Takaisin Opastuksen pääsivulle

Opinnäytteet Korpissa

1. Mitä ovat opinnäytteet?

Opinnäytteet tarkoittavat Korpissa mm. kandidaatin- ja pro gradu tutkielmia, erikoistöitä, seminaareja sekä ohjausta vaativia harjoitustöitä. Toisaalta Korpin opinnäyte voi olla myös jatko-opintojen ohjausta tai HOPSin seurantaa. Korppi tarjoaa opinnäytteen seurantaympäristön, johon sekä opiskelija että opettaja voivat tehdä merkintöjä.

2. Mistä opinnäytteet löytyvät?

Ohjaajat löytävät opinnäytteet valitsemalla puusta Opetus - Ohjauksesi

Opiskelijat voivat vastaavasti tutustua opinnäytteisiin valitsemalla puusta Opinnot - Opinnäytteet

3. Opinnäytteen elinkaari

 1. Aiheen käsittely
 2. Opinnäytten aloittaminen (opiskelija/ohjaaja)
 3. Opinnäytteen työstäminen (opiskelija/ohjaaja)
  • Kyselyt
  • Tapahtumat
  • Henkilöiden ylläpito
  • Tehtävien ylläpito
  • Arviointi
 4. Opinnäytteen arviointi

4. Opiskelijalle

Opiskelija voi opinnäytepuolella ehdottaa aihetta opinnäytteeksi, aloittaa opinnäytteen suorituksen hyväksytystä aiheesta ja hakea vapaana olevia aiheita tai valmistuneita opinnäytteitä. Aloitettuaan opinnäytteen suorituksen opiskelija voi kirjata merkintöjä opinnäytteeseen.

4.1 Aiheen ehdottaminen

Opiskelija voi tehdä aihe-ehdotuksen [Opinnot - Opinnäytteet - Uusi aihe] oman laitoksensa linjoille. Aihe-ehdotuksesta annetaan nimi, kuvaus ja avainsanat sekä määrätään sen tyyppi ja linja. Annettuja tietoja voidaan muuttaa myöhemmin. Aihe-ehdotuksia hyväksyvät linjojen vastaavat ohjaajat. Heille lähtee ehdotetusta aiheesta sähköpostiviesti, ja he voivat käydä hyväksymässä ehdotuksen varsinaiseksi aiheeksi.

4.2 Opinnäytteen aloittaminen

Opiskelija voi aloittaa itsenäisenti opinnäytteen suoritusta sellaisista aiheista, jotka on asetettu vapaasti aloitettaviksi. Kaikki vapaat aiheet näkyvät sivulla Vapaat aiheet (Opinnot - Opinnäytteet - Vapaat aiheet).

Vapaiden aiheiden luettelosta päästään tarkempiin tietoihin klikkaamalla aiheen nimeä. Jos aihe on itsenäisesti aloitettavissa, näkyy sivulla painike Aloita opinnäytteen suoritus. Tällöin liityt opinnäytteeseen opiskelijaksi, mutta sinulla ei ole varsinaista suoritusoikeutta. Työn ohjaajaksi tulevat kaikki opinnäytteen linjaa vastaavat ohjaajat.

4.3 Ehdotetun aiheen hyväksyminen

Ellei aiheen ehdottajalla ole oikeutta hyväksyä omaa ehdotustaan aiheeksi, lähetetään aihe-ehdotuksesta tiedote kaikille niille henkilöille, joille on asetettu aiheen hyväksymisoikeus aiheelle asetetuilla linjoilla. Heillä on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä aihe. Kummassakin tapauksessa aiheen ehdottajalle lähetetään tieto päätöksestä.

4.4 Merkintöjen tekeminen: tapahtumat ja kyselyt

Opiskelija voi liittää opinnäytteeseen tapahtumia, joilla esimerkiksi kertoo ohjaajalle työnsä etenemisestä. Tapahtumia hallitaan erillisellä välilehdellä. Merkitsemiään tapahtumia voi myös myöhemmin muokata. Mikäli työn ohjaaja on määritellyt opinnäytteeseen kyselyitä, näytetään kyselyt opinnäytteen tekijälle. Kyselyihin voi vastata opinnäytteen pääsivulla, ja aiempia vastauksia voi myös muokata. Huomaa, että yhteen opinnäytteeseen voi liittyä useampia kyselyitä, jotka erotetaan toisistaan välilehtien avulla.

4.5 Haut

Haku -sivulla [Opinnot - Opinnäytteet - Haku] opiskelija voi hakea opinnäytteitä sanahaun, tekijän, tyypin tai linjan mukaan rajaamalla.

5. Opettajalle

Opettajan käyttäjätaso Korpissa ei suoraan anna kaikkia oikeuksia opinnäyteosaan. Opettajatasolla voi katsella opinnäytteen tietoja ja suorittaa hakuja myös kesken olevista opinnäytteistä.

Tarvittavat henkilökohtaiset lisäoikeudet anotaan laitoksen Korppi-vastaavalta. Lisäoikeudet annetaan linja- ja opinnäytetyyppikohtaisesti. Lisäoikeuksia ovat aiheen hyväksymis- (aihe-ehdotuksen hyväksyminen ja opinnäytteen aloitusoikeus), opinnäytteen tietojen katselu- ja opinnäytteen muokkausoikeudet.

6. Ohjaajalle

6.1 Mitä eroa on ohjaajalla ja opettajalla?

Ohjaaja on opinnäytteessä mukana oleva työn vastuullinen ohjaaja, kun taas opettaja viittaa Korpin yleiseen käyttäjätasoon. Ohjaajalla on erityiset oikeudet opinnäytteessä, joita opettajilla ei ole.

6.2 Mitä eroa on ohjaajalla ja tarkastajalla?

Tarkastaja roolilla on oikeus hyväksyä opinnäyte ja arvioida opinnäyte. Yleisesti tarkastajan oikeudet ovat huomattavasti ohjaajan oikeuksia heikommat. Koska kukin henkilö voi olla opinnäytteessä vain yhdessä roolissa, kannattaa sekä ohjaajana että tarkastajana toimivan henkilön valita itselleen ohjaajan rooli.

Seuraavassa on yhteenveto opinnäytteen oikeuksista:

Rooli opiskelija opiskelija (ei vahvistettu) opiskelija (muokkaus) ohjaaja tarkastajaja
opinnäytteen tietojen katseluoikeus x x x x x
opinnäytteen tietojen muokkausoikeus x x
tapahtumien kirjaamisoikeus x x x x x
henkilöiden päivitysoikeus x
opinnäytteen arviointioikeus x

6.3 Aihe-ehdotuksen tekeminen

Opinnäytteen teko alkaa aiheen ehdottamisesta. Aihe-ehdotuksen voi tehdä opiskelija tai opettaja itse. Aihe-ehdotus liitetään aina johonkin linjaan ja opinnäytetyyppiin.

6.3.1 Ehdotetun aiheen muokkaaminen

Aihe-ehdotusta voivat muokata ehdotuksen tekijä ja kaikki ne, joilla on aiheen hyväksymisoikeus. Omaa, ehdotettua aihetta pääsee muokkaamaan niin kauan, kun sitä ei ole hyväksytty aiheeksi. Aihe-ehdotukset löytyvät tällöin paikasta Opetus - Ohjauksesi - Omat aihe-ehdotukset.

Aihe-ehdotuksen tiedot (kuten otsikko, ehdottaja, ehdotuspäivä,...) voi halutessaan piilottaa siitä aloitetun opinnäytteen sivuilla rastimalla aihe-ehdotuksen tiedoista kohta "Aiheen tietojen piilottaminen". Yleensä tätä asetusta ei kuitenkaan tarvitse käyttää.

Aiheeseen voidaan liittää myös kyselyitä, jotka periytyvät automaattisesti kaikille opinnäytteille, jotka aloitetaan ko. aiheen pohjalta. Katso tarkemmin kohta kyselyt. Aihekohtaisesti on mahdollista asettaa, että aiheesta aloitetuista opinnäytteistä piilotetaan pääsivulla opinnäytteeseen liitettyjen kyselyiden linkkivälilehdet, mikäli pakollisia kysymyksiä on vastaamatta jossakin näistä liitetyistä kyselyistä. Mikäli piilotuksen rastii päälle ja aiheeseen liittyy useampia kyselyitä, kyselyt tulee laatia siten, että niihin on itse rakennettu painikkeet, joilla pääsee siirtymään kyselystä toiseen (tarkoituksena on siis ohjata opiskelija vastaamaan loogisesti edeten kaikkiin pakollisiin kysymyksiin). Tähän löytyy ohjeita kyselyiden ohjeesta.

6.3.2 Ehdotetun aiheen hyväksyminen

Ellei aiheen ehdottajalla ole hyväksymisoikeutta ehdottamaansa aiheeseen, siirtyy hyväksymisvastuu kyseisestä opinnäytetyypistä ja kyseisestä linjasta vastaavalle henkilölle. Aihe-ehdotukset löytyvät kohdasta Opetus - Ohjauksesi - Hyväksymättömät aiheet.

6.4 Opinnäytteen aloittaminen

Opinnäytteen kiinnittäminen työn tekijöille tapahtuu siten, että vapaana olevalle aiheelle määritellään työn tekijä sekä kiinnitetään mihin kurssi(koodi)in ja mille linjalle työ toteutetaan. Opinnäytteen aloittamisen oikeus on myönnetty vain yksittäisille henkilöille. Jos tarvitset kyseisen oikeuden, ota yhteys laitoksesi Korppi-vastaavaan.

6.5 Opinnäytteen työstäminen

Opinnäytteen etenemistä voidaan seurata eri tavoin: tapahtumia kirjaamalla, kyselyiden avulla tai työvaiheita seuraamalla.

6.5.1 Perustietojen ylläpito

Ohjaajalla on vastuu opinnäytteen perustietojen (nimi, kuvaus, avainsanat, vaihe...) pitämisestä ajan tasalla. Näitä tietoja muutetaan erillisellä 'Muuta tietoja' -välilehdellä. Ohjaajan lisäksi opiskelijat, joille on annettu muokkausoikeus opinnäytteeseen, voivat muuttaa opinnäyteen perustietoja.

6.5.2 Henkilöiden ylläpito

Ohjaaja on vastuussa siitä, että opinnäytteeseen on liitetty oikeat tekijät sekä tarvittava määrä muita ohjaajia. Jokaiseen opinnäytteeseen liitettyyn henkilöön liittyy yksi rooli, joiden merkitys on kuvattu aiemmin esitetyssä taulukossa. Työhön tulee aina liittyä vähintään yksi ohjaaja. Mikäli ohjaaja poistaa itseltään oikeudet opinnäytteeseen esimerkiksi asettamalla itsensä tarkastajaksi, ei hän itse voi vaihtaa rooliaan korkeammalle tasolle. Tällaisissa tapauksissa apua voi pyytää muilta työn ohjaajilta tai korpin ylläpidolta.

6.5.3 Kyselyt

Opinnäytteeseen voidaan liittää useita kyselyitä, mikäli oikeudet riittävät opinnäytteen tietojen muokkaamiseen (ohjaaja). Vaihtoehtoisesti opinnäytteeseen on voitu liittää kyselyitä jo aiheen puolesta. Kyselyiden liittäminen/poistaminen aiheeseen/opinnäytteeseen tapahtuu erillisellä sivulla. Kyselyitä muokataan normaalisti Korpin kyselyosiossa.

Opinnäytteen kyselyt esitetään opinnäytteen opiskelijoille työn pääsivulla. Opiskleijat voivat muuttaa vastauksiaan koko kyselyn olemassaolon ajan.

6.5.4 Tapahtumat

Sekä ohjaajat että opiskelijat voivat liittää opinnäytteeseen tapahtumia/muistioita. Muistiot voidaan liittää edelleen työtehtäviin.

6.5.5 Työtehtävät

Opinnäytteeseen voidaan liittää yksityiskohtaisia työtehtäviä, jotka auttavat havainnollistamaan työn sisältöä. Työtehtäviä on koottu valmiiksi malleiksi, mutta tehtävistä voi koota täysin yksilöllisen paketinkin. Esimerkiksi kandidaatintutkielman malliin on koottu vaiheet sisältöhahmotelma, lähdemateriaalin kartoitus, aiheen tarkentaminen ja rajaaminen, tutkielman laatiminen sekä viimeistely. Lisää työvaiheita ja malleja voi ehdottaa Korppi-ylläpidolle. Työtehtävien vaiheen asettamisesta vastaa opinnäytteen ohjaaja.

6.6 Opinnäytteen arviointi

Opinnäytteiden arviointia ei ole vielä toteutettu Korppiin.

7. Tarkastajalle

Tarkastajan tärkein tehtävä on merkitä arviointi ja opinnäytteen hyväksyntä Korppiin. Tätä ominaisuutta ei kuitenkaan ole vielä toteutettu, joten toistaiseksi tarkastajan roolilla ei ole mainittavaa virkaa Korpissa.

Takaisin Opastuksen pääsivulle