Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.3.2023 20:55

KIKA4020 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma, 10 op, Tutkielma, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 22.1.23 klo 12:00.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 22.1.23 klo 12:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 10 op
Ilmoittautuneita: 12
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:Hämeen kesäyliopisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Osallistuminen seminaaritapaamisiin on edellytys kurssin suorittamiselle. Lue jakson esitiedot (alta) huolella ennen kuin ilmoittaudut. Vaaditut jaksot tulee suorittaa valmiiksi ennen ilmoittautumista.

Sisältö:

Kandidaatintutkielman laatiminen seminaarityöskentelyn tukemana. Seminaarissa ja samalla kandidaatintutkielmassa kehitetään kriittistä ja analyyttistä ajattelua, tiedonhankinnan ja -tuottamisen taitoja, vastuunotto- ja päätöksentekokykyä, itsesäätely-, ongelmanratkaisu- ja esiintymistaitoja sekä rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoa sekä tutustutaan tutkimuseettisiin periaatteisiin. 

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· aikatauluttaa kirjoitus- ja tutkimusprosessin eri vaiheet

· valita ja rajata tutkimusaiheen ja laatia tutkimussuunnitelman

· tehdä ohjatusti tiedonhakuja tutkimusaiheeseensa liittyvistä tärkeimmistä tiedonlähteistä sekä arvioida kriittisesti lähdeaineistoa

· tehdä tutkimussuunnitelman pohjalta tieteellisen tutkielman noudattaen tutkimusetiikan periaatteita

· soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymysten selvittämisessä

· kirjoittaa tutkielman johdonmukaisesti ja argumentoiden sekä tieteellisen viestinnän konventioita noudattaen

· esitellä tutkimustaan ja perustella tekemiänsä valintoja ja arvioida tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä

· arvioida rakentavasti ja kriittisesti muiden tutkimuksia ja esitelmiä. 

Esitiedot:

Tämän jakson suorittaminen edellyttää edeltäviä opintoja/esitietoja. Huolehdithan, että sinulla on vaadittavat edeltävät opinnot suoritettu, jotta menestyt hyvin aineopintotasoisissa opinnoissa. Voimme tarvittaessa tarkistaa edeltävät opintosi opiskelusi aikana. Ennen seminaaria tulee olla suoritettuna vähintään 20 op aineopintoja, jossa mukana KIKA4001 Luova elämäkerrallinen kirjoittaminen, KIKV1009 Kirjoittaminen luovana prosessina sekä joko TAIA401 Tutkimusvalmiudet tai YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät.

Vuosien 2017 - 2020 opetussuunnitelman mukaan aineopinnot tehneiltä edellytetään siirtymäaikana aineopintojen kokonaisuus (35 op) ja joko TAIA401 tai YFIA200. (Tätä vanhemman opetussuunnitelman mukaan aineopintoja tehneet: täydentäkää esitiedot voimassa olevan suunnitelman vaateiden mukaiseksi.)

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden. 
Suoritustavat:

Suoritustavat voivat vaihdella eri yhteistyöoppilaitoksissa, esimerkiksi tutkielmaan voi liittyä pakollista lähiopetusta.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.