvailu, GB-teorian ydinideat, representaatiotasot sekä minimalismi. Tässä kokonaisuudessa valotetaan myös kielen eri komponenttien yhteisvaikutuksia, kuten siirtymien, X´-teorian ja anaforan vuorovaikutuksia.

Seuraavaksi käydään läpi merkityksen olemusta, missä erityisenä asiakokonaisuutena on logiikan ja kielen suhde. Aiheina ovat kompositionaalisuus (luento 25), logiikka (luento 26), kvanttorit (luento 27), relaatiot (luento 28), määritelmät, analyyttisyys ja synteettisyys (luento 29), ekstensio ja intensio (luento 30), primitiivisten ilmaisujen merkitys (luento 31) sekä käsitteellis-intentionaaliset järjestelmät (luento 32). Esimerkkinä näiden tekijöiden yhteisvaikutuksista käsitellään kausatiiveja (luento 33).

Kielitypologialla tarkoitetaan maailman kielten luokittelua. Biologista kielitypologiaa käsitellään luennossa 34). Lisäksi tarkastellaan vielä kielen omaksumista (luento 35) ja biolingvistiikan historiaa (luento 36). Luennot 37 ja 38 asettavat biolingvistiikan isompaan kontekstiinsa ja tekevät kurssin materiaalista yhteenvetoa.

Osaamistavoitteet:

Kurssi antaa opiskelijalle sellaisen osaamistason, jonka avulla on mahdollista tehdä biolingvistinen pro gradu -tutkielma kognitiotieteestä
 

Kirjallisuus:

Brattico, P. 2008. Biolingvistiikka: johdatus kielen biologiaan, evoluutioon ja kognitiivisiin perusteisiin. Gaudeamus: Helsinki. Luvut 5-11.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Infotilaisuus koskien videokursseja / kognitiotieteen etäopetusta [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Infotilaisuus koskien videokursseja / kognitiotieteen etäopetusta [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-36to8.9.201114:15-16:00BratticoPaikkana Martti Ahtisaari-Sali (Aud.1)Tapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 25.5.2012 (lopputentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 21.5.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 221pe25.5.201212:00-16:00BratticoTapahtuman tiedot
Tentti 15.6.2012 (uusintatentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 11.6.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 324pe15.6.201212:00-16:00BratticoTapahtuman tiedot