Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.2.2024 09:03

Kulttuuriympäristön tutkimuksen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö: Opintokokonaisuudessa perehdytään kulttuuriympäristön filosofisiin, esteettisiin ja historiallisiin perusteisiin. Kulttuuriympäristöä tarkastellaan sekä tiede-, viranomais- että kansalaistoiminnan kohteena ja prosesseina, jotka jäsentyvät ympäristön arvottamisen, maankäytön suunnittelun ja ohjauksen, ympäristön hyöty- ja virkistyskäytön, ympäristökasvatuksen ja kansalaisyhteiskunnan näkökulmista. Erityistä huomiota kiinnitetään - kulttuuriympäristöä koskevan tiedon rakentumiseen ja struktuureihin sekä kulttuuriympäristön monimuotoisiin esityksiin eri konteksteissa - ihmisen ympäristösuhteen muodostumiseen ja miten siihen voidaan vaikuttaa - kulttuuriympäristön kentän erilaisten toimijoiden rooliin merkitysten välittämisessä ja tuottamisessa. - kulttuuriympäristön suojelun ja konservoinnin historialliseen taustaan, filosofisiin virtauksiin ja eri restaurointiteorioihin - humanistisen tutkimuksen, erityisesti kulttuuriympäristön tutkimuksen kannalta keskeisiin tieteenfilosofisiset lähtökohtiin ja tutkimusmenetelmiin - tieteellisen tutkielman prosessiin ja laatimiseen
Tavoitteet: Koulutuksesta valmistunut - tuntee kulttuuriympäristöä koskevien aineistojen hallintaa, hakua ja käytettävyyttä edistävät tiedon organisointi- ja kuvailumenetelmät - hallitsee kulttuuriympäristökentän oikeudelliset ja eettiset perusteet ja osaa tehdä näihin liittyen perusteltuja kulttuuriympäristöselvityksiä omalta erikoisalaltaan - hallitsee monipuolisesti kulttuuriympäristöalan johto- ja asiantuntijatehtäviin tarvittavan teoreettisen ja ammatillisen tietopohjan sekä ongelmanratkaisutaidot, - hallitsee kulttuuriympäristöalaan liittyvät prosessit ja toimintaympäristön, - omaa valmiudet osallistua aktiivisesti kulttuuriympäristöä koskevaan keskusteluun sekä - osaa hyödyntää ja soveltaa tutkimustietoa kulttuuriympäristöön liittyvissä työtehtävissä ja ymmärtää alaa koskevan tutkimuksen merkityksen
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
50
Koodi: KUOSYV
Taso: Syventävät opinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]