Takaisin Opastuksen pääsivulle | Takaisin Kurssihallinnan ohjeeseen

Arvosteluohje

 1. Yleistä arvostelusta
 2. Suora arvolauseiden anto
 3. Arvosteluasteikko
 4. Pistelaskukaava
  1. Arvostelufunktion lisääminen
  2. Arvostelufunktion kirjoittaminen
   1. Esimerkki 1
   2. Esimerkki 2
  3. Pistelaskufunktioissa käytettävät metodit
 5. Opiskelijoiden arvosteleminen kun käytetään arvosteluasteikkoa ja -funktiota
 6. Opintosuoritusten vieminen Joreen
 7. Ilmoitustaululle laitettavan listan tulostaminen

Yleistä arvostelusta

Kurssi on mahdollista arvostella joko antamalla arvolauseet suoraan tai monimutkaisemmalla tavalla muodostamalla kurssille arvosteluasteikko ja arvostelufunktio. Jälkimmäisellä tavalla lasketaan funktion avulla opiskelijoiden osasuorituksista (esim. välikokeet, harjoitustyöt tai -tehtävät) kokoamat pisteet yhteen ja haetaan asteikolta oikea arvolause. Ohjeessa annetaan neuvoja molempiin arvostelutapoihin.

Suora arvolauseiden anto

"Helpoin" tapa arvostella kurssi, on syöttää arvosanat käsin Korppiin. Suora arvolauseiden syöttö on helppo tapa, mikäli arvolause ei koostu useista osasuorituksista (välikokeet, harjoitustyö, demot jne.). Suorassa käsinsyötössä kannattaa olla tarkkana, jotta huolimattomuusvirheiltä vältyttäisiin.

Vaihe   Toiminto
1. Valitse navigointipuusta yksittäisen kurssin alta Opintosuoritukset.
2. Mene välilehdelle Arvolauseiden syöttö, jolloin saat esille Kuvan 1 kaltaisen sivun.
Arvolauseiden syöttö -sivu

Kuva 1. Arvolauseiden syöttäminen käsin

Arvostele opiskelijoita ryhmästä:
Voit valita ryhmän (esim. välikoe 1 tai tentti) tai kaikki kurssilaiset arvosteltavaksi. (Voit hakea lisäksi vielä tietyn ryhmän jäseniä sukunimen mukaan, kts. seuraava kohta)
Sukunimiehto:
Voit hakea arvosteltavia myös sukunimen tai sukunimen alun mukaan. Pilkulla erotellen voit hakea useamman nimen mukaan. Voit yhdistää sukunimi-haun ryhmähaun kanssa, jolloin voit hakea tiettyjä ryhmäläisiä.
Opiskelijoiden määrä per näyttö:
Opiskelijoiden määrä per näyttö -arvolla voit vaikuttaa siihen montako opiskelijaa näytetään kerrallaan sivulla. Seuraava- ja Edellinen -painikkeilla voit siirtyä eri näytöllisten välillä. Näytölle ei kannata ottaa kovin montaa kerralla, sillä arvolauseiden syötössä tulee helposti huolimattomuusvirheitä, jos rivejä on paljon.
Näytä myös opintorekisteriin lähetetyt
Jos asetat Näytä myös jo opintorekisteriin lähetetyt -valintaruudun valituksi, voit muokata myös jo opintorekisteriin lähetettyjä suorituksia.
Näytä myös opintoviikot
Ruksaamalla Näytä myös opintoviikot, saat arvostelun yhteyteen näkymään myös opintoviikkomäärän, joka kurssista kirjataan. Jos opintojaksolle on määritelty mahdollisuus saada eri määrä opintoviikkoja tai opintopisteitä, kannattaa valita opintoviikot/-pisteet näkyviin. Tällöin voit valita kullekin opiskelijalle oikean määrän opintoviikkoja/-pisteitä.
Arvolauseen tyyppi
Voit valita kurssille (tai tentille) haluamasi arvolauseen tyypin. Vaihtoehtoina on 1-5 ja Hyväksytty.
3. Täytä tarvittavat kentät ja paina Hae. Haun tuloksena saat ne kurssin tai ryhmän opiskelijat, joilla hakuehdot ovat voimassa
4. Nyt voit asettaa kullekin haetulle opiskelijalle arvolauseen (ja opintoviikkomäärän jos edellä valitsit tämän asetettavaksi).
5. Tallenna -painikkeella voit tallentaa syöttämäsi arvolauseet. Tallenna ja poistu -nappi tallentaa tiedot ja poistuu sivulta. Jos haluat, että sivulle syöttämäsi tiedot lähetetään opintorekisteriin, paina Tallenna ja lähetä opintorekisteriin.
6. Tällöin sinut ohjataan sivulle, josta voit määritellä opintorekisterin viennin tiedot (suorituspvm, opettaja). [Lisää opintorekisteriin viennistä].

Arvosteluasteikko

Vaihe   Toiminto
1. Valitse yksittäisen kurssin alta navigointipuusta Opintosuoritukset -sivulta välilehti Arvosteluasteikko..
2. Mikäli kurssille ei vielä ole määritelty yhtään asteikkoa, valitse Lisää uusi asteikko arvosteluasteikon alasvetovalikosta.
3. Anna asteikolle nimi, joka eroaa muista saman kurssin asteikkojen nimistä.
4. Valitse lisäksi asteikon tyyppi, joka voi olla joko 1-3, TT-ET, Approbatur-Laudatur tai Hyväksytty-Hylätty. Asteikko on myös mahdollista kopioida joltain muulta kurssilta valitsemalla Kopioi olemassaoleva asteikko pohjaksi. Olemassaolevan asteikon kopioimisesta pääsee takaisin "tyhjään asteikkoon" valitsemalla Luo tyhjä asteikko.
5. Siirry seuraavaksi määrittelemään asteikon pisterajoja painamalla Määritä pisterajat -painiketta.
6. Mikäli kyseessä on lineearisesti muodostettava asteikko, riittää että merkitset pisterajoiki vain pisteet, joiden väliin asteikko muodostetaan, ja asetat merkityksi Täytä puuttuvat pisteet lineaarisesti -kohta sekä asetat luotavien pisteiden tarkkuus (Kuva 2).
7. Voit kirjoittaa pisteet myös itsekin. Mikäli asteikkoa ei luoda automaattisesti (lineaarisesti), pisteyttämättä jätettyjä arvolauseita ei oteta mukaan asteikkoon.
8. Tallenna asteikko kurssille Luo asteikko -painikeesta. Jos Luo asteikko täydensi puuttuvat pisteet, paina vielä Tallenna
Arvosteluasteikko

Kuva 2. Arvosteluasteikko

Pistelaskukaava

Pistelaskukaava kirjoitetaan arvostelufunktioksi, jolla kurssi voidaan automaattisesti arvostella. Mikäli funktion tekeminen itse tuntuu liian vaikealta, voit aivan hyvin ottaa yhteyttä Korppi-ylläpitoon (korppi@jyu.fi) ja pyytää apua. Jokaisella kurssilla on hieman erilainen arvosteluperuste muihin verrattuna, joten siksi yhtä yleistä ja kaikille yhteistä arvostelufunktiota ei ole voitu kehittää.

Arvostelufunktion lisääminen

Vaihe   Toiminto
1. Mikäli kurssilla ei ennestään ole arvostelufunktioita, on sellainen luotava (Opetus - kurssin nimi - Opintosuoritukset ja välilehti Arvostelufunktio), katso Kuva 3).
2. Anna uudelle funktiolle kurssin muista arvostelufunktioista eroava nimi.
3. Kuvaus ei ole pakollinen, mutta hyödyllinen. Yleensä siinä kannattaa mainita ainakin kurssi, jota varten funktio on muodostettu, miksei myös joitakin yleisiä tietoja itse funktiosta.
4. Määrittele lisäksi funktiolle käyttäjäryhmä. Vaihtoehtoja ovat opettajat ja tuntiopettajat. Käyttäjäryhmänä on automaattisesti opettajat, jolloin vain kurssin opettajat voivat arvostella kurssin. Jos kurssilla valittuna olevalla arvostelufunktiolla käyttäjäryhmänä on tuntiopettajat, myös kurssin tuntiopettajat voivat arvostella opiskelijoita lomakkeen täytön yhteydessä.
5. Voit kopioida kurssille muiden luomia arvostelufunktioita Kopioi olemassa oleva funktio pohjaksi -optiolla. Takaisin oman funktion luontiin pääset, kun valitset Luo tyhjä funktio.
6. Luo uusi funktio Luo funktio -painikkeesta.
Arvostelufunktion luonti

Kuva 3. Arvostelufunktion luonti

Arvostelufunktion kirjoittaminen

Varsinainen funktion kirjoittaminen tapahtuu vasta funktion lisäämisen jälkeen.

Esimerkki 1

Esimerkkikurssilla opiskelijan pitää saada puolet demopisteistä, joten maksimidemopistemäärän ollessa 40, tulee siis opiskelijalla olla 20 pistettä demoista. Maksimitenttipistemäärä on 5 tehtävää x 6 pistettä eli 30 pistettä, joten opiskelijan tulee saada vähintään 15 pistettä läpäistäkseen tentin. Kurssin minimipistemääräksi muotoutuu näin 20+15=35 pistettä.

Kurssin arvostelu perustuu siis demopisteisiin ja tenttipisteisiin, joista arvolause lasketaan. Pistelaskussa tarvittavat kentät ovat siis lomakkeisiin "Tentti" ja "Demot" asetettuja kenttiä. Valitaan nämä kentät {0}Olemassaolevat kentät{1} -listasta. Painamalla "nuoli"-painiketta (=>) kentät siirtyvät {0}Pistelaskussa tarvittavat kentät{0} -laatikkoon. Laatikkoon voi myös itse kirjoittaa tarvittavat kentät, mutta pitää muistaa noudattaa oikeaa syntaksia, eli yksi kenttä otetaan mukaan kirjoittamalla

tools.use("kentän_sisäinen_nimi");

Kun tarvittavat kentät on listattu, kirjoitetaan itse funktio [lisätietoa funktioissa käytettävistä apumetodeista]. Tarvittava funktio muodostuu seuraavanlaiseksi (katso myös Kuva 4):

   //Vähimmäispisteet kurssin läpäisemiseksi:
//puolet demopisteistä ja puolet tenttipisteistä
//eli 35 pistettä
MIN = (5*8)/2 + (5*6)/2;
//lasketaan demopisteiden summa:
demopisteet = tools.getSum("Demot_",1,5);
//lasketaan tenttipisteiden summa:
tenttipisteet = tools.getSum("Tentti_",1,5);
kokonaispisteet = demopisteet + tenttipisteet;
//jos kokonaispisteitä on tarpeeksi jatketaan arvostelua
if (kokonaispisteet > MIN) {
//selvitetään arvolause tulos-muuttujaan
tulos = tools.getGrade(kokonaispisteet);
//tallennetaan tulos asteikolla 1-5 käytettäväksi
tools.saveGrade(tulos);
//tallennetaan tulos myös arvolause-kenttään opiskelijoille nähtäväksi
//arvolause-kentän sisäinen nimi on Tentti_6!
tools.setString("Tentti_6", tulos);
}
Arvostelufunktio

Kuva 4. Arvostelufunktio

Tallennetaan vielä funktio (tai muutokset siihen) Tallenna funktio -painikkeesta.

Esimerkki 2

Toisessa esimerkissä kurssilla on kolme osatenttiä, joissa kussakin kolme tehtävää. Lisäksi harjoitustyöt pitää olla tehtynä. Kussakin osatentissä saa kustakin kolmesta tehtävästä pisteitä 0-3, tehtävien keskiarvo on kyseisen tentin tulos, keskiarvon oltava vähintään 1. Kurssin kokonaistulos on hyväksyttyjen osatenttien tulosten keskiarvo.

Oletetaan, että tarvittavat lomakkeet on luotu ja niille on tehty kentät

  tentti1_t1, tentti1_t2, tentti1_t3, tentti1_s,
tentti2_t1, tentti2_t2, tentti2_t3, tentti2_s,
tentti3_t1, tentti3_t2, tentti3_t3, tentti3_s,
pisteet, harkkatyo, arvolause.

Funktio muodostuu seuraavanlaiseksi:

  // jos harkkatyö on tehty, jatketaan arvostelua
	harkka = tools.getValue("harkkatyo");
	hyvtentteja = 0;
	// tenttien summa
	tenttisumma = 0;
	for (i=1; i<=3; i++) {
	 // osatentin tulos
	 tentti = tools.getSum("tentti"+i+"_t",1,3)/3;
	 tools.setDouble("tentti"+i+"_s", tentti);
	 // jos osatentin tulos on hyväksytty, jatketaan
	 if (tentti >= 1) {
	   tenttisumma += tentti;
	   hyvtentteja += 1;
	}

	//jos kaikki tentit ja harkka on hyväksytty jatketaan
	if ( (hyvtentteja==3) && (harkka) && (harkka != "") ) {
	 // kurssin kokonaistulos:
	 tulos = tenttisumma/3;
	 // tallennetaan tulos asteikolla 1-5 käytettäväksi
	 tools.saveGrade(tulos);
	 tools.setDouble("pisteet", tulos);
	 tools.setString("arvolause", tulos);
	}
  

Pistelaskufunktioissa käytettävät metodit

Tässä on esitelty pistelaskufunktioissa käytettävät metodit. Lisää metodeja voidaan ehdottaa Korppi-ylläpidolle. Metodit otetaan funktiossa käyttööntools -etuliitteellä

  tools.getStudentName();
  String getStudentName();
  

Palauttaa arvosteluvuorossa olevan opiskelijan nimen muodossa Sukunimi Etunimi.

double getDefaultPoints();

Palauttaa kurssin oletuksena olevan opintopistemäärän.

double getDefaultCredits();

Palauttaa kurssin oletuksena olevan opintoviikkomäärän.

setInt(kentän_nimi, uusi_arvo);
setDouble(kentän_nimi, uusi_arvo);
setString(kentän_nimi, uusi_arvo);
String getValue(kentän_nimi, oletusarvo);
int getInt(kentän_nimi, oletusarvo);
double getDouble(kentän_nimi, oletusarvo);
String getString(kentän_nimi, oletusarvo);
String getValue(kentän_nimi);
int getInt(kentän_nimi);
double getDouble(kentän_nimi);
String getString(kentän_nimi);
  

Palauttavat halutun kentän arvon, tai kentän puuttuessa kentän tyypistä riippuen joko tyhjän merkkijonon tai nollan.

double getSum(kentän_nimi, i1, i2);

Palauttaa kenttien kentän_nimi +i1 ... kentän_nimi+i2 summan. Esimerkiksi, jos on luotu tehtäväkentät t1, t2 ja t3, saadaan kenttien summa kutsulla getSum("t",1,3);

saveGrade(arvolause, opintopisteet, opintoviikot);

Tallentaa opiskelijalle arvolauseen (asteikolla 1-5), opintopistemäärän ja opintoviikkomäärän tietokantaan. Asteikolla hyväksytty/hylätty arvolause voidaan tallentaa, kun arvolause-muuttujassa annetaan merkkijono "hyväksytty" tai "passed".

saveGrade(arvolause);

Tallentaa arvolauseen opiskelijalle tietokantaan (asteikolla 1-5). Opintopiste- ja -viikkomääräksi kirjataan kurssin oletusopintopisteet ja -viikot.

String getGrade(pisteet);

Palauttaa pisteitä vastaavan arvolauseen

double getDefaultCredits(oletusarvo);

Palauttaa kurssin oletuksena olevan opintoviikkomäärän, tai mikäli kurssin oletus on 0 opintoviikkoa, palautetaan oletusarvo.

double getDefaultCredits();

Palauttaa kurssin oletuksena olevan opintoviikkomäärän.

double getDefaultPoints(oletusarvo);

Palauttaa kurssin oletuksena olevan opintopistemäärän, tai mikäli kurssin oletus on 0 opintopistettä, palautetaan oletusarvo.

double getDefaultPoints();

Palauttaa kurssin oletuksena olevan opintopistemäärän.

print(teksti);

Tulostaa tekstin näytölle. Kätevä metodi funktion toiminnan testauksessa.

Opiskelijoiden arvosteleminen kun käytetään arvosteluasteikkoa ja -funktiota

Vaihe   Toiminto
1. Varmista, että olet luonut arvosteluasteikon ja muodostanut funktion sekä tarvittavat lomakkeet.
2. Anna opiskelijoille tarvittavat demopisteet, välikoepisteet, harjoitustyöhyvitykset jne (Opetus - Kurssin nimi - Lomakkeen täyttö) [ohje lomakkeen täyttöön].
3. Kun olet antanut pisteet kaikista arvosteluun vaikuttavista osasuorituksista, paina Arvostele näkyvät henkilöt tai jos olet arvostellut jo kaikki kurssilaiset voit painaa vaihtoehtoisesti Arvostele kaikki kurssilaiset. Molemmat napit suorittavat luomasi arvostelufunktion.
4. Tämän jälkeen voit siirtää tulokset heti Joreen painamalla Lähteä tulokset JOREen -nappia tai voit siirtää tulokset myös myöhemmin (Opetus - Kurssin nimi - Opintosuoritukset).
Opiskelijoiden arvostelu opiskelijoiden tietojen päivityksen kautta

Kuva 4. Opiskelijoiden arvostelu opiskelijoiden tietojen päivityksen kautta

Opintosuoritusten vieminen opintorekistereihin

Voit lähettää opintosuoritukset heti arvostelun yhteydessä painamalla Tallenna ja lähetä opintorekisteriin -painikkeesta. Voit tehdä opintorekisteriin viennin myös myöhemmin. Suoritusten siirtäminen voidaan tällöin aloittaa valitsemalla puusta Opetus - Kurssin nimi - Opintosuoritukset. Opintosuoritukset sivun alalaidassa lomake, jolla suoritukset siirretään. Opintorekisteriin lähetetään vain niiden opiskelijoiden tiedot, joiden arvolause on muuttunut aikaisemmasta tai joiden arvolausetta ei ole aiemmin lähettetty Korpin kautta. Seuraavaksi ohjeita arvolauseiden vientiin (katso Kuva 4):

Vaihe   Toiminto
1. Korjaa sivun alareunassa olevaa suorituspäivämäärää, jos opintorekisteriin vietävä suorituspäivämäärän tulee olla jotain muuta kuin kuluva päivä.
2. Valitse opettajalistasta oikea opettaja.
3. Paina Näytä opintorekisteriin lähetettävät tiedot -painiketta.
Arvostelufunktio

Kuva 5. Arvostelufunktio

Vaihe   Toiminto
4. Järjestelmä esittää listan tehtävistä siirroista jaoteltuna kohderekisterin mukaan. Suorituksen siirron tila-sarake kertoo mahdollisista ongelmista siirossa. Jos näytetyt tiedot ovat oikein, voit lähettää tiedot opintorekistereihin painamalla alareunassa olevaa Lähetä rekistereihin -painiketta. Palaa lähettämättä -painikkeella tietoja ei lähetetä. Jos listassa on suorituksia, joiden et halua siirtyvän opintorekisteriin (esim. testauksia), ilmoita poistettavat suoritukset kera kurssin koodin ja nimen Korppi-ylläpidolle Pistelaskufunktion avulla voit poistaa myös suorituksia: tools.removeGrade() tai tools.saveGrade("") merkitsee suorituksen poistetuksi. Virheitä sisältävät suoritukset kirjautuvat rekisteriin vasta rekisterin ylläpitäjän tarkistuksen jälkeen. Virheitä voivat aiheuttaa esimerkiksi puutteet opinto-oikeuksissa. Huomioithan, että opintorekisteriin lähetettyjä suorituksia ei poisteta ylläpidon toimesta, joten tarkista listan oikeellisuus ennen lähettämistä.
5. Muista tarvittaessa tulostaa ilmoitustaululle lista tuloksista ennen kuin poistut opintorekisteriin lähetettävät tiedot -sivulta, ohje seuraavana.

Ilmoitustaululle laitettavan listan tulostaminen

Ilmoitustaululle tulostettavan listan saat edelliseltä Kurssisuoritusten rekisteröinti -sivulta oikeassa yläreunassa sijaitsevan Tulostettava lista -lomakkeen avulla seuraavasti:

Vaihe   Toiminto
1. Valitse listan kieleksi joko suomi tai englanti.
2. Kirjoita (tentin) osallistujien lukumäärä, jonka avulla voidaan laskea hylättyjen lukumäärä.
3. Paina Tee tulostettava PDF-versio -painiketta, jolloin saat muodostetun PDF-version selaimeesi.

Takaisin Opastuksen pääsivulle | Takaisin Kurssihallinnan ohjeeseen