Takaisin Opastuksen pääsivulle

HOPSit Korpissa - Opiskelijan ohje

HOPSeihin liittyvät toiminnot

1. Mikä ihmeen HOPS?

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma on opiskelijan laatima suunnitelma opintojen tavoitteista ja tutkinnon suorittamisesta. Sen tarkoituksena on hahmottaa koulutukseen käytettävää aikaa sekä selkiyttää oman opiskelun lähtökohtia ja päämääriä.
Korppi-järjestelmässä olevalla HOPSien hallintaosalla (myös eHOPS-sovelluksesta puhutaan) opiskelija voi suunnitella opintonsa kokonaisuudessaan kurssitasolle asti. Opinnot voi myös aikatauluttaa ja niihin voi liittää perusteluja.

Korpin HOPS-sovellusta kehitetään koko ajan. Siihen liittyvää palautetta ja parannusehdotuksia otetaan vastaan (palautelomakkeeseen)

2. HOPSeihin liittyviä käsitteitä

Käsitteet tutkinto-ohjelma, opintokokonaisuus, ryhmittely, opintojakso, tutkintorakenteeseen kuuluva ja malliopintosuunnitelma liittyvät kiinteästi HOPSeihin. Kyseisillä termeillä tarkoitetaan seuraavaa:

Tutkinto-ohjelma
Tutkinto-ohjelmilla tarkoitetaan virallisia (tiedekunnissa hyväksyttyjä) tutkinnon sisällön määritteleviä vaatimuksia, joiden perusteella opiskelija voi valmistua kyseiseltä laitokselta. Kullakin laitoksella voi olla useita tutkinto-ohjelmia riippuen mm. lukuvuodesta ja pääaineesta. Opiskelijan on tarkoituksena aloittaa HOPSinsa suunnitteleminen jonkin tutkinto-ohjelman pohjalta.
Opintokokonaisuus
Opintokokonaisuudet ovat yleensä tietyn pääaineen opintojaksoja kokoavia, tutkinto-ohjelmaa suppeampia kokonaisuuksia, kuten perus- tai syventävät opinnot. Tutkinto-ohjelmat rakentuvat opintokokonaisuuksista ja opintojaksoista. Yksi opintokokonaisuus voi liittyä useampaan tutkinto-ohjelmaan. Opintokokonaisuudet voivat myös rakentua sisäkkäin toisista opintokokonaisuuksista ja yksittäisistä opintojaksoista.
Ryhmittely
Ryhmittely on eHOPS-sovelluksen yhteydessä käytetty sana opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia ryhmittelevästä kokonaisuudesta. Ryhmittelyn avulla voidaan yhdistää elementtejä eli opintojaksoja, opintokokonaisuuksia ja tutkinto-ohjelmia yhteen rakenteen selkeyttämiseksi. Ryhmittely voi myös olla "avoin", jolloin siihen ei ole liitetty yhtään elementtiä. Kuvassa 1 oleva Yleisopinnot on esimerkki ryhmittelystä.
Opintojakso
Opintojakso on pienin suoritettava opintosuoritusrekisteriin merkittävä opintojen osa. Kurssi on opintojakson ilmentymä. Käytännön puheessa opintojaksoja nimitetään usein kursseiksi. Korpissa opintojaksoja kutsuttiin ennen kurssinimikkeiksi.
Tutkintorakenteeseen kuuluva
Opintojakso tai -kokonaisuus, jonka Korppi-vastaava on liittänyt tutkinto-ohjelmaan. Luotuasi uuden opintosuunnitelman, tulevat nämä näkyviin muokkausnäkymään.
Malliopintosuunnitelma
Malliopintosuunnitelma on Korppi-vastaavan laatima opintosuunnitelma, johon hän on esimerkiksi kirjannut opintojaksoille suositeltavia suoritusaikoja tai suositeltavia sivuaineita. Malliopintosuunnitelma on siis tehty jonkin tutkinto-ohjelman pohjalta. Jos halutun tutkinto-ohjelman pohjalta on tehty malliopintosuunnitelma, voi opiskelija ottaa mallin oman suunnitelmansa pohjaksi.

3. Esimerkki opintosuunnitelman tekemisestä ja siihen liittyvistä käsitteistä

Alla olevassa kuvassa on esitetty esimerkkinä opintosuunnitelma, joka on laadittu viestintätieteiden laitoksella kandidaatin ja maisterin tutkintoihin vaadittavan tutkinto-ohjelman pohjalta (pääaineena yhteisöviestintä).

Uuden opintosuunnitelman luonti.

Kuva 1. Esimerkkisuunnitelma.

3.1 Uuden opintosuunnitelman luonti

Seuraavaksi selvennetään askeleittain kuinka esimerkki on tehty.

Vaihe   Toiminto
1. Uuden opintosuunnitelman luonti alkaa Opintojen suunnittelu -sivun linkistä Luo uusi opintosuunnitelma.
2. Hae Tutkintorakenteen haku -sivulla (kuva 2) tutkinto-ohjelma opintosuunnitelman pohjaksi. Hakua voi rajata sekä organisaation että hakusanan avulla.
Uuden opintosuunnitelman luonti.

Kuva 2. Tutkinto-ohjelmien haku (vaihe 1).

Vaihe   Toiminto
3. Hakuehtoja vastaavat tutkintorakenteet esitetään alasvetovalikossa, josta haluttu tutkintorakenne valitaan (kuva 3). Voit halutessasi esikatsella haluamaasi tutkinto-ohjelmaa Esikatsele tutkinto-ohjelmaa -painikkeesta.
4. Opintopiste-opiskelijat valitsevat suunnitelmansa pohjaksi tutkinto-ohjelman, joka sisältää sekä kandidaatin että maisterin vaatimukset, jos tällainen vaatimus vain löytyy. Nimenä voi olla esim. "Kandidaatti ja maisteri" tai "HuK ja FM" organisaation nimeämistavasta riippuen.
4. Jos haluamaasi tutkinto-ohjelmaa ei löydy, ei laitoksesi Korppi-vastaava ole syöttänyt sitä Korppiin. Kaikkia tutkinto-ohjelmia ei ole vielä syötetty, koska sovellus ei ole vielä käytössä joka laitoksella. Tällöin voit halutessasi valita Jyväskylän yliopiston alta löytyvän tyhjän vaatimuksen (Maisteri tai Kandidaatti). Tutkinnon sisältö pitää silloin valitettavasti itse kasata. Jos et halua tätä tehdä, niin et valitettavasti voi vielä tehdä opintosuunnitelmaasi Korpissa.
5. Kun haluat jatkaa, paina Seuraava -painiketta.
Uuden opintosuunnitelman luonti.

Kuva 3. Tutkinto-ohjelmien valitseminen (vaihe 1).

Vaihe   Toiminto
6. Jos tutkinto-ohjelman pohjalta ei ole tehty malliopintosuunnitelmaa, siirrytään järjestelmässä suoraan vaiheeseen 3 (käyttöohjeessa vaiheeseen 11, kuva 6).
7. Muulloin siirrytään Mallin pohjaksi ottaminen -sivulle (kuva 4). Tällä sivulla oman opintosuunnitelman pohjaksi voi ottaa Korppi-vastaavan tekemän malliopintosuunnitelman.
8. Tämä onnistuu painamalla Hae pohjaksi malliopintosuunnitelma -painiketta, jolloin siirrytään järjestelmässä vaiheeseen 3 (käyttöohjeessa vaihe 10, kuva 5).
9. Jos malliopintosuunnitelmaa ei halua ottaa pohjaksi, painetaan Jatka hakematta mallia -painiketta. Tällöin siirrytään kuvan 6 tilanteeseen.
Uuden opintosuunnitelman luonti.

Kuva 4. Malliopintosuunnitelma pohjaksi (vaihe 2).

Vaihe   Toiminto
10. Kirjoita suunnitelman nimi Suunnitelman nimi -kohtaan, kirjaa opintosuunnitelman aloitusvuodeksi haluamasi vuosi Aloitusvuosi -kohtaan ja paina Luo uusi opintosuunnitelma mallin pohjalta -painiketta (kuva 5).
Uuden opintosuunnitelman luonti.

Kuva 5. Opintosuunnitelman luonti mallin pohjalta (vaihe 3).

Vaihe   Toiminto
11. Opintosuunnitelman nimeämissivulla (kuva 6) opintosuunnitelmalle annetaan nimi. Nimeksi tulee oletuksena tutkinto-ohjelman nimi.
12. Luo uusi opintosuunnitelma -painikkeesta painaminen luo uudenopintosuunnitelman.
Uuden opintosuunnitelman luonti.

Kuva 6. Opintosuunnitelman luonti (vaihe 3).

3.2 Opintosuunnitelman muokkaus

Uuden opintosuunnitelman luonnin jälkeen siirrytään muokkausnäkymään, jossa opintosuunnitelman muokkaus tapahtuu. Sivulle tultaessa on näkyvissä vain ensimmäisen tason elementit (ks. kuva 7). Ne saa auki klikkaamalla joko elementin nimeä tai sen edessä olevaa +-merkkiä. Suunnitelman vasemmassa yläreunassa on linkki Avaa kaikki, joka avaa koko rakenteen auki. Jos olet avannut jotain elementtejä, ilmestyy ylälaitaan myös Sulje kaikki -linkki. Tutkintorakenteeseen kuulumattomien kurssien lisäys hoidetaan erilliseltä sivulta, jolle on linkit muokkausnäkymässä.

Opintosuunnitelman muokkaus.

Kuva 7. Opintosuunnitelman muokkausnäkymä. Ainoastaan ensimmäisen tason otsikot näkyvissä.

Opintosuunnitelman muokkaus.

Kuva 8. Opintosuunnitelman muokkaus.

3.2.1 Lisäys ja poisto

Opintojakso tulee aina lisätä jonkun ryhmittelyn (kokonaisuuden) alle. Tutkintorakenteeseen kuuluvia elementtejä (opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia) voi lisätä avaamalla opintokokonaisuuden, jonka alle elementin haluaa lisätä ja valitsemalla sen. poistaminen tapahtuu poistettavan elementin kohdalla olevan Poista -linkin kautta. Muutokset täytyy aina tallentaa painamalla Tallenna tiedot.

Opintosuunnitelman muokkaus.

Kuva 9. Lisäys ja poisto.

Jos haluat lisätä opintosuunnitelmaasi Korppi-vastaavan tekemään tutkintorakenteeseen kuulumattoman opintojakson tai -kokonaisuuden, lisätään se erillisellä sivulla (ks. Muiden opintojaksojen lisäys).

3.2.2 Muiden opintojaksojen lisäys

Pystyt lisäämään opintosuunnitelmaasi opintojaksoja, joita ei ole oletuksena mukana. Lisäyksen aloitat avaamalla opintokokonaisuuden, jonka alle haluat opintojakson lisätä. Opintokokonaisuuden nimen perässä olevasta Lisää muuta -linkistä pääset Lisää muu opintojakso -sivulle. Siellä voit hakea opintojaksoja joko vapaalla haulla tai laitoksen perusteella. Löytyneestä listasta valitaan halutut opintojaksot ja painetaan Tallenna.

Vanhentuneita opintojaksoja voi hakea painamalla Hae vanhentuneista -linkkiä. Voit lisätä suunnitelmaasi myös jo suorittamiasi opintojaksoja Hae suoritetut -linkistä. Suoritettujen ja vanhentuneiden opintojaksojen lisäys tapahtuu samalla tavalla kuin muidenkin opintojaksojen. Löytyneestä listasta siis valitaan halutut ja painetaan Tallenna.

3.2.3 Muiden opintokokonaisuuksien lisäys

Jos haluaa lisätä opintosuunnitelmaansa muita kuin tutkintorakenteeseen kuuluvia opintokokonaisuuksia, tulee ensin avata opintokokonaisuus, jonka alle opintokokonaisuuden haluaa lisätä. Opintokokonaisuuden nimen perässä olevasta Lisää muuta -linkistä pääset Lisää muu opintojakso -sivulle. Menemällä Lisää muu opintokokonaisuus -välilehdelle voit hakea opintokokonaisuuksia joko vapaalla haulla tai laitoksen perusteella. Löytyneitä opintokokonaisuuksia pääsee tarkastelemaan opintokokonaisuuden nimeä painamalla. Esikatselusta voi palata opintokokonaisuuden lisäykseen Takaisin-linkistä. Listasta valitaan halutut opintokokonaisuudet ja painetaan Lisää valitut suunnitelmaan -painiketta.

Opintokokonaisuuksien syöttäminen sovellukseen on opintokokonaisuuksista vastaavien laitoksien vastuulla. Kaikkia Jyväskylän yliopiston opintokokonaisuuksia ei valitettavasti ole vielä sovellukseen syötetty. Jos jokin opintokokonaisuus puuttuu, voit ottaa yhteyttä esimerkiksi opetuksen järjestävän laitoksen amanuenssiin ja pyytää, että hän syöttäisi puuttuvan opintokokonaisuuden sovellukseen. Jos haluamaasi opintokokonaisuutta ei löydy, voit myös itse laatia sen suunnitelmaasi tekemällä oman ryhmittelyn ja lisäämällä sen alle kokonaisuuteen kuuluvat kurssit.

Muun opintokokonaisuuden lisäys.

Kuva 10. Muun opintokokonaisuuden lisäys.

3.2.4 Oman ryhmittelyn lisäys

Oman ryhmittelyn lisäys alkaa avaamalla opintokokonaisuus, jonka alle ryhmittelyn haluaa lisätä ja painamalla Lisää muuta -linkkiä. Lisäyssivulla ryhmittelyn lisäys löytyy Lisää muu opintokokonaisuus -välilehdeltä. Ylälaidan linkistä Lisää oma ryhmittely tulee näkyviin kentät, joihin voi syöttää uuden ryhmittelyn nimen ja opintopistemäärän (tai opintoviikkomäärän, jos olet opintoviikko-opiskelija), sekä Lisää-painike (ks. kuva 11). Kirjoittamalla nimikenttään haluamasi ryhmittelyn nimen, kenttään "op:t" opintopistemäärän ja painamalla Lisää, lisäät ryhmittelyn suunnitelmaasi. Nimeä ja opintopistemäärää ei voi muokata lisäämisen jälkeen. Opintopistekenttään on siis tarkoitus kirjoittaa ryhmittelyyn vaadittava opintopistemäärä. Jos opintopistekenttään ei laita mitään, tulee opintopistemääräksi 0.

Oman ryhmittelyn lisäys.

Kuva 11. Oman ryhmittelyn lisäys.

3.2.5 Muualla suoritettujen opintojen lisäys

Jos haluaa lisätä opintosuunnitelmaansa muualla suoritettuja opintoja, tulee ensin avata opintokokonaisuus, jonka alle opintoja haluaa lisätä. Opintokokonaisuuden nimen perässä olevasta Lisää muuta -linkistä pääsee lisäyssivuille. Siellä tulee valita Lisää muualla suoritettuja opintoja -välilehti. Aukeavalla sivulla tulee valita opintojen uusi koodi alasvetolistasta sekä syöttää alkuperäinen koodi, opintojakson tai -kokonaisuuden nimi, mahdollinen WWW-osoite ja sekä alkuperäiset että halutut opintoviikko- tai opintopistemäärät. Perustelut-kentässä voi esimerkiksi kertoa mitä opintoja kyseiset muualla suoritetut opinnot voisivat korvata.

Huom! Korvaavuudet tulee anoa henkilökohtaisesti tiedekunnasta tai laitokselta (ks. laitoskohtaiset ohjeet). Pelkkä muualla suoritettujen opintojen laittaminen eHOPSiin ei riitä korvaavuuden saamiseksi rekisteriin.

Muualla suoritettujen opintojen lisäys.

Kuva 12. Muualla suoritettujen opintojen lisäys.

3.2.6 Opintojen aikatauluttaminen

Opintojaksoille sekä "tyhjille" (ei vielä suunniteltu sisältöä) kokonaisuuksille voi suunnitella aloitus- ja lopetusajan. Tämä tehdään muokkausnäkymässä valitsemalla opintojakson/opintokokonaisuuden kohdalla olevista alasvetovalikoista vuosi ja periodi (syksy I, syksy II, kevät I, kevät II tai kesä). Ryhmittelyiden (kokonaisuuksien) aloitus- ja lopetusajat lasketaan automaattisesti niiden sisältämien opintojaksojen aikojen perusteella. Muutokset täytyy aina tallentaa painamalla Tallenna tiedot -painiketta. Jos haluat laittaa opintojakson takaisin aikatauluttamattomaksi, se onnistuu valitsemalla muokkausnäkymässä opintojakson kohdalta sekä aloitus- että lopetusajoiksi "-".

Jyväskylän yliopiston lukuvuoden 2006-2007 jaksotus (periodit) löytyy täältä.

Aikataulunvalinta-alasvetolistat saa piilotettua muokkaussivun ylälaidassa olevasta Aikataulu-painikkeesta. Oletuksena painike on pohjassa eli aikataulutus on näkyvissä. Jos aikataulutus-alasvetolistat ovat piilotettuna, ne saa takaisin näkyviin painamalla Aikataulutus-painike pohjaan. Aikataulua voi tarkastella ja muuttaa myös aikataulunäkymässä (ks. kohta Aikataulunäkymä).

3.2.7 Perustelujen lisäys

Perusteluja voi lisätä jokaiselle suunnitelman elementille (opintokokonaisuudelle, -jaksolle, ryhmittelylle tai tutkinto-ohjelmalle). Perusteluja pääsee lisäämään Muokkaus-välilehden Perustelut-sarakkeessa olevaa Kynä ja paperi -kuvaketta painamalla. Perusteluja pääsee lisäämään myös Rakenne, Aikataulutus ja Perustelut -välilehdiltä. Kaikki opintojaksoon tai kokonaisuuteen liitetyt perustelut näkyvät perustelusivun alaosassa. Perusteluja ei voi poistaa. Viimeisintä omaa perustelua voi muokata, jos kukaan muu ei ole sen jälkeen lisännyt perusteluja. Uudelle perustelulle voi antaa otsikon ja perustelun tyyppi on valittava. Perustelun julkisuusaste on oletuksena julkinen. Yksityisiksi merkityt perustelut näkyvät ainoastaan suunnitelman omistajalle, joten perustelut suositellaan laitettavan julkisiksi.

Mahdolliset perustelun tyypit ovat seuraavat:

Pohdintaa suorituksen jälkeen
perustelulla voit kommentoida esimerkiksi opintojakson opetusta tai omaa suoriutumistasi.
Pohdintaa ennen suoritusta
perustelulla voit kirjoittaa ylös tavoitteitasi tai odotuksiasi ennen opintojakson tai -kokonaisuuden suoritusta.
Urasuunnittelu
vaihtoehdolla voit kirjata urasuunnitteluun liittyviä perusteluja.
Kommentti
sisältää lähinnä itselle tarkoitettuja huomioita opintojaksoihin ja -kokonaisuuksiin liittyen. Ne kuitenkin näkyvät myös muille.
Perustelu
-tyyppisellä perustelulla voit perustella esimerkiksi miksi olet valinnut jonkun tietyn opintojakson tai miksi olet ottanut jonkun pakollisen opintojakson pois suunnitelmastasi.
Perustelujen lisäys.

Kuva 13. Perustelut.

3.2.8 Opintosuunnitelman perustietojen muokkaus

Opintosuunnitelman nimeä ja tilaa pääsee muokkaamaan Yleiset tiedot -välilehdellä. Uuden opintosuunnitelman tilaksi tulee aina Suunnitteilla. Tilan muuttaminen onnistuu valitsemalla Tila-kohdan alasvetovalikosta haluttu tilan ja painamalla Tallenna.

Opintosuunnitelman tilat ovat seuraavat:
Suunnitteilla
-tilassa opintosuunnitelmaa ei voi hyväksyä, mutta ne, joilla on oikeudet tarkastella opintosuunnitelmaa, pääsevät sitä tarkastelemaan. Opintosuunnitelman on hyvä antaa olla tässä tilassa niin kauan, kunnes se on valmis hyväksytettäväksi.
Aktiivinen
-tilassa oleva opintosuunnitelma on hyväksyjän hyväksyttävissä. Yleensä opiskelijalla on vain yksi aktiivinen opintosuunnitelma. Aktiivisia opintosuunnitelmia voi olla kaksi esimerkiksi silloin kun toinen niistä on hyväksytty.
Vanhentunut
-tilassa oleva opintosuunnitelma ei ole enää käytössä. Sitä ei voi hyväksyä. Se kuitenkin näkyy kaikille, joilla on siihen oikeudet.
Poistettu
-tilassa opintosuunnitelma on poistettu. Se ei näy käyttäjille. Poistetun opintosuunnitelman saa takaisin ainoastaan ottamalla yhteyttä Korppi-ylläpitäjiin.
Perustietojen muokkaus.

Kuva 14. Perustietojen muokkaus.

3.2.9 Tarkastelu- ja muokkausoikeuksien jakaminen

Korppi-vastaava voi liittää oikeuksia tutkinto-ohjelmiin, joten jos olet tehnyt opintosuunnitelmasi sellaisen tutkinto-ohjelman pohjalta, johon on liitetty oikeuksia, kopioituvat nämä oikeudet suunnitelmaasi. Joillakin ryhmillä ja yksittäisillä henkilöillä saattaa siis olla oikeuksia suunnitelmaasi. Tarvittaessa voit Yleiset tiedot -välilehdellä antaa tarkasteluoikeudet myös jollekin muulle Korpista löytyvälle henkilölle tai ryhmälle. Myös muokkausoikeuksia voi jakaa (ks. kuva 14).

Seuraavaksi oikeuksien selitykset:

Tarkasteluoikeus
sisältää rakenteen, aikataulun ja suoritusmerkintöjen tarkasteluoikeudet.
Perustelujen tarkasteluoikeus
sisältää em. tarkasteluoikeuksien lisäksi perustelujen ja kommenttien tarkasteluoikeudet.
Kommentointioikeus
sisältää em. tarkastelu- ja perustelujen tarkasteluoikeuksien lisäksi kommenttien lisäämisoikeudet.
Muokkausoikeus
sisältää tarkasteluoikeudet sekä oikeuden muokata opintosuunnitelman rakennetta, aikataulua ja tilaa.
Kyselyiden tarkasteluoikeus
sisältää tarkasteluoikeuksien lisäksi kyselyiden tarkasteluoikeudet.
Esteellisyyskyselyn tarkasteluoikeus
sisältää tarkasteluoikeudet, kyselyiden tarkasteluoikeudet sekä esteellisyyskyselyn tarkasteluoikeudet.
Hyväksymisoikeus
sisältää tarkasteluoikeudet, hyväksymisleimojen lisäämis- ja poistamisoikeudet, koko suunnitelman hyväksymisoikeudet sekä aikaisemmin hyväksyttyjen HOPSien vanhentuneiksi merkkaamisoikeudet. Opiskelija ei voi antaa hyväksymisoikeuksia suunnitelmaansa, vaan sen tekee aina Korppi-vastaava.

3.2.10 Opintosuunnitelman kopiointi

Olemassa olevan opintosuunnitelman voi kopioida uuden opintosuunnitelman pohjaksi. Tämä onnistuu joko Yleiset tiedot -välilehdellä olevasta linkistä Kopioi tai Opintosuunnitelmien hallinta -sivun Kopioi opintosuunnitelma -linkistä. Jälkimmäisessä tapauksessa ensin pitää valita opintosuunnitelma, jonka haluaa kopioida. Uudelle opintosuunnitelmalle annetaan nimi ja painetaan Kopioi suunnitelma -painiketta.

Opintosuunnitelman kopiointi.

Kuva 15. Opintosuunnitelman kopiointi.

3.2.11 Viestin lähettäminen

eHOPSin kautta voi lähettää viestin jollekin, jolla on oikeuksia kyseiseen opintosuunnitelmaan. Viestin voi lähettää joko sähköpostina tai Korpin ilmoitustaululle tai molempiin. Viestin lähetys -sivulle pääsee Yleiset tiedot -välilehden Lähetä viesti ohjaajalle -linkistä. Viestin lähettäminen onnistuu seuraavasti:

Vaihe   Toiminto
1. Valitse henkilö, jolle haluat viestin lähettää Henkilö -kohdan valintalaatikosta. Listaan tulee niiden henkilöiden nimet, joilla on vähintään tarkasteluoikeudet opintosuunnitelmaan.
2. Kirjoita Viesti -kohtaan viestisi. Viestiin liitetään automaattisesti opintosuunnitelman nimi, opintosuunnitelman tekijän nimi sekä linkki opintosuunnitelmaan.
3. Valitse Lähetystapa -kohdasta lähetetäänkö viesti sähköpostina vai Korpin ilmoitustaululle. Voit myös valita molemmat.
4. Lähetä viesti painamalla Lähetä -painikkeesta.

3.2.12 Opintojakson siirto kokonaisuudesta toiseen

Tutkintorakenteeseen kuulumattoman itse lisätyn opintojakson voi siirtää kokonaisuudesta toiseen seuraavasti:

Vaihe   Toiminto
1. Paina opintojakson (jonka haluat siirtää) nimen perässä olevaa Siirrä-linkkiä.
2. Valitse avautuvalta sivulta kokonaisuus, johon haluat opintojakson siirtää.
3. Paina Siirrä.

3.3 Opintosuunnitelman tarkastelu

Opintosuunnitelman tarkasteluun on monta erilaista näkymää. Rakennenäkymässä suunnitelman rakenne on helposti hahmotettavissa. Aikataulunäkymässä opintojaksot on järjestetty lukukausittain. Vaatimusten noudattaminen -välilehdeltä voi seurata, miten suunnitelma noudattelee pohjalla olevia vaatimuksia. Perustelunäkymässä voi tarkastella opintosuunnitelmaan liitettyjä perusteluja. Opintosuunnitelmassa olevat kyselylomakkeet löytyvät Kyselyt-välilehdeltä.

Kaikissa näkymissä suorittamasi opintojaksot ja -kokonaisuudet näkyvät vihreällä taustavärillä ja kurssit, joille olet ilmoittautunut, keltaisella taustavärillä. Näkymissä on myös muita värejä ja symboleita, jotka on selitetty kunkin sivun alalaidassa.

Suoritettu opintokokonaisuus (joka on koottu opintosuoritusotteeseen) näkyy eHOPSissa koottuna siten, että sen alla on ne opintojaksot, jotka opintosuoritusotteessakin on eikä sen alle voi enää lisätä uusia opintojaksoja. Myös kaikki opintokokonaisuuden alla olleet otsikot poistuvat näkyvistä. Jos opintokokonaisuuden alle ei ole laitettu HOPSissa kaikkia opintojaksoja, jotka opintosuoritusotteessa ovat, ei kokonaisuutta HOPSissa lukita.

3.3.1 Rakennenäkymä

Rakennenäkymässä näkyy kaikki opintosuunnitelmassa mukana olevat opintojaksot ja kokonaisuudet sekä niiden opintoviikot, suunnitellut aloitus- ja lopetusajat, suoritusajat ja arvolauseet. Myös perusteluja voi tarkastella.

Sivun yläosassa olevista valintakentistä voi valita, mitä tietoja haluaa näkyviin. Perustelujen tulostusmuodon voi valita tarkemminkin. Näytettävät kentät voi valita. Samoin näytettävien perustelujen tyypit. Perusteluja ja niihin liittyviä käsitteitä kuvataan enemmän kohdassa Perustelujen lisäys. Valintakentät saa piilotettua Piilota valintakentät -linkistä.

Rakennenäkymä.

Kuva 16. Kuva rakennenäkymästä.

3.3.2 Aikataulunäkymä

Aikataulunäkymässä näkyy kaikki opintosuunnitelmassa mukana olevat opintojaksot suunniteltujen aikojen mukaan periodeittain järjestettynä. Jos opintojaksolle ei ole vielä suunniteltu aikataulua, tulee se otsikon Aikatauluttamattomat alle. Opintojaksoja voi myös aikatauluttaa näkymässä seuraavasti:

Vaihe   Toiminto
1. Valitse opintojakso(t), jonka (jotka) haluat aikatauluttaa tietylle ajalle.
2. Valitse sivun alareunassa olevista aikataulutuslaatikoista haluamasi aloitus- ja lopetusajat.
3. Paina Tallenna.

Lisätietoa aikataulutuksesta löytyy kohdasta Opintojen aikatauluttaminen.

Sivun yläreunassa on valintakenttä, joista voi valita mitkä sarakkeet näytetään. Valintakentän saa piilotettua Piilota valintakentät -linkistä.

Aikataulunäkymä. Aikataulunäkymä.

Kuva 17. Kuva aikataulunäkymästä.

3.3.3 Perustelunäkymä

Perustelunäkymässä voit tarkastella suunnitelmaan liitettyjä perusteluja sekä pääset lisäämään uusia perusteluja suunnitelman päätasolle.

Perustelunäkymä.

Kuva 18. Kuva perustelunäkymästä.

3.3.4 Kyselyt

Kyselyt-sivulta löytyvät opintosuunnitelmaan (mahdollisesti) liitetyt kyselyt.

Kyselyt -sivu.

kuva 19 Kuva kyselysivulta

3.3.5 Vaatimusten noudattaminen

Vaatimusten noudattaminen -sivulta näkee, miten hyvin suunnitelma noudattelee pohjana olevaa tutkinto-ohjelmaa.

Vaatimusten noudattaminen -sivu.

Vaatimusten noudattaminen -sivu.

Kuva 20. Kuva näkymästä, jossa näkee miten suunnitelma noudattelee vaatimuksia.

4. Toisten tekemät opintosuunnitelmat

Jos sinulla on oikeus jonkun toisen henkilön tekemään opintosuunnitelmaan, näet sen Opintosuunnitelmien hallinta -sivun Toisten tekemät -välilehdeltä. Välilehdellä olevasta Kopioi opintosuunnitelma -linkistä pääset kopioimaan muiden tekemiä suunnitelmia.

Perustelunäkymä.

Kuva 21. Opintosuunnitelmien hallinta -sivun Toisten tekemät -välilehti.

5. Kysymyksiä HOPSien laadintaan liittyen

Miten saan jo suoritetut opintojaksot suunnitelmaani? Jos sinulla on opintosuunnitelmaa luodessasi jo suoritettuja opintojaksoja, saat ne kätevimmin lisättyä suunnitelmaasi Lisää muuta -linkin kautta. Lisää muu opintojakso -välilehdellä on linkki Hae suoritetut. Sivulle tulee lista suorittamistasi opintojaksoista, jotka eivät ole vielä suunnitelmassasi mukana. Valitse ne, jotka haluat lisätä ja paina Lisää suunnitelmaan.

Miksi kaikkien kokonaisuuksien perässä ei ole Lisää muuta -linkkiä? Lisää muuta -linkki on ainoastaan niiden kokonaisuuksien perässä, jotka ovat mukana suunnitelmassa (vaaleanharmaa taustaväri). Eli opintojaksoja ja -kokonaisuuksia voi lisätä ainoastaan suunnitelmassa mukana olevien kokonaisuuksien alle.

Voiko opintosuunnitelman poistaa? Miten? Opintosuunnitelman poistoa vastaa suunnitelman tilan laittaminen poistetuksi. Kun suunnitelman tila on poistettu, se ei näy käyttäjälle, mutta Korppi-ylläpitäjät pystyvät sen tarvittaessa palauttamaan. Ohje tilan muuttamiseen löytyy kohdasta Opintosuunnitelman perustietojen muokkaus.

Mitä tarkoittaa k-kirjain opintojakson nimen perässä? Pienellä k-kirjaimella merkitty opintojakso on korvattu automaattisesti vastaavalla opintojaksolla. Jos tutkinto-ohjelmassa on opintojaksoX ja vaikkapa tämän kyseisen opintojakson koodi on muuttunut ja olet suorittanut opintojakson uudella koodilla, eli opintojaksonY, niin sovellus vaihtaa automaattisesti opintojaksoX:n tilalle opintojaksoY:n ja merkitsee opintojaksoX:n k-kirjaimella.

Miten perustelun/kommentin saa poistettua? Perusteluja ei voi poistaa. Viimeisintä omaa perustelua voi muokata, jos kukaan muu ei ole sen jälkeen lisännyt perusteluja kyseiseen elementtiin.

Miten saan eHOPSini tulostettua? Miksi eHOPSissa ei ole tulostusnäkymää? Erillistä tulostusnäkymää ei ole, mutta esimerkiksi rakenne-välilehti on tulostettunakin ihan selkeä. Korpin valikot ym. ylimääräiset sivulla olevat asiat eivät tule tulosteeseen mukaan. Jos taas haluaa tulostaa aikataulun mukaan järjestetyn näkymän, niin sekin onnistuu, kun tulostaa aikataulutus-välilehden. Senhän voi itse valita, mitä sarakkeita sivulla, ja siten myös tulosteessa, näytetään.

Miksi opintosuunnitelmani näkyy opintoviikkoina, vaikka olen tehnyt sen opintopistevaatimuksen mukaisesti? Miten saan sen muutettua opintopisteiksi? Kaikki suunnitelmasi näkyvät opintoviikkoina niin kauan kunnes ilmoitat olevasi opintopisteopiskelija. Opintoviikkoina näkyvää opintosuunnitelmaa voit tarkastella opintopisteinä klikkaamalla HOPSin Rakenne-välilehden alareunassa olevaa Näytä suunnitelma opintopisteinä -linkkiä.

Miksi kaikki kurssit, joille olen ilmoittautunut eivät näy keltaisena? Valitettavasti aivan kaikki kurssit eivät välttämättä näy suunnitelmassa keltaisena, vaikka olisitkin ilmoittautunut kurssille Korpissa. Tällaisia tulee silloin tällöin vastaan ja johtuu siitä, että Korpista löytyy kyseisellä opintojaksokoodilla kaksi opintojaksoa. Opiskelijan hopsissa on näistä opintojaksoista toinen ja kurssi, jolle opiskelija on ilmoittautunut on luotu juuri sen toisen opintojakson pohjalta. Vika tullaan varmasti korjaamaan jossain vaiheessa. Kaikki kurssit, joille olet Korpin kautta ilmoittautunut löydät Opinnot -kohdasta.

Takaisin Opastuksen pääsivulle