Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.4.0

Log in!
Feb/20/2020 01:01

TERV305 No Name, 5 ECTS [home page]

Multidisciplinary Studies in Health Educ

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.7.19 at 23:59.
A right to study is required for registration. You have not logged in yet so your right to study cannot be verified.

General information

Home page: https://koppa.jyu.fi/kurssit/216616
Begins - ends: 1.8.17 - 31.7.19
Registration period: 19.4.17 at 14:00 - 31.7.19 at 23:59
The registration may be cancelled before 31.7.2019 at 00:00.
Instructor(s): University lecturer Maija Kaisla (maija.kaisla@jyu.fi)
Lecturer Olli Paakkari (olli.paakkari@jyu.fi)
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): suomi
Registered: 11
Organisations:Multidisciplinary Studies in Health Educ (TTM)
Current events:

Huom. Palauta oppimistehtävä kurssin kotisivulla Kopassa olevan Palauta tehtävä -painikkeen kautta.

Kurssille voivat ilmoittautua vain erillisen opinto-oikeuden terveystiedon syventäviin opintoihin saaneet opiskelijat, eivät terveyskasvatuksen tutkinto-opiskelijat. Kysy tarvittaessa lisätietoa: opintoasiat-ter@jyu.fi.

Contents:Tieteellisen tiedon ja sen hankkimisen yleisperiaatteet
Keskeiset terveystutkimuksen tutkimusorientaatiot ja -menetelmät (määrällinen ja laadullinen)
Tutkimuksen vaiheet
Tiedon ja tutkimuksen luotettavuuden arviointi
Tutkimuseettiset periaatteet
Ydinainesanalyysi: lukion TE3 Terveyttä tutkimassa -kurssin tavoitteet terveystutkimuksen osalta
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• selittää tutkimuksen tekemiseen liittyviä peruskäsitteitä ja käyttää niitä luontevasti oppimistehtävässään
• esitellä terveystutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä keskeisiä tekijöitä
• eritellä perustellen mitä lukiolaisen tulee osata TE3:n kurssin jälkeen terveystutkimuksesta (ydinainesanalyysi)
Completion mode:Oppimistehtävä
Literature:
Oppimateriaali

Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. (268 s)
Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. 2013. Tutki ja kirjoita. 15.-17. painos. Helsinki: Tammi. (464 s.) (soveltuvin osin) Aikaisemmatkin painokset käyvät, jotka on julkaistu 2004 tai myöhemmin.
Menetelmäopetuksen tietovaranto. Tampereen yliopisto. http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/
Menetelmäpolkuja humanisteille. Jyväskylän yliopisto. https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja
Nummenmaa, L. 2011. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 3. painos (myös aikaisemmat painokset käyvät). Helsinki: Sanoma Pro Oy. (468 s)
Sarja, T. 2016. Kuka oikein tietää - Kun mielipide haastoi tieteen. Jyväskylä: Docendo. (235 s)
Silverman, D. 2011. Interpreting qualitative data: a guide to the principles of qualitative research. 4. painos (myös 3. painos käy). Thousand Oaks, CA: Sage. (500 s.)
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi. Helsinki: Tammi. (175 s)
Uhari, M. & Nieminen, P. 2012. Epidemiologia ja biostatistiikka. 2. painos. Helsinki: Duodecim. (316 s)

Further information:Syys- ja kevätlukukausi
Evaluation:
Grade scale

0-5